میزان

میزان

دانلود پایان نامه

4-1-5-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته پنجم  

آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در میزان انرژی دریافتی جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم به‌صورت معنی‌دار مؤثر نبودند (05/0مقایسه اثر تیمارهای مختلف بر میانگین انرژی دریافتی جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/04-1-5-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته پنجم
نتایج یافته‌ها در هفته پنجم نشان داد که آنزیم تأثیر معنی‌داری بر ضریب تبدیل انرژی جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم نداشت (05/0مقایسه اثر تیمارهای مختلف نیز بیانگر تفاوت معنی‌دار (05/0≥P) این تأثیرات بر ضریب تبدیل انرژی جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم داشت. در هفته پنجم پرورش، جوجه‌های گوشتی تیمار دوم بهترین و تیمار دهم بدترین ضریب تبدیل انرژی را داشتند (05/0≥P).
4-1-5-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته پنجم
داده‌های به‌دست آمده حاصل از تأثیر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته پنجم جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این تأثیرات معنی‌دار نبودند (05/0مقایسه اثر تیمارهای متفاوت بر میانگین‌ پروتئین دریافتی جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود نداشت (05/04-1-5-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته پنجم
نتایج به‌دست آمده نشان داد که آنزیم بر ضریب تبدیل پروتئین جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم پرورش تأثیر معنی‌داری نداشت (05/0 مقایسه تأثیر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در تیمارهای مختلف بر میانگین ضریب تبدیل پروتئین جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم نشان داد که اختلاف میانگین تیمارها معنی‌دار بود (05/0≥P). جوجه‌های گوشتی تیمار دوم بهترین و تیمار دهم بدترین ضریب تبدیل پروتئین دریافتی را در هفته پنجم داشتند (05/0≥P).
جدول 4-5- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم*
صفات
تیمار خوراک مصرفی
(گرم/ جوجه/ روز) افزایش وزن
(گرم/جوجه/روز) ضریب تبدیل خوراک انرژی دریافتی
(کیلوکالری/جوجه/روز) ضریب تبدیل انرژی دریافتی
(کیلوکالری/گرم) پروتئین دریافتی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره دانشگاه شهید چمران

بستن منو