موضوعات استراتژیک

موضوعات استراتژیک

دانلود پایان نامه

 

1-10. محدودیت تحقیق
محدویتهای تحقیق عبارتند از :
در تحقیق حاضر تاثیر تفکر استراتژیک بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور)، تفکر استراتژیک از نظریه جین لیدکا استفاده گردیده که می توان از نظریات دیگر ولی با امکان شاخص سازی کمتر استفاده کرد.
کمبود منابع قابل استناد.
امکان پذیر نبودن بررسی این تحقیق بر روی سایر بانکها
قادر نبودن به بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر روی سایر متغیرها مثل: توسعه سازمانی و یا بررسی تاثیر متغیرهایی مثل مدیریت دانش بر روی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.
1-11. تعریف مفهومی متغیرها
از آنجا که پژوهش علمی فرآیندی ارتباطی است . پژوهشگران از فنون بخصوصی استفاده کرده و آنگاه نتایج کار خود را در معرض دید، بررسی و انتقاد دیگران قرار می‌دهد، این فرآیند ارتباطی مستلزم استفاده از یک زبان دقیق، مشخص و قطعی است. بعبارتی محقق می‌بایست معانی و مفاهیم خود را آنقدر دقیق بیان کند که هر خواننده با سابقه منظور او را بگونه‌ای کامل و دقیق بفهمد . بتواند کار او را تکرار نماید لهذا در راستای نیل به اهداف فوق در ابتدا واژه‌های تخصصی تحقیق به شرح زیر تعریف می‌گردند:
تفکر استراتژیک: گلدمن و کاسی تفکر استراتژیک را به صورت یک تفکر ادراکی، سیستم محور، هدایت کننده و یک تفکر فرصت طلبانه که افراد و سازمان را به سوی اکتشافات جدید و استراتژیهای آرمانی هدایت می کند تعریف می کنند. در ایجاد و توسعه توانائی استراتژیکی فکر کردن نیاز به این دارد که واقعاً درک کنیم که و چه چیز اتفاق می افتد و چه چیز می خواهیم . آموزش تفکر استراتژیک و بکارگیری آن نیاز به یک برنامه ریزی دقیق جهت توسعه استراتژیک منابع انسانی و آموزش استراتژیکی دارد ( Casey&Goldman, 2010) .
شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد اشاره به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،1387،13)
پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،برخی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدادادحسینی وعزیزی،1385،82)
قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگهداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب:یعنی این که متنفع واقعی چه کسی است؟،مطرح می گرددSadler,2003.
فرصت شناسی/ وقت شناسی: مزیت رقابتی می بایست در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده است.(هکس و مجلوف،1387،13).
1-12.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تفکر استراتژیک به صورت یک فعالیت فردی شناخته شده است که در درون افراد نفوذ و جای کرده است تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آیدمنافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید (liedtka , 1998). در این تحقیق پنج بعد تفکر استراتژیک به وسیله شاخصهای ذیل مورد سنجش قرار میگیرند.
شاخص‌های چشم انداز سیستمی عبارتنداز:
نگرش سیستمی، درک روابط درونی بین پدیده ها، شناخت و توجه به فرایند تغییر در سیستمها، ارزشها و عقاید مشترک و محوری، هدف مشترک.
شاخص‌های تمرکز بر قصدنیّت)عبارتنداز:
احساس رهبری، داشتن حس اکتشافی(خلاقیت)، احساس کردن سرنوشت.
شاخص‌های فرصت طلبی هوشمندعبارتنداز:
درک محیط خارجی و داخلی سازمان، شناسایی موضوعات استراتژیک سازمان، سازگاری با ابهام وپیچیدگی جهت تفسیر و ارزیابی وقایع، توجه به فرصتهای خارجی (دیدن فرصتهایی که سایر رقبا از دیدن آنها عاجزند)، هوشیاری نسبت به صنعت و رقبا، هوشیاری و توجه به نقاط قوتها و فرصتها، آگاهی از حوضه های اصلی شکه سازمان در آنها دچار مشکل است، درک اولویتهای استراتژیک توسط مدیریت ارشد، طرح گزینه های جدید در مواجهه با شرایط جدید محیطی.
شاخص‌های تفکر در زمان عبارتنداز:
توانایی بکارگیری الگوهای مناسب از تاریخچه سازمان و سایر سازمانها، برقراری ارتباط میان گذشته و حال و آینده، شناسایی الگو های تکرار شونده در وقایع، بهره گیری از وقایع گذشته برای پیش بینی آینده، استفاده از دانش برای جهت یافتن مدلهای مناسب برای اتخاذ تصمیمات.
شاخص‌های تفکر فرضیه محور(فرضیه های محرک)عبارتنداز:
طرح فرضیات خوب در مورد محیط کسب کار، آزمون اثر بخش آنها.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره وزارت امور خارجه

Close Menu