ویژگی های اخلاقی

ویژگی های اخلاقی

دانلود پایان نامه

 

می کنند و خروجی هر دو با هم مقایسه می شود.

هم چنین یک مصاحبه می تواند حضوری، تلفنی و یا چند رسانه ای باشد ( تقریرات کلاسی محسنیان راد ).
20-3 تحلیل اطلاعات به دست آمده
تحلیل، مشکل ترین جنبه ی هر پروژه ی پژوهش کیفی و نیز خلاق ترین جنبه ی آن محسوب می گردد. روشن ترین روش برای تحلیل اطلاعات مصاحبه، تحلیل محتوای آن است ( سفیری،1387 :135- 134 ).
21-3 جامعه ی تحقیق
در تحقیق حاضر، جامعه ی آماری ” صاحب نظران و ارتباط گران حوزه رسانه ای کودک اعم از سازندگان برنامه های انیمیشنی، نویسندگان کتاب، فیلمنامه نویسان، فیلم سازان، برنامه سازان، تصویرگران، تهیه کنندگان و کارشناسان ” هستند. برای انتخاب این ارتباط گران و فعالان حوزه های مختلف رسانه ای مرتبط با کودک، از روش ” نمونه گیری هدف مند ” استفاده شده است.
22-3 حجم نمونه تحقیق
در این پژوهش سعی شده است کارشناسان مربوطه از بین طیف های مختلف سنی ( نسل اولی، نسل دومی و نسل سومی ) انتخاب شود تا عملکردهای هر سه گروه جمع آوری شود. به این ترتیب حجم نمونه تحقیق حاضر 27 ارتباط گر کودک شامل: 8 کارگردان انیمیشن، 6 نویسنده ( اکثر این نویسندگان، فیلم نامه نویس برنامه های کودک و کارتون های انیمیشنی نیز هستند )، 3 فیلم ساز، 4 تصویرگر، یک تهیه کننده ( البته بسیاری از کارگردانان انیمیشن و فیلم، تهیه کنندگی ساخته های خود را نیز بر عهده دارند ) و 5 کارشناس در حوزه کودک، اعم از کتاب کودک، کارتون و برنامه های کودک و هم چنین کارشناسانی که در حوزه نظری، صاحب نظر هستند، تشکیل می دهد.
23-3 تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف واژگان کلیدی هر نوشتاری کمک اساسی در فهم کل متن خواهد داشت. مهدی زاده می نویسد؛ مفاهیم مهم ترین نقش ارتباطی را در علم دارند و تفاهم درباره مجموعه ی مفاهیم باعث ایجاد ارتباط بین ذهنی، خواهد شد ( مهدی زاده،14:1391 ). واژگان کلیدی و تعریف عملیاتی آن ها به شرح زیر است؛
رسانه: رسانه یا Medium صورت مفرد Media ( رسانه ها ) ست ( شکرخواه،1387 :131-130 ) و به معنی رساندن است ( ویکی پدیا ). رسانه وسیله ای برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه است که می تواند از نوع انسانی یا سازمانی یا تکنولوژی باشد. در واقع رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است (سایت اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی ). به عبارتی ساده تر، رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم موردنظر خود ( پیام ) را به گیرنده منتقل می کند و حامل پیام از فرستنده به گیرنده است. انواع آن شامل: روزنامه‌ها، مجلات، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و …. است.
فرهنگ: فرهنگ مرکب از ” فر ” به معنی جلو، بالا و بر؛ ” هنگ ” از ریشه ی باستانی ثنگ به معنی قصد و آهنگ به معنای بیـرون کشیدن و برآوردن است. در واقع فرهنگ کلیت در هم تافته ای ست شامل: دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، آداب و رسـوم و هرگونه توانایی و عـادتی که آدمی هم چون عضوی از جامعه فرا می گیرد ( آشوری،25:1386 ).
نماد: نماد، نشانه‌ای است که رابطه ی دال و مدلول آن کاملا توافقی و مبتنی بر قرارداد است و به گونه ای ضروری نیت مند است. وجه قراردادی نمادها تا حدود زیادی به نحوه خواندن نشانه ها توسط خواننده و البته زمینه های اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی او برمی گردد ( کارگاه نشانه شناسی کوثری ).
اسطوره: اسطوره، ارزش های فرهنگی است که مخاطب برای رسیدن به آن ها و از آن خود کردن آن ها حرکت می کند. ویژگی های اخلاقی، شرایط بافتی و زمانی جامعه، نگاه نسل ها و به طور کلی، جامعه ی فرهنگی – اجتماعی مدلول هایی هستند که در شکل گیری اسطوره نقش اساسی دارند. به همین خاطر اسطوره ها دارای کارکرد اجتماعی هستند ( تقریرات کارگاه نشانه – معناشناختی ادبیات شعیری ).
کودک: بر اساس قانون مدنی کنونی ایران، کودک مترادف با واژه صغیر و طفل دانسته شده است و به شخصی که به حد بلوغ نرسیده باشد ( قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را ۱۵ سال قمری و دختران را ۹ سال قمری می داند ) کودک یا صغیر گفته می شود.
هویت: هویت درلغت وجود، هستی و ذات معنا شده است و همان حقیقت شخص است که مشتمل بر صفات جوهری اوست ( فرهنگ عمید ). در فرهنگ دهخدا به معنی تشخص معنا شده است. فرهنگ معین، آن چه که موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آن چه باعث تمایز یک فرد از دیگری باشد را هویت می نامد. فرهنگ آکسفورد نیز از هویت به عنوان چیستی و کیستی فرد یاد می کنند. هویت منبع و سازمان دهنده معنا می باشد که این کار را از طریق فرآیند فردیت بخشیدن به هر انسان و جمعیت بخشیدن به نوع انسان انجام می دهد. به عبارتی دیگر، هویت معنایی را سازمان دهی می کند که بیانگر یکی شدن فاعل/کنش گر اجتماعی با هدف کنش وی است (موحد ابطحی – منبع اینترنتی ).
فصل چهارم:
4. مرور یافته های تحقیق
1-4 مقدمه
همان طور که در فصل سوم آمد، داده های این تحقیق با روش کیفی و از طریق مصاحبه عمیق به دست آمده است. و برای بهتر خوانده شدن اطلاعات، آن ها در جدول هایی جداگانه، دسته بندی شده است. به این ترتیب که ابتدا پرسش مورد نظر آمده است و سپس داده های استخراج شده از پاسخ های مصاحبه شوندگان در جدولی که در زیر سوال قرار دارد قابل رویت است. در انتها نیز توضیحات تکمیلی جدول زیر آن آمده است. برای هر سوال یک کد و برای هر پاسخ گو نیز یک کد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در این تحقیق 13 کد برای پرسش ها و 27 کد برای مصاحبه شوندگان وجود دارد. هم چنین برای جواب های یک پاسخ گو در مورد یک سوال، کدهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. مثلا در کد یک از پرسش ها که به تعـــریف اسطوره پرداختـــه می شود، ممکن است هنرمند مورد نظر به دو نکته اشاره کرده باشد؛ به همین دلیل به هر نکته یک کد داده شده است. مثلا 3-1-2 ، از سمت چپ یعنی ” پاسخ گوی دوم “، که به جــواب ” پرسش اول: اسطوره چیست؟ ” ، ” سومین نکته ” ی خود را بیان کرده است. البته شایان ذکر است که پاسخ های سه کد 25، 26 و 27 از کارشناسان کودک به عنوان توضیحات تکمیلی در شرح جدول ها آورده شده است و در نتیجه در شمارش گزاره های داخل جدول ها لحاظ نگردیده اند.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره فعالیتهای اقتصادی

Close Menu