پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه نام و نشان تجاری

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه نام و نشان تجاری

دانلود پایان نامه

– متغیرهای مستقل دستکاری می شود.  

– سایر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ثابت نگه داشته می شود و کنترل می شود
– تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود .
بنابراین، روش تحقیق در این مطاله کمی و با توجه به هدف تحقیق کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق همبستگی است .
بررسی و تحلیل نقادانه ای شیوه خاص تطبیق تئوری در هر یک از متون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از سلسله علوم است که روش شناسی نامیده می شود. دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجو و شناخت با روش شناسی درستی صورت پذیرد. انتخاب روش علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است .
چون محقق علاقه مند است رابطه بین ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تأثیر آن بر تمایل مشتریان را بسنجد، بنابراین روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. تحقیق توصیفی «غیر آزمایشی» شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود. تحقیق پیمایشی را بر حسب حجم جامعه مورد مطالعه می توان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ نام نهاد .
نظر به اینکه نتایج این تحقیق می تواند در شناسایی ابعادی از ارزش ویژه نام و نشان تجاری که بر تمایل مشتریان مؤثرند کمک نماید و این موجب می شود که بازاریان برنامه های بازاریابی مؤثرتری تدوین کرده و منابع را بصورت بهینه تخصیص دهند. روش این تحقیق با توجه به این که هدف اصلی آن یافتن روابط علت و معلولی و نیز بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد یعنی، بررسی اثر وفاداری، کیفیت درک شده ، آگاهی از برند و تداعی برند بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای، روش تحقیق علی (همبستگی) می باشد. هم چنین ، تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن می تواند در شیوه های مواجهه با بازار به خدمت آید، کاربردی است . تحقیق حاضر بر اساس تحقیقات زمینه یابی مقطعی – پیمایشی است . به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده، مشتریان بیمه ایران در شهر اهواز بوده است. بنابراین این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود .
3-2-1- جامعه آماری تحقیق:
جامعه آماری شامل گروهی افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات، مورد نظر محقق می باشد .
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک معمولاً باشند .
معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی آین تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید .
همانطور که از عنوان پژوهش استنباط می شود، هدف بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای است (که در این تحقیق محدود به بیمه ایران
می باشد).
جامعه آماری را می توان کل افراد که به کلیه نمایندگی های بیمه ایران مراجعه می کنند، در نظر گرفت و با توجه به این که هدف از تحقیق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط است و با توجه به حجم زیاد این جامعه آماری، عملاً انجام این کار امکان پذیر نمی باشد و باید تعدادی از افراد را مورد بررسی قرار داد و از طریق جمع کوچکتر و با روش معینی به صفات و ویژگی های جامعه پی برد. بدیهی است که اگر حجم جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد آن کم باشد می توان آن را به طور کامل مطالعه نمود. ولی با توجه به این که جامعه مورد نظر بزرگ می باشد باید از بین افراد جامعه تعداد مشخصی بعنوان نمونه برگزیده و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخصها و اندازه‏های آماری آن محاسبه شود .
با توجه به عنوان پژوهش اعضا نمونه آماری ساکنان شهر اهواز در نظر گرفته می شود که از خدمات بیمه ایران در کلیه نمایندگی های اهواز که 193 نمایندگی می باشد استفاده می کند که با تعیین نمونه هایی از آنها، نتایج بدست آمده را به کل جامعه تعمیم می دهیم.
3-2-2- روش نمونه گیری
بطور کلی متداول ترین روش های نمونه گیری به شرح زیر است:
الف) نمونه گیری تصادفی ساده
ب) نمونه گیری سیستماتیک
ج) نمونه گیری طبقه ای
د) نمونه گیری خوشه ای
ه) نمونه گیری چند مرحله ای

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد اخلاق در نهج البلاغه

بستن منو