پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم

پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم

دانلود پایان نامه

 

پَــس دَسـتِ قُــدرَت فَـــاقَ وَ قِلـَم دَا
ژَ پَهـلُویِ اَحْمَــدْ عَلِــی بِـــی پِیْــدَا
1) ترجمه بیت: خداوند متعال قدرت و نیروی گشایشی به قلم (عقل) داده، از همین قدرت الهی بود که حضرت علی (ع) به ادراک وجود پیامبر پی برد و درکنارنبوّت ظاهرشد.
2) نکات بلاغی: دا با پیدا: کلمه قافیه است، ژَ پَهلُو احمد علی بی پیدا: کنایه از پرورش حضرت علی توسط پیامبر مکرم است، دست قدرت: اشاره به آیه (10) سوره فتح دارد: (یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ)، دست: کنایه از قدرت است. فَاق: گشایش، قلم: ایهام دارد 1- به قلم برای نوشتن برلوح واشاره به سورههای مبارک القلم آیه (1)و العلق آیه (4): (ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ، الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) 2- به معنی عقل اولین چیزی که خداوند آفرید.
3) شرح مفاهیم عرفانی: حدیث نبوی: «أوّلُ مَاخَلَقَ اللهُ العَقل» به صورت های دیگری نیز در مصادر روایی آمده است. چنان که به جای عقل (العلم)وکا (نوری)و یا (روحی) آورده است. در این بیت شاعر قلم را بعنوان عقل به کار برده است، و عقل اولین چیزی است که خداوند خلق نموده است، همان گونه که عقل برای جسم لازم وواجب است. وجود مقدس حضرت علی برای حضرت رسول الله لازم وضروری است و به مانند هارون برای موسی است. عقل ابزاری برای عبادت عابد از معبود است و وسیله ای برای تدبیر دردنیا و عقل با این همه اهمیتی که دارد، از درک خداوند ناتوان است. مولوی نیز به تأسی از روایات اسلامی به بیان قرابت پیامبر(ص) با علی بنابیطالب میپردازد، مولانا در مثنوی بی پروا و فارغ از نزاعهای مذهبی فرقه ای به تفسیر خبر پیامبر(ص)در باره حادثه ی تاریخی غدیرخم میپردازد. (نظریه استاد فتح الهی)، و مولوی می گوید:
زین سبب پیغمبـر بــــا اجتهـــاد
نام خود و آنِ علی مَوْلا نهــاد
گفت: هر کو را منم مَوْلا و دوست
اِبنِ عَمّ من علی مولای اوست
کــیست مـولا؟ آن که آزادت کند
بندرِقّیت زپایـت بــرکَنَـــــد
(مثنوی6/4552-4554)
مــدحت کــن و بستـای کسی را کــه پیمبر
بستـود و ثنــا کــرد و بــدو داد همــه کار
آن کیست بدین حال که بوده است و که باشد
جـز شیـر خــداونــدِ جهــان حیــدر کرار
عِلـــم همـــه عــالـم بـه علی داد پیمبـــر
چــون ابر بهاری که دهد سیـل بـه گلـزار
(کسایی مروزی، 1375 : 21)
چُون اَحْمَد خلق کِردِ خدایِ بِی هَمتَا
پــَس اَژْ مَشیِت عَلــی وَ پ‍ِـی دَا
1) ترجمه بیت: وقتی که خداوند بی همتا و شریک، پیامبر را آفرید بنابرخواست و مشیت حق حضرت علی را درکنار نبوّت خلق کرد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد فعالیت های اقتصادی

بستن منو