پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه نام و نشان تجاری

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه نام و نشان تجاری

دانلود پایان نامه

 

«اثر متفاوتی که آگاهی از برند بر پاسخ مشتری به بازاریابی آن برند ایجاد می کند.»
2-4-1-2- مدل های ارزش ویژه نام و نشان تجاری
2-4-1-2-1- مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر
یکی از پیشگامان دانشگاهی در نام و نشان تجاری دیوید آکر است. دیوید آکر نام و نشان تجاری را سمبلی می داند که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و برای شناسایی و تمایز محصولات ارائه می شود. مدل آکر یک دیدگاه مفهومی است که در جستجوی مشخص کردن ویژگی هایی است که از دیدگاه مصرف کننده، ارزش نام و نشان تجاری را شکل می دهد .
آکر ارزش ویژه را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از پنج گروه دارایی ها و تعهدات مرتبط با نام و نشان تجاری، نام و سمبل آن که ارزشی را به یک محصول یا خدمت ارائه شده به یک شرکت یا مشتریان آن، اضافه یا از آن کسر می کند. این گروه دارایی ها عبارتنداز: 1) وفاداری به نام تجاری 2) آگاهی از نام تجاری 3) کیفیت درک شده 4) تداعی گرهای نام تجاری 5) دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری (مثلاً نام و نشان های تجاری، روابط کانال ها).
2-4-1-2-1-1- آگاهی از نام و سمبل تجاری
یکی از جنبه های ارزش ویژه نام تجاری آگاهی و قابل رویت بودن نام و سمبل تجاری است.
یافته ها نشان می دهد که مردم تمایل به خرید نام آشنا دارند. زیرا آنها با نام های آشنا راحت‏ترند. این فرض نیز وجود دارد که نام های تجاری که مشهور هستند احتمالاً قابل اعتماد وکیفیت موجهی دارند. اغلب یک نام تجاری شناخته شده بهتر از نامهای ناشناخته برگزیده می شود. عامل آگاهی از این نظر مهم است که یک نام تجاری در درجه اول باید وارد ملاحظات شخص شود.(باید یکی از نام های تجاری باشد که برای خرید ارزیابی می شود.) برای همین یک نام تجاری ناشناخته معمولاً شانس کمی برای خریده شدن دارد.
2-4-1-2-1-2- کیفیت درک شده
نام تجاری با کیفیت درک شده توسط مشتری پیونده خورده است، ادراکی که تنها کیفیت کلی را نشان می دهد و ضرورتاً بر مبنای دانش مشتریان در مورد ویژگی های جزئی آن نیست. درک کیفیت ممکن است تا حدی در صنایع مختلف متفاوت باشد. کیفیت بالا مستقیماً بر تصمیم خرید و وفاداری تأثیر دارد و از قیمت وحاشیه سود بیشتر، حمایت می کند. همچنین می تواند پایه ای برای پذیرش خدمات و همچنین گسترش دامنه نام و نشان تجاری باشد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد خواب آلودگی

شکل (2-2) مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری دیوید آکر

بستن منو