پایان نامه ارشد درباره بهینه سازی مصرف انرژی

پایان نامه ارشد درباره بهینه سازی مصرف انرژی

دانلود پایان نامه

 

• توسلی، محمود، “اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران”، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،1371
• جودت ، محمد رضا، “طراحی و توسعه پایدار”، فصلنامه معماری ایران، شماره 14، تهران،1382
• جودت؛ محمد رضا، “معماری و معماری پایدار”، فصلنامه معماری ایران، دوره چهارم، شماره چهارم، 1382
• چراغچی باشی آستانه، محمدرضا- ملک خانی، محمد جمال- پارسا، امیر بهادر، “عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان”، 1391
• حسین شکوئی ، “شناخت و فلسفه جغرافیا ” .1373
• حریری، م ،” طراحی خانه با سیستم غیر فعال خورشیدی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان”. 1382
• دانلدواتسون، کنت لب، “طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان”، ترجمه : قبادیان، وحید- مهدوی، محمد فیض، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
• دیرباز، عسگر، دادگر، حسن،”نگاهی به اسلام و توسعه پایدار”، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر تهران،1380
• رئیسی الهه،”معماری پایدار در طراحی فضای آموزشی مطالعه موردی مدرسه آقا بزرگ”، مجله مدرسه، شماره 13، 1388
• زاهدی، شمس السادات، نجفی،غلامعلی، “بسط مفهومی توسعه پایدار”،مدرس علوم انسانی، سال دهم،شماره 4، 1388
• شولتز، کریستیان نوربرگ ،” معماری، معنا و مفهوم”، مترجم ویدا نوروز، 1382
• شیخ بیگلو، رعنا- محمدی، جمال، “مقاله تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تاکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان”، 1389
• ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفضیلی شهر اصفهان،1390.
• ضیابخش، ندا، “بررسی معماری و شهرسازی پایدار بر پایه مفهوم پایداری محیط زیست در آن ها”مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری پایدار،1388
• عاملی، سعید رضا، “دو جهانی شدن ها و جامعه جهانی اضطراب”، 1382
• علیرضا نوروزی- مهین نسترن،” مکان گزینی بهینه فضاهای بازی کوی و محله با استفاده از تکنیک های GIS و AHP ، نمونه موردی محله کردآباد اصفهان”
• غرضبان ،فریدون، “زیست شناسی محیطی، انتشارات دانشگاه تهران “. چاپ اول1381
• قیابکلو، زهرا، “روش های تخمین محدوده آسایش حرارتی”، 1380
• قیابکلو، زهرا، “تنظیم شرایط محیطی”، 1389
• قیابکلو، زهرا، “مبانی فیزیک ساختمان 2،تنظیم شرایط محیطی”، 1393
• کاظمی، محمدی، سید مهدی موسی شکویی، حسین،”سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم”، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 43، 1384

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد کلیله و دمنه

Close Menu