پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

فصل سوم  

روش شناسی تحقیق
1-3 – روش تحقیق
با توجه به اهداف وماهیت تحقیق حاضر، روش تحقیق کیفی است واز روش تحلیلی اسنادی استفاده شده است روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به منظور جمع آوری وتوصیف وتحلیل یافته ها استفاده شده است .
2-3 – جامعه
جامعه شامل منابع دست اول و منابع دست دوم شامل کتب،آثار،پایان نامه نگاشته شده وسایت های اینترنتی است.
3-3 – نمونه تحقیق
در این تحقیق با توجه به نوع واهداف تحقیق (کتابخانه ای) نمونه گیری انجام نشده است .
4-3- ابزار تحقیق
این تحقیق با توجه به کتابخانه ای بودن ابزار تحقیق آن شامل فیش برداری وجستجوی اینترنتی با توجه به اهداف وموضوع تحقیق می باشد..
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
در این فصل پس از بررسی و مطالعه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع ، سعی در استنتاج نتایج مورد نظر و یافتن پاسخی برای پرسش های پژوهش شده است .
1-4 – بررسی وتحلیل سوال اول :
1-1-4 بر بهبود کیفیت آموزشی بعنوان یکی از اهداف اموزش از راه دور چه نقدهای فلسفی وارد است ؟
چهار عامل جهان در تغییر، واقعیت ناخوشایند موجود در نظام رایج تحصیلی در مدارس، نیاز روز افزون به اموزش مستقل و آزاد و همراهی و اقتضای عوامل بیرونی رایج مانند شرایط خانوادگی، شغلی و سرانجام پیشرفت علوم و فنون و … سبب شده است تا نوع و شیوه ی نیاز به آموزش و پرورش دگرگون شود و در مجموع انتقادهایی که به نظام رایج مدرسه ای شده است که البته بخشی از واقعیت ها در مورد مدرسه می باشد. سه اثر و پیامد مشخص در بر داشته است:
1-بهبود شرایط مدرسه با ایجاد انعطاف، آزادی عمل بیشتر دانش آموز و ارتقاء سطح کیفی فرآیند یاددهی و یادگیری
2- رواج هر چه بیشتر آموزش از راه دور
-شکل گیری نهضت تحصیل در خانه( صوفیان. 1384 ص 11 )
در جامعه امروزی کیفیت آموزش یک نقش حیاتی است بانک جهانی در منطقه غرب گزارش داده است که سیستم های آموزشی به اندازه کافی با نیازهای اجتماعی جامعه سازگار نیستند بنابراین آموزش یک کلید حیاتی برای جلو بردن کیفیت جامعه است ( متسورا، 2008) بهبود کیفیت آموزش و پرورش برای توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و بنابراین یک منشور و فرمان ملی است رویکردهای بهبود کیفیت آموزش نیازمند به کارگیری محتوا و برنامه های درسی و فرایندهایی است که دانش آموز محور باشد نیازهای مراحل مختلف یادگیری را از نظر رشد شناختی اجتماعی و عاطفی در نظر بگیرد و دانش، مهارتها و نگرشهای ضروری برای یادگیری مستقل و حل مسئله را گسترش دهد هم چنین بهبود آموزش و پرورش مستلزم دسترسی به منابع مناسب یادگیری است راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در تمام سطوح با توجه به چنین تغییراتی به ویژه در یادگیری چگونه یاد گرفتن و شامل تنوع استمرار و پاسخگویی مناسب باشد( دفتر مرکزی منطقه ای آسیا و اقیانوسیه یونسکو، 1383، ص 133).
تحقیقات نشان می دهد که روش های سنتی آموزش ، یادگیرندگان تنها از 13 درصد توان مندی خود در یادگیری سود می برند و به دلایل متعددی آنان به یک میزان از موقعیت آموزشی بهره نمی گیرند ( میربها ، 1383 ) که همه حکایت از محدودیت ها و ناکارآمدی آموزش سنتی دارد . با بازنگری فرایندهای نظام سنتی آموزش در مقابل نظام نوین آموزشی می توان مزایای بسیاری را در نظام نوین آموزشی دید که این مزایا مهم ترین دلیل برای تضمین بکارگیری شیوه های نوین آموزشی را در بر دارد (فرامرزیان ، 1384 ) .
عملکرد دیدگاه معرفت شناختی در مورد برنامه های آموزش از دور یک عکس العمل به سرعت در حال افزایش است ، حرکتی در مقابل پیشرفت های بدست آمده علمی به عنوان تلاشی برای پذیرش آگاهانه و غیر مکانیکی آنها از طریق یک ” اصل قدرتمند و یک اندیشه منحصر به فرد ، ولی دارای قدرت های متفاوت و بدون هر گونه قابلیت تشخیص . معرفت شناسی آموزش از دور در ارتباط با عملکرد اکولوژیکی یا عملکرد جامعه یک آگاهی انعکاسی و بافتی در یک جامعه فرهنگی اجتماعی و تاریخی می باشد که مربوط به کار طراحی ، تولید ، اجرا و ارزیابی برنامه ها الکترونیکی – تکنولوژیکی آموزش رسانه ای از طریق ict می باشد معرفت شناسی آموزش از دور از طریق ict مسئول فهماندن چگونگی شکل گیری دانش انتقالی می باشد در چارچوب های طبیعی و متفاوت ( فین هالس ، 2005 ) .
. آموزش هایی که در مدارس می دهیم باید به پویایی دانش آموزان بیانجامد. ما نیاز به تاریخ نگاری ای داریم که اولاً جایگاه واقعی مردم ایران و نوجوانان و جوانان در سن نوجوانی و جوانی بتوانند شخصیت درونی خود را بیابند و فرصتی برای ارزیابی و عرضه خود داشته باشند، در آینده شخصیت معتدل و کامل تری پیدا می کنند.شیوه ی اداره و مدیریت کلاس در کشور (نظام آموزشی ما)، به شدت شخص محور(معلم محور) است. مدیریت مدرسه هم همین طور، یعنی یک نفر در مدرسه دستور می دهد و کارها پیش می رود در کلاس هم باید یک برنامه و دستور غالب باشد البته این شیوه مدیریتی در مدرسه نماینده ی فرهنگی است که هم در خانواده ها و هم در سایر سطوح اجتماعی بارز است. در برابر این روند ما به گفت و گو و مشارکت دادن سایرین در مدیریت مدرسه در کلاس نیاز داریم. اگر دانش آموز احساس کند مهم است و در کلاس و مدرسه می تواند نظر بدهد، شخصیت مستحکمی در او شکل می گیرد.برای تحقق اهداف تربیتی هر نظام آموزشی به طور اعم و نظام آموزش باز و از راه دور به طور اخص روشهای خاصی را در هدایت فعالیتهای خود و در برنامه ریزی به کار می گیرند. از آنجا که دستیابی به این هدفها متضمن تدریس، و تدریس متضمن معرفت است که خود مستلزم کاربرد فن و روش است.
نظام آموزش از راه دور در وهله اول، راهی برای انعطاف بخشی به نظام های آموزشی و تغییری در فرآیند یاددهی و یادگیری می باشند. در وهله دوم تلاش می کند تا نظم تصنعی ایجاد شده بر مبنای جدایی حوزه تحصیلات، کار و زندگی را پایان دهد و یادگیری مستقل و مادام العمر را سامان بخشد. البته شاید در پایان کار بتواند در محتوا و موضوعات آموزشی نیز تحولاتی را ایجاد و منشا رقابت بر سر آموزشهای زندگی باشد. از این رو پی بردن به مبانی آموزش از راه دور کاوش بهتر آن و بهبود داوری ها نسبت به آن و نیز استفاده سودمند از روش ها و قابلیت های آن می تواند مؤثر و سومندتر باشد لذا، در آغاز به عوامل ایجابی یا علل پیدایش آموزش از راه دور اشاره می شود:
1-تشدید نیاز بشری به انواع یادگیری و آموزش های مادام العمر و اطلاعاتی ( که بیانگر قدرت و ثروت عصر جهانی شده می باشد.) همچنین ضرورت ایجاد فرصت هایی برابر در ارائه آموزش های عمومی و دانشگاهی.
2- مسائل لاینحل و رو به تزاید آموزش های حضوری رایج مثل وجود متغیرهای متفاوت جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی، آموزشی فرهنگی ناسازگار با آموزش های رایج حضوری –تغییرات شتابان شرایط وپیچیدگی زندگی فراگیران ( دانش آموزان )

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع شرکت پست جمهوری اسلامی

بستن منو