نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

صابری، حبیب الله، دیوان عالی کشور و نظارت بر اجرای قوانین، چاپ اول، انتشارات صابریون، تهران، 1386  

صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد، چاپ دوم، 1373
صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، بهار 1373
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم(جلسه 51 تا 67)، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، آذرماه 1364
علی آبادی، محمد حسین، تاریخ حقوق ایران، درس های مؤلف در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1345-1346
قاسم زاده، دکترعلی، حقوق اساسی فرانسه از دوره قبل از انقلاب کبیر تا سال 1946، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1336
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ ششم، تابستان 1380، ریاست جمهوری، معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
کاترین الیوت و کاترین ورنون، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگ زاده، مرکز پژ‍وهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1382
کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، نشر میزان،چاپ هفتم، تهران، پاییز 1386
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و هشتم، تهران، 1383
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، تهران،1378
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1378
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های قوه قضائیه از سال 1384 تا سال 1387، جلد دوم، معاونت آموزش قوه قضائیه، چاپ اول، قم، بهار 1388
مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1368
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات پایدار، چاپ نخست، تهران، 1377
مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، تهران، 1387
واحدی، قدرت الله، بایستههای آیین دادرسی مدنی؛ تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1383
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشر دادگستر، چاپ چهارم، تهران، 1379
هرودت، تاریخ، ترجمه هادی هدایتی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران،1334
ب-کتاب‌های فرانسوی:
1-Chenon:origines,conditions et effet de la cassation,Laros et Forsel,Paris,1881

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد محدوده زمانی و مکانی

بستن منو