منبع پایان نامه درباره 
خشونت و پرخاشگری

منبع پایان نامه درباره خشونت و پرخاشگری

دانلود پایان نامه

سوختگی ها ، شکستگیها و سایر جراحات پرداخت ، این مقاله برای اولین بار بر وجود خشونت تأکید کرد . به تدریج در دهه 70 میلادی افراد مختلفی سعی کردند این پدیده را توصیف کنند . این افراد در آغاز کسانی بودند که در محیط کاری خود با خشونت مواجه می شدند مانند مددکاران و مشاوران مدارس ، پزشکان و پرستاران و افراد پلیس و جرم شناسان که سعی در شناخت و تبیین عوامل مؤثر در ظهور این پدیده را داشتند و بعد از آن جنبشهای حقوقی زنان و کودکان نیز نگاه خود را متوجه این پدیده کردند و با انجام گردهماییها ، راهپیمایی ها و سخنرانی ها سعی در جلب افکار عمومی ایجاد تغییرات در قوانین به نفع قربانیان خشونت کردند .
تأثیر مهم بررسی های خشونت ، تغییر نگرش جامعه نسبت به پدیده خشونت بود . اگر در سال 1976 تنها 10 درصد از آمریکاییان این پدیده را در جامعه خود مهم تلقی کردند ، در سال 1982 ، 90 درصد از آنها به نگرش فوق رسیده بودند .

در ایران تا چند سال پیش ، با اینکه برخی موارد حاد خشونت در مطبوعات انعکاس می یافت ، اما به صورت معمول خشونت به عنوان رفتار نابهنجار فردی در نظر گرفته می شد و به مفهوم پدیده ای اجتماعی اصلاً در نظر گرفته نمی شد . به تدریج این پدیده مورد توجه سازمانها و محافل علمی قرار گرفت . توجه به خشونت و سعی در مقابله با آن ضرورت انجام بررسی ها را در مورد خشونت ایجاب می کند . بررسی ها در زمینه خشونت با مشکلات متعددی روبرو است . در ایران به علت نبود اطلاعات آماری ، نامشخص بودن جمعیت ، مشکل دستیابی به افراد و همچنین نبود بررسی های دیگر این مشکل شدیدتر و این امر ضرورت انجام بررسی ها را تشدید می کند .
در خصوص بررسی پیشینه تحقیق با مراجعه به دانشگاههای استان ایلام ، و دانشگاههای استان تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پایان نامه های دانشجویی و سایتهای مختلف اینترنت چنین کار تحقیقاتی انجام نگرفته است و تقریباً کار بدیع است اما در ایران تحقیقات مشابه انجام گرفته است که در ذیل خلاصه ای از آنها آورده شده است .
در خصوص بررسی پیشینه تحقیق با مراجعه به دانشگاههای استان کرمانشاه و شهرستان گیلانغرب، و دانشگاه های استان تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پایان نامه های دانشجویی و سایتهای مختلف اینترنتی چنین کار تحقیقاتی انجام نگرفته است و تقریباً کار بدیع است اما در ایران تحقیقات مشابه انجام گرفته است که در ذیل خلاصه ای از آنها اورده شده است:
1-6-2- تحقیقات داخلی

الهام عمویی ، تأثیر خشونت خانواده بر رفتار نوجوانان
الهام عمویی ( 1378 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تأثیر خشونت خانواده بر رفتار نوجوانان دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران در سال 1378 به بررسی این موضوع در میان دانش آموزان پرداخته است . نتیجه ای که بدست آورده است عبارت است از اینکه خشونت در طبقات مختلف دیده شده است و میزان خشونت ارتباطی با طبقه اجتماعی ندارد ، میزان خشونت والدین با فرزندان بزرگ و کوچک فرقی نمی کند . در این تحقیق ، استقلال طلبی ، نارضایتی ، همانند سازی ، انزوا طلبی نوجوانان با خشونت والدین رابطه دارد . ( عمویی ، 1378 ) .

صادق جلیلی ، عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان
جلیلی ( 1381 ) تحقیقی با عنوان « عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان » را به صورت پایان نامه انجام داده است . او این تحقیق را در شهر همدان و روی جوانان مجرم و غیر مجرم 18 تا 29 ساله اجرا کرده است . نمونه او شامل 100 نفر مجرم و 100 نفر غیر مجرم است که به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده است . او در این تحقیق خود به نتایج زیر بدست یافته است : بین نیاز اجتماعی ، نیاز اقتصادی ، نیاز فرهنگی و فرصت اجتماعی با ارتکاب جرم رابطه منفی معنی داری وجود داشته است .

 

مطلب مرتبط :   مقاله درباره سازمان بین المللی کار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نیاز اجتماعی بیشترین تأثیر گذاری بر ارتکاب جرم را به خود اختصاص داده است و نیاز فرهنگی و اقتصادی به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند در زمینه فرصتها هم فرصت سیاسی با بیشترین تأثیر و فرصت اقتصادی در رده دوم و فرصتهای فرهنگی و اجتماعی در رده های بعدی قرار گرفته اند . همچنین هر قدر فرد ، والدین و افراد محله نسبت به جرم و مجرم نگرش منفی تری داشته باشند از احتمال ارتکاب جرم توسط افراد کاسته می شود ( جلیلی ، 1381 ) .
حبیب حیدری ، عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری جوانان
حیدری و دیگران ( 1379 ) در پروژه ای تحت عنوان عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری در میان دانش آموزان شهر یزد در سال 1379 به بررسی این موضوع در میان 100 نفر دانش آموز پرداخته و در این تحقیق به نتایج زیر دست یافته است . وضعیت مالی خانواده ها ، جمعیت خانواده ، شغل والدین ، شیوع اعتیاد ، تماشای فیلمهای خشن و رابطه با دوستان بزهکار از عوامل موثر بر خشونت و پرخاشگری نوجوانان است . ( حیدری ، 1379 : 170 ) .
جمال رئیسی ، علل نابهنجاری های رفتاری جوانان شهرک شهید رجایی
رئیسی ( 1382 ) تحقیقی در زمینه علل ناهنجاری رفتار نوجوانان در شهرک رجایی شهر کرج انجام داده است . در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده که محقق اطلاعات خود را با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری کرده است . پرسشنامه روی 100 نفر دختر و 100 نفر پسر 17 تا 26 ساله شهرک رجایی شهر کرج به صورت تصادفی اجرا گردیده است یافته های تحقیق به صورت زیر می باشد .
میزان علاقه خانوادگی ، نظارت خانوادگی ، میزان مذهبی بودن فرد ، میزان مذهبی بودن والدین و مذهبی بودن دوستان با ناهنجاری های رفتاری جوانان همبستگی معکوس معنی داری داشته که از این میان بیشترین تأثیر را میزان مذهبی بودن فرد با ضریب همبستگی 476/0 داشته است این عوامل به عنوان عوامل بازدارنده نابهنجاری های رفتاری در نظر گرفته شده اند . و از طرف دیگر میزان ناهنجاری رفتاری دوستان ، میزان درآمد پدران و مدت گذراندن اوقات فراغت خارج از خانه با ناهنجاری رفتاری جوانان رابطه مستقیم و معنی داری داشته است که از این میان بیشترین تأثیر را میزان ناهنجاری رفتاری با ضریب همبستگی 499/0 داراست . همچنین محقق دریافته است که پسران نسبت به دختران ناهنجاری رفتاری بیشتری دارند .( رئیسی ، 1382 : 180 ) .
احمد شفیع زاده ، زمینه های اجتماعی کجروی با تأکید بر تأثیر خانواده و گروه همالان بر انحرافات اجتماعی جوانان و نوجوانان شهر تهران
شفیع زاده ( 1373 ) پژوهشی را در دانشگاه تهران تحت عنوان ، زمینه های اجتماعی کجروی با تأکید بر تأثیر خانواده و گروه همالان بر انحرافات اجتماعی جوانان و نوجوانان شهر تهران انجام داده است ، جامعه آماری این تحقیق متهمین و مجرمین جوان و نوجوان 15 تا 30 ساله زن و مرد بوده که مرتکب یکی از انحرافات شده و توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بودند . حجم نمونه این پژوهش 358 نفر بوده است . محقق به این نتیجه که وضعیت اقتصادی فرهنگی و اجتماعی خانواده و ارتباط با بزهکاران بر گرایش به بزهکاری مؤثر است ( شفیع زاده ، 1373 : 140 ) .
سید عبدالحسین نبوی ، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی در شیوع جرایم
سید عبدالحسین نبوی ( 1374 ) پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی در شیوع جرایم در مقطع دکترای رشته جامعه شناسی در سال 1374 در دانشگاه تهران انجام شده است . محقق در این پژوهش به جنگ و پیامدهای آن و همچنین نوسازی ، شهر نشینی و توسعه شهری به عنوان عامل وقوع جرایم توجه کرده است . حجم نمونه این تحقیق 120 نفر از مجرمان شهر اهواز می باشد . محقق در آخرین به این نتیجه رسیده است که موقعیت اقتصادی ، اجتماعی ، معاشرت با دوستان ناباب ، آموزش و پرورش نادرست و نحوه گذراندن اوقات فراغت به گرایش به جرم و بزهکاری موثر است ( نبوی ، 1374 ) .
2-6-2- تحقیقات خارجی
« دتن بورن » استاد مؤسسه روانشناسی تربیتی وابسته به دانشگاه « هومبلد واقع در شهر برلین » پس از انجام تحقیقات در میان 2553 دانش آموز دختر و پسر در غرب و شرق برلین ، به این نتیجه رسیده است ، که 40 درصد از دختران و پسران تاکنون حداقل یک بار در معرض اعمال خشونت قرار گرفته و بیم آن دارند که خصومت ها افزایش خواهد یافت ، درصدد برآمدند ، مسلح شوند . 17 درصد قربانیان اعمال خشونت اعتراف کرده اند که اکنون خود نیز به تدریج به دیگران اعمال خشونت می کنند .(به نقل از خرسند نیا ، 1381: 60 ) .
« پیچ » کارشناس امور جوانان اداره آگاهی « اشتوتگارت » خاطر نشان می کند که متأسفانه بلای خشونت در میان جوانان به آن دسته از محصلین نیز که تیپ مهاجم به شمار نمی روند ، سرایت می کند . مدت هاست که نگهداری گاز اشک آور ، رولور مشقی و زنجیر برای پسرها در حد نگهداری وسایل ورزشی ، عادی شده است. به دنبال توزیع یک نوع پرسشنامه محرمانه توسط نمایندگان محصلین در میان دانش آموزان دبیرستانی مدرسه « زیهمن » فرانکفورت بر اینکه آیا دارای سلاح می باشند ، 38 درصد دبیرستانی ها اعتراف کردند که مسلح هستند ( نشریه آفتاب یزد ، 1381 ) .
شری اورت و جیمز پریک ، درک دانش آموزان از خشونت
اورت و پریک تحقیقی را به عنوان درک دانش آموزان از خشونت در مدارس عمومی آمریکا انجام داده اند . این تحقیق بر روی 726 دانش آموز مدارس دولتی اجرا شد . روش اجرای آن پیمایشی بوده که از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای ( به وسیله طبقه ، مذهب و محل زندگی ) استفاده کرده اند و هر یک از دانش آموزان پرسشنامه پیمایشی را با نظارت معلمش پر می کرد . نتایج آن به صورت زیر است : بیشترین نوع خشونت گزارش شده توهین کلامی بوده که برابر 57 درصد می باشد ، هُل دادن و قاپیدن حدود 41 درصد گزارش شده ، تهدید کردن دانش آموزان دیگر 27 درصد ، کتک زدن کسی 25 درصد ، تهدید معلمان 6 درصد ، تهدید با چاقو یا اسلحه 4 درصد و 2 درصد هم گزارش داده اند که اسلحه به مدرسه می آورند .
یافته ها نشان داده که در بیشتر موارد پسران نسبت به دختران احتمال بیشتری داشته که مرتکب خشونت شوند . دانش آموزانی که در محلات با جرایم بالا زندگی کرده اند به صورت معنی دار احتمال بیشتری داشته که مرتکب خشونت شوند . دانش آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف احتمال بیشتری داشته که مرتکب خشونت شوند . 40 درصد آنها اسلحه با خود حمل می کردند . 20 درصد آنها که نمره پایین گرفته بودند معلمشان را تهدید کردند و نزدیک به یک چهارم یعنی 25 درصد آنها گفته بودند که حداقل یک بار در مدرسه یا اطراف آن قربانی خشونت شده اند . دانش آموزان سفید پوست از سایر دانش آموزان از نشر ارتکاب خشونت تفاوتی نداشتند . همچنین دانش آموزان در پاسخ به این سؤال که چرا بچه ها مرتکب خشونت می شوند ، پاسخ دادند که عضویت داشتن در گروه ها و باندهای جنایتکار ( 35 درصد ) ، فقدان نظارت والدین ( 35 درصد ) ، تحریک شدن توسط دیگران ( 41 درصد ) ، فقر خانوادگی و مصرف مواد مخدر ( 24 درصد ) ، تحت تأثیر دوستان قرار گرفتن ( 35 درصد ) و در معرض خشونت رسانه های جمعی قرار گرفتن ( 22 درصد ) از عوامل مؤثر در ارتکاب خشونت دانسته اند . (به نقل از زارعی ، 1383 : 11 ) .
خانم لوخ مشاور امور تربیتی اعلام می دارد بسیاری از دانش آموزان تماشای فیلمهای ترسناک را به عنوان مسابقه شهامت اجرا می کنند . آنکه دل دیدن خون بیشتری دارد ، برنده است . آنکه بترسد و صحنۀ اوج قساوت را نتواند تحمل کند ، به عنوان بچه ننه مورد تمسخر قرار می گیرد . او بیان می کند بدیهی است که همه پایداری می کنند . برخی از دانش آموزان برای تشدید اثر فیلم حتی از مواد مخدر استفاده می کنند (به نقل از خرسند نیا ، 1381 : 65 ) .
« لوتار هرمان » از اداره آگاهی فرانکفورت می گوید : داخل گروه های متشکل نوجوانان و جوانان ، آنکه جرأت کند به تقلید از فیلم ، عملاً دست به ضرب و شتم غارت بزند منزلت خاصی بدست می آورد .
« ورنر روتن برگر » کارشناس امور تربیتی معتقد است در نحوه استنباط بسیاری از کودکان چنان تحولی به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن ، آنچه که می بایست ایجاد نفرت کند ، ناچار مثبت تلقی می گردد . بسیاری از دانش آموزان در شرایطی که به حال خود واگذاشته شده اند ، ناچار به خود آسیب می رسانند . در مدارس آلمان هر روز 60 دانش آموز دست به خودکشی می زنند که از میان آنها 6 نفر جان می دهند ( همان منبع ، 1381 : 61 ) .
« آربر » معتقد است خشونت در نوجوانان یک امر طبیعی است که ناشی از شرایط خانوادگی و نیز تأثیر جامعه بر روی نوجوانان می باشد . به طوری که شرایط خانواده ها و شرایط بحرانی و آنومی جامعه می تواند زمینه ساز بروز خشونت در نوجوانان باشد . ( همان منبع ، 1381 : 62 ) .
بندا و کوروین ، ( 2002 ) در تحقیقی تحت عنوان تأثیر بد رفتاری در دوران کودکی و نوجوانی بر خشونت در میان نوجوانان انجام داده اند که این مطالعه بر روی 1031 نفر از دانش آموزان دبیرستانهای دولتی اجرا شده به نتیجه رسیده بودند که بد رفتاری و خشونت بزرگسالان تحت تأثیر خشونت دوران بچگی قرار گرفته و به وسیله عوامل دیگری نیز تعدیل می شود . آنها دریافتند که مورد خشونت واقع شدن قبل از بزرگسالی رابطه مستقیمی با خشونت دوران نوجوانی داشته است . همچنین تعلق و دلبستگی به پدر و مادر ، تحصیلات پدر ، اعتقادات و باورها و مذهبی بودن و عزت نفس با خشونت نوجوانان رابطه معکوس داشته است . در حالیکه ناکامی ، از خود بیگانگی ، تلاش برای خودکشی و داشتن همسالان بزهکار و رابطه آنها با ارتکاب خشونت رابطه مستقیم داشته است ؛ یعنی هر چه میزان ناکامی زیاد بود ، احتمال ارتکاب خشونت نوجوانان نیز افزایش یافته است . همچنین محققان دریافته اند که پسران نوجوان نسبت به دختران و سیاه پوستان نسبت به سفید پوستان خشونت بیشتری داشته اند . بعلاوه نوجوانانی که در خانواده های تک والدینی زندگی می کردند نسبت به کسانی که با والدین خود زندگی می کردند خشونت بیشتری از خود نشان می دادند . (Benda And Crowyn , 2002 ) .
با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیقات گذشته که نشان می دهد متغیرهایی که بر روی خشونت تأثیر گذاشته اند عبارتند از نارضایتی از خانواده ، انزوا طلبی فرزندان ، بزهکاری، دیدن فیلم های خشن ، نابهنجاری جوانان ، فقر خانوادگی و …. ما هم در این تحقیق به دنبال رابطه بین خشونت با متغیرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، بی عدالتی، جرم در محله ، ناکامی، داشتن همالان بزهکار ، قربانی خشونت شدن و شاهد خشونت بودن را با خشونت بسنجیم و راهکارهای لازم را جهت کاهش خشونت ارائه دهیم فرضیات مورد ازمون در این تحقیق با هیچکدام از تحقیقات انجام شده مطابقت ندارد .
7-2- ادبیات نظری
1-7-2- تبیین های زیست شناختی
در طول تاریخ بشری ، بحث پیرامون سرنوشت و سرشت آدمی و عوامل تغییر دهنده آن ، با دیدگاه های متفاوتی همراه بوده است . بسیاری سرشت و فطرت

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره همبستگی پیرسون

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو