مهارت های تفکر انتقادی

مهارت های تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه

 

5-6- پیشنهادها
در پژوهش هایی مبانی روانشناختی و جامعه شناختی رویکرد تفکر انتقادی بررسی شود.
تحقیق و پژوهش هایی در حوزه تدوین نظام تربیت عقلانی بر مبنای آموزه های تربیتی اسلام مبتنی بر روانشناسی رشد متربیان به همراه برنامه درسی آن انجام پذیرد.
( پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته های پژوهش
1- برگرفته از تحلیل تطبیقی که در این پژوهش به دست آمده است؛ در فرآیند آموزش مدارس برنامه درسی مبتنی بر رویکرد تفکر انتقادی مبتنی برآموزه های تربیت اسلامی تدوین شود.
2- در ادامه تطبییق مبانی رویکرد تفکر انتقادی بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی ، مبانی ارزش شناسی و معرفت شناسی مورد تدقیق قرار گیرد.
3- آزمون هایی به جهت اندازه گیری رشد مهارت های عقلانی متربیان، متناسب به اقتضائات فرهنگی و اجتماع کشور، طراحی شده و هنجاریابی گردد.
منابع
قرآن کریم
نهج البلاغه
غررالحکم و دررالکلم
وسایل الشیعه
المحاسن
الکافی
مفردات راغب اصفهانی
آخوند زاده، کبری و همکاران (1390)، تفکر انتقادی در حوزه آموزش پرستاری ایران، مجله آموزش در علوم پزشکی، دوره 11، شماره 3
اطهری، زینب السادات و همکاران،(1388)، ارزیابی مهارت های تفکر انتقادی و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله آموزش در علوم پزشکی، سال نهم، شماره 1
آقازاده، محرم و احدیان، محمد(1377)، مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت، نشر پیوند،تهران
امّی، زهرا و فرامرزقراملکی، احد(1384)، مقایسه دو سبک لیپمن و برنی فیه در فلسفه برای کودکان، مجله اندیشه نوین دینی، شماره 2
امین خندفی، مقصود(1390)،ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله اصول بهداشت روانی، سال دوم، شماره 13، تابستان 90
آنجفی، فرشته و همکاران، (1388)، مهارت تفکر انتقادی دانشجویان فنی مهندسی و علوم انسانی، نشریه راهبردهای آموزش، دوره 2 شماره 1
بابامحمدی، حسن و خلیلی، حسین(1384)، مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مجله آموزش در علوم پزشکی، ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
باقری، خسرو(1376)، فلسفه تعلیم و تربیت معاصر، انتشارات محراب قلم
باقری، خسرو(1380)، پژوهشی برای دستیابی به فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
باقری، خسرو(1387)، الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی،مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی،اسفند1387

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره نوسانات نرخ ارز

Close Menu