پایان نامه ارشد درباره جهات جغرافیایی

پایان نامه ارشد درباره جهات جغرافیایی

دانلود پایان نامه

27107  

شاغلین بخش خدمات
176582
77723
ماخذ: آمارنامه مرکز آمار ایران، 1385
ج) توصیف سیستم شبکه ارتباطی
شکل و مشخصات کلی شبکه
در زمینه شکل شبکه راهها و خیابانهای منطقه، نمی توان هیچ تعریف معینی از آن در کل منطقه ارائه داد. کوچه ها و خیابان های فرعی منطقه عمدتا بن بست و برای ترافیک موتوری غیر قابل عبور است . شبکه خیابانها نشان دهنده ساختار قدیمی و نامنظم است. ساختارنا منظم در بخش غربی منطقه بیشتر از سایر قسمتهای منطقه است . خیابانهای فرعی و کوچه ها فاقد هر گونه نظم و جهت مشخص و شکل هندسی هستند .
در بخش های شمال شرقی و جنوب غربی منطقه، کوچه ها و خیابانهای فرعی از نظم بیشتری برخوردار هستند. در قسمت شمال شرقی منطقه که جهات راهها عمدتا در انطباق با جهات جغرافیایی است ، کوچه ها و خیابانهای فرعی عمدتا بن بست و برای وسایل نقلیه غیر قابل عبور است . ولی شبکه راههای اصلی کاملا شطرنجی و منظم است.
در بخش جنوب غربی کوچه هاو خیابانهای فرعی تاحدودی منظم و به شکل شطرنجی هستند ولی خیابانهای اصلی این قسمت فاقد نظم هندسی هستند.
کوچه ها و خیابان های فرعی منطقه عمدتا بن بست و برای ترافیک موتوری غیر قابل عبور است . شبکه خیابانها نشان دهنده ساختار قدیمی و نامنظم است . ساختار نامنظم در بخش غربی منطقه بیشتر از سایر قسمتهای منطقه است. خیابانهای فرعی و کوچه ها فاقد هر گونه نظم و جهت مشخص و شکل هندسی هستند.
طبقه بندی شبکه راهها
طبقه بندی خیابان های منطقه به لحاظ تداخل نقش هایی که خیابان ها دارند از یک طرف و خارج از استاندارد بودن مقاطع عرضی آنها از طرف دیگر ممکن نیست. به عبارت دیگر بسیاری از خیابانهای منطقه که از نظر عملکرد شریانی و دارای نقش ترافیکی بوده، به لحاظ عرض خیابان ، پیوستگی، تداوم، نحوه کنترل کاربریها و غیره فاقد استانداردهای خیابانهای شریانی هستند و به علت فقدان خیابانهای عریض از خیابانهای باریک ، کوتاه ، و نامناسب برای عبور از منطقه استفاده میشود.
علی رغم آنچه که بیان گردید، به دلیل وسعت زیاد منطقه و حجم بالای تردد وسایل نقلیه لازم است خیابان های منطقه از نظر عملکردی طبقه بندی شوند.
سهم سطوح معابر اصلی منطقه
با توجه به مساحت کل 890280 متر مربع سطوح راهها و مساحت کل منطقه که 8071783 متر مربع می باشد، سهم سطوح راههای شریانی منطقه، 11 درصد از مساحت منطقه است. در این محاسبات طول و سطح خیابان های محلی در نظر گرفته نشده است.
جدول شماره9-3- مساحت معابر اصلی منطقه 10
نوع معبر
مساحت ( متر مربع )
مساحت کل شریانی درجه یک اصلی
6620
مساحت کل شریانی درجه دو اصلی
181581
مساحت کل شریانی درجه دو فرعی
632088
ماخذ – طرح تفصیلی سال 1385 منطقه 10 تهران
سیستم حمل‌ونقل عمومی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

بستن منو