منبع پایان نامه درمورد سیره پیامبر (ص)

منبع پایان نامه درمورد سیره پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه

در شأن نزول این آیه آمده است که دوازده نفر از یهود که مى دانستند پیامبر (ص) حق است نقشه‏اى ماهرانه براى متزلزل ساختن بعضى از مؤمنان طرح نموده و با یکدیگر تبانى کردند که صبحگاهان خدمت پیامبر اکرم (ص) برسند و ظاهرا ایمان بیاورند و مسلمان شوند، ولى در آخر روز از این آئین برگردند و هنگامى که از آنها سؤال شود چرا چنین کرده‏اند بگویند: ما صفات محمد ص را از نزدیک مشاهده کردیم و هنگامى که به کتب دینى خود مراجعه نموده و یا با دانشمندان دینى خود مشورت کردیم دیدیم صفات و روش او با آنچه در کتب ما است تطبیق نمى‏کند و لذا برگشتیم، تا این موضوع سبب شود که عده‏اى بگویند اینها به کتب آسمانى از ما آگاهترند، لا بد آنچه را مى‏گویند راست گفته‏اند و به این وسیله متزلزل مى‏گردند . طبرسی و فخر رازى در ذیل این آیه مى نویسند: این حیله در جهت تشکیک و تضعیف مسلمانان طرح شده بود و مسلمانان مى گفتند، این تکذیب از روى حسد و عناد بوده وگرنه از آغاز مسلمان نمى شدند.»  

بنابراین این آیه به انگیزه ارتداد آنان اشاره دارد که هدفش تضعیف و تخریب اعتقاد و تضعیف روحیه مسلمانان بوده است.
مرتد از دیدگاه فقها
تصور فقها از مفهوم و تعریف مرتد و ارتداد یکسان نیست. در میان برخى از کلمات فقهاى شیعه این نکته مورد توجه قرار گرفته که تنها تغییر دین موجب ارتداد نیست، بلکه باید همراه با قیودى باشد. این قیود عبارتنداز :
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﻛﻔﺮ روی آورد؛ آﻧﭽﻪ را ﻛه ﺿﺮورﺗﺎً از دﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ، اﻧﻜـﺎر ﻛﻨـﺪ؛ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ضرورتاً از دین نیست، ﺟﺰء دﻳﻦ ﺑﺸﻤﺎرد، عملی را مرتکب شود که صراحتاً دلالت بر عدم اعتقاد کند ، مثل سجده بر خورشید و بت و متنجس کردن قرآن؛ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻳﺎ تبلیغ بپردازد ﻳﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳلاﻣﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در جامعه قیامﻛﻨﺪ.
در ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ّﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدی نسبت به ارتداد و مرتد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد.
برخی از فقهای عامه موجبات ارتداد را در سه چیز می دانند: 1 – سخنی که صراحتاً دلالت بر کفر کند ، همانند اعلام کفر به خدا و رسول خدا و قرآن 2 – سخنی بگوید که لازمه آن کفر باشد مثل اینکه وجوب نماز را منکر گردد 3 – کاری که مستلزم کفر باشد انجام دهد مانند پرت کردن قرآن.
بنابراین معناى ارتداد در تعالیم اسلامى قرآن و حدیث و در سیره پیامبر (ص) و کاربرد آن در فرهنگ اسلامى صرفاً نمى تواند تغییر عقیده باشد. اگر کسى تغییر عقیده داد، اما پیش از آن براى او اسلام روشن نبوده و اگر کسى به اشتباه افتاد و در اثر شبهه دچار توهم شد یا اگر صرفاً شبهه را عنوان کرد و اشکال خود را در باب عقایدى چون نبوت و توحید بیان نمود، و یا اگر کسى در جو تبلیغاتى مخالفان اسلام قرار گرفت یا فضاى فکرى و فرهنگى به گونه اى نبود که بتواند حق را تشخیص دهد چنین شخصى با تغییر عقیده مرتد نمى شود و احکام ارتداد ناظر به وى نیست.
انواع ارتداد
ارتداد به دو قسم فطرى و ملّى تقسیم مى‏شود:
مرتد فطرى، کسى است که پدر یا مادرش در هنگام انعقاد نطفه‏اش مسلمان بوده‏اند و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام کرده، و سپس از اسلام خارج شده است
مرتد ملّى کسى است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه‏ى او کافر بوده‏اند، و او پس از بلوغ، اظهار کفر کرده و سپس اسلام آورده، و مجدداً کافر شده است.
حکم مرتد در ادیان الاهى و مذاهب اسلامى
در قرآن حکم صریح و روشنی در مورد شخص مرتد وجود ندارد و اگر تعبیراتى چون خـوارى (خزى) مرتدان (بقره/114) عذاب الهى (نحل/106) هدایت ناپذیرى (نحل/ 107) عدم بخشودگى (نسا/ 137) غضب الهى (نحل/ 106) و حتى عذاب دنیوى و اخروى (توبه / 74) آمده است، هیچ کدام آنها ناظر به عقوبت و کیفر خاصى نیست و نمى توان آن را به حد یا تعزیر تنزیل داد، بلکه صرفاً نشان دهنده جهت گیرى قلبى براى مؤمنان و تعیین نوعى موضعگیرى از سوى قرآن است.
در حالى که در روایات با صراحت، حکم ارتداد مشخص شده و شدیدترین آنها یعنى اعدام براى مرتدى که در جامعه و خانواده مسلمان تربیت یافته معین شده است. مشهور فقهاى اسلام گفته اند: حکم ارتداد براى مرد اعدام است. مبناى این حکم روایات بسیارى است که از طریق شیعه و سنى نقل شده و با وضوح، جزاى ارتداد را معین کرده است.
عمار ساباطی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: هرکس از مسلمانان از اسلام برگردد(مرتد شود) و پیامبری حضرت محمد (ص) را انکار کند و به او نسبت دروغ دهد، برای هرکسی که می‌شنود خون او مباح است و زنش برای همیشه از او جدا می‌شود و مالش بین ورثه تقسیم می‌شود و زنش عده وفات می‌گیرد.
حضرت علی(ع) فرمود: هرکس از مسلمانان به فطرت به دنیا آمده و بعد مرتد شود من گردن او را می‌زنم، و هرکس بر فطرت تولد نیافته او را توبه می‌دهم اگر توبه کرد (رها می‌شود) واگر نپذیرفت گردن او را می‌زنم.
حضرت علی (ع) فرمود: زن اگر از اسلام برگردد و مرتد شود کشته نمی‌شود؛ ولی حبس ابد دارد.
با توجه به روایات گسترده ای که در زمینه ارتداد بیان شده است حکم جزایی مرتد در فقه شیعه، این است که: مرتد فطرى اگر مرد باشد کشته مى‏شود و توبه‏ى او نزد قاضى قبول نمى‏شود، اما اگر مرد مرتد ملّى باشد نخست دعوت به توبه مى‏شود، اگر توبه کرد آزاد مى‏شود، و الّا کشته مى‏شود. زن مرتد، چه فطرى باشد چه ملّى، کشته نمى‏شود، بلکه دعوت به توبه مى‏شود، اگر توبه کرد آزاد مى‏شود، و الّا در زندان باقى مى‏ماند.
در فقه اهل سنت، بنابر رأى مشهور، مرتد – در همه‏ى انواع آن – ابتدا دعوت به توبه مى‏شود، اگر توبه کرد آزاد مى‏شود، و گرنه کشته مى‏شود و فرقى میان ملّى و فطرى و زن و مرد نیست.
اسلام در مورد کسانى که هنوز اسلام را نپذیرفته‏اند، سختگیرى نمى‏کند و آنها را با دعوت مستمر و تبلیغات پى‏گیر منطقى به اسلام فرا مى‏خواند، هر گاه پذیرفتند و حاضر شدند طبق شرائط ذمه همزیستى مسالمت‏آمیز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان مى‏دهد بلکه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مى‏گیرد. ولى در مورد کسانى که اسلام را پذیرا شوند سپس عدول کنند فوق العاده سختگیر است چرا که این عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى‏گردد و یک نوع قیام بر ضد رژیم و حکومت اسلامى محسوب شده و غالبا دلیل به سوء نیت است، و سبب مى‏شود که اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد .
ارتداد در ادیان الاهى غیر از اسلام نیز جرم و گناه، و مجازات آن مرگ است. حتی در برخی از منابع ادیان موجود، حکم آن بسیار شدیدتر از اسلام است. در این جا به اختصار به ذکر دو منبع از کتاب مقدس عهد قدیم و جدید بسنده می کنیم:

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ماهیت قراردادهای الکترونیک

بستن منو