منبع پایان نامه درمورد
رفتار شهروندی، رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی

منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی

دانلود پایان نامه

معلمان…………………………………………………………………………..54
2-5-5-2 ارزیابی رفتار شهروندی معلمان……………………………………………………………………………………………………54
2-5-5-4 نقش رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………………………….56
2-5-5-5 تفاوت رفتار شهروندی سازمانی معلمان با کارکنان سازمانهای غیر آموزشی………………………………58
2-6 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-6-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-6-1تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..60
2-7 جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..63
2-8 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2-1- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-2-2- نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-4 نمونه،حجم وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………68
3-5 گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-5-1 ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..68
3-5-1-1پرسشنامه رهبری تحول آفرین…………………………………………………………………………………………………….68
3-5-1-2 پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده………………………………………………………………………………………69
3-5-1-3 پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده……………………………………………………………………………………….70
3-6 روایی وپایایی ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-8روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..72
3-7 فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
3-8-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………74
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-2 یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش …………………………………………………………………………………….. 75
4-3بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….79
4-4یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………84
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….89
5- 1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
5-2 یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………..90
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه های ویژه…………………………………………………………………………… 93
5-3 بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-4 محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………98
5-5 پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………99
5-5-1پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………99
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………..100
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
پیوست 1: صفحه اول پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………………………………103
پیوست 2: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………..104
پیوست 3: پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شد
ه…………………………………………………………………………………..105
پیوست4: پرسشنامه رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………………………………….106
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
چکیده انگلیسی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست جدول ها
جدول3-1: نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 3- 2 : توزیع سوالات ابعاد رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………………………69
جدول 3-3 : توزیع سئوالات ابعادرفتارشهروندی سازمانی………………………………………………………………………………….71
جدول 5-1آماره های توصیفی سطح تحصیلات نمونه………………………………………………………………………………………75
جدول 5-2آماره های توصیفی سابقه خدمت نمونه…………………………………………………………………………………………..76
جدول 5-3آماره های توصیفی جنسیت نمونه……………………………………………………………………………………………………76
جدول 5-4آماره های توصیفی مقطع تدریس نمونه…………………………………………………………………………………………..77
جدول 5-5آماره های توصیفی رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن………………………………………………………….77
جدول 5-6آماره های توصیفی رهبری تحول آفرین و مولفه های آن…………………………………………………………………78
جدول 5-7آماره های توصیفی وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده……………………………………………………………….78
جدول 5-8همبستگی رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….79
جدول 5-9 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی ابعاد رهبری تحول آفرین…………………….80
جدول 5-10رگرسیون همزمان رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………81
جدول 5-1

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد تعریف حکم شرعی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو