منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، بازاریابی، اقتصاد کشاورزی، کارشناسی ارشد

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، بازاریابی، اقتصاد کشاورزی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پسته با هدف بهبود و تغییر روشهای تبلیغ و بازاریابی جهانی
برگزاری سمینارهای علمی، تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور
انجام تبلیغات و حضور در بازارهای صادراتی بصورت منسجم و سازمان یافته
انجام تحقیقات بازاریابی جهت شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
استفاده از رویکرد مشتری مداری در بسته بندی و قیمت گذاری

ب( استراتژیهای تنوع (ST): استفاده از نقاط قوت داخلی جهت اجتناب یا کاهش دادن تهدیدات محیطی بیرونی
استفاده از آژانس های تبلیغاتی بین المللی با توجه به کیفیت برتر پسته استان کرمان جهت تبلیغات و مقابله با تبلیغات رقبا
پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی با استفاده از کیفیت برتر پسته استان کرمان
تربیت کارشناسان و مدیران متخصص در امر تبلیغات
مطالعه و رفتارسنجی رقبای جهانی در زمینه فعالیتهای تبلیغاتی
اعطای تسهیلات از سوی دولت به صادرکنندگان جهت انجام تبلیغات
دایر نمودن آژانسهای تبلیغاتی پسته استان کرمان در خارج و داخل کشور
تربیت نیروهای کارآمد و متخصص به عنوان واسطه بازاریابی
ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تاسیس شرکتهای بزرگ و توانمند بازاریابی و تبلیغات با توجه به نام و شهرت پسته استان کرمان

ج( استراتژیهای بازنگری (WO): بهبود نقاط ضعف داخلی و استفاده بهینه از فرصتهای محیطی بیرونی
– حضور فعال و منظم صادرکنندگان پسته استان در نمایشگاههای بینالمللی
– استفاده از متخصصین مراکز تحقیقاتی پسته استان و کارشناسان تبلیغات جهت شناسایی متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات پسته استان کرمان
– شناسایی سلایق و نیازهای بازار (طرح، رنگ، اندازه و …) جهت بسته بندی مطابق با نیاز و سلیقه مشتری
– ایجاد مراکز منسجم و متمرکز اطلاع رسانی جهت جمع آوری داده های آماری و اطلاع رسانی به موقع و سریع به صادرکنندگان
– ایجاد تسهیلات برای تبلیغات از محل مشوق های صادراتی به خصوص در مجلات تخصصی و
شبکه های جهانی و افزایش تبلیغات پسته استان در بازارهای جهانی
– برگزاری دوره هایی جهت آشنا ساختن صادرکنندگان با فناوریهای نوین تجاری
– ایجاد برنامه های مدون با توجه به عوامل موثر محیطی جهت انجام تبلیغات هدفمند و موثر

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود سازگاری روانشناختی

د( استراتژیهای تدافعی (WT): تاکتیکهای دفاعی جهت کاهش نقاط ضعف داخلی و استفاده از تهدیدات محیطی بیرونی در جهت ایجاد فرصتها
– شناخت روشهای تبلیغاتی رقبا در بازارهای خارجی
– آشنا ساختن صادرکنندگان با روشهای علمی و نوین تبلیغات ، صادرات و تجارت الکترونیک و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص آشنا و مسلط به اصول و قواعد بازارهای جهانی
– حمایت از صادرکنندگان و ارائه جوایز و مشوقهای صادراتی جهت بهبود سیستم تبلیغاتی پسته استان کرمان
– ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی جهت طراحی و اجرای بسته بندی های مناسب برای پسته استان کرمان جهت مقابله با رقبا
۵-۴-۲. پیشنهادات تکمیلی
و در نهایت با تحلیل نتایج تحقیق پیشنهادات تکمیلی زیر برای بهبود وضعیت تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان پیشنهاد میشود:
کاهش صادرات فله پسته و حرکت به سمت بسته بندی مطابق با استانداردهای
بین المللی.
ساماندهی سیستم انبارداری و حمل و نقل.
تقویت ساختار تحقیقاتی پسته کشور برای شناسایی معضلات و حل آن.
کارت شناسایی (کارت بازرگانی) برای صادرکنندگانی صادر شود که اطلاعات علمی و عملی کافی در خصوص صادرات پسته دارند.
کنترل دقیق کیفیت پسته بسته بندی شده (وکیوم شده) توسط مراکز مسئول.

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی:
آذر، ع و مومنی، م، ۱۳۸۴، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
انجمن پسته ایران، ۱۳۸۷، وضعیت تولید پسته در ایران.
پیرس، ج و رابینسون، ر، ۱۳۸۵، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چ ۴، تهران، انتشارات یادواره کتاب.
پیرصاحب، ا، ۱۳۸۲، بررسی بکارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استفاده از مدل ‏‎SWOT، پایان نامه (کارشناسی ارشد)، مؤسسه آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
حافظ نیا، م، ۱۳۸۴، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
خاکی، غ، ۱۳۷۸، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
خالدی، ک و رحیم زاده، ا، ۱۳۸۷، “قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراوری صادرات کشاورزی ایران”، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۶، شماره ۶۲.
رضایی صومعه، ر، ۱۳۷۹، بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران، پایان نامه (کارشناسی ارشد)، دانشکده تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی.
روستا، ا و ونوس، د و ابراهیمی، ع، ۱۳۸۳، مدیریت بازاریابی، تهران، انتشارات سمت.
روستا، ا و ونوس، د و ابراهیمی، ع، ۱۳۸۵، تحقیقات بازاریابی، تهران، انتشارات سمت.
سلیمی فر، م و میرزایی خلیل آبادی، ص، ۱۳۸۱، “مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات پسته”، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۰، شماره ۳۸.
سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۳۸۶، گزارش کالائی پسته ویرایش دوم.
شفیعی، ل، ۱۳۷۸، بررسی بازاریابی پسته شهرستان رفسنجان، پایان نامه (کارشناسی ارشد)، دانشکده تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی.
محمود زاده، م و زیبائی، م، ۱۳۸۳، “بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران: یک تحلیل همجمعی”، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال ۱۲، شماره ۴۶.
مقدسی، ر و علی شاهی، م، ۱۳۸۶، “مطالعه عوامل موثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی پسته و کشمش)”، علوم کشاورزی، سال ۱۳، شماره ۱.
مهرابی بشر آبادی، ح، ۱۳۸۱، “بررسی عوامل موثر بر سهم ایران از بازارجهانی پسته”، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۰، شماره ۳۹.
ملکی، ا، ۱۳۸۳، ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنایع غذایی ایران، پایان نامه (کارشناسی ارشد)، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۸، آمارنامه کشاورزی سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴، جلد ۱.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره عبدالکریم سروش

سایتها:

۱۹. سازمان بازرگانی استان کرمان www.cokp.ir
۲۰. وب سایت فائو www.fao.org
۲۱. سایت اطلاع رسانی تجارت استان کرمان www.kermantejarat.com
۲۲. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.SID.ir
۲۳ . شرکت تعاونی متخصصین کشاورزی www.ir-agri.com
۲۴. گمرک جمهوری اسلامی ایران www.irica.gov.ir
۲۵. سایت پسته ایران www.pistachio.blogfa.com
۲۶. سایت بهینه www.behineh.blogfa.com
۲۷. مرکز تحقیقات پسته کشور www.pri.ir
۲۸. مجله اینترنتی فصل نو www.fasleno.com
۲۹. سازمان توسعه تجارت ایران www.tpo.ir

پیوست

پرسشنامه
الف) آخرین مدرک تحصیلی شما چیست؟
پایین تر از دیپلم ( فوق دیپلم ( لیسانس ( فوق لیسانس و بالاتر (
ب ) برای چه مدت زمانی است که در زمینه صادرات پسته فعالیت دارد؟
کمتر از ۵ سال ( ۵ تا ۱۰ سال ( بیشتر از ۱۰ سال (
ج) شما چند سال دارید؟ ………………………
د) درصورتیکه برای پسته صادراتی خود تبلیغات داشتهاید از کدامیک از موارد زیر استفاده نمودهاید؟
کارت دعوت ( رادیو و تلویزیون ( روزنامه و مجلات ( پوستر( نمایشگاه ( اینترنت ( مسافرت به خارج (
ه) برای افزایش صادرات خود چگونه عمل نمودهاید؟
تبلیغات برنامهریزی شده و کارشناسی بوده است که موفق بودهام. (
تبلیغات برنامهریزی شده و کارشناسی بوده است که موفق نبودهام. (
تبلیغات برنامهریزی نشده و غیرکارشناسی بوده است که موفق بودهام. (
تبلیغات برنامهریزی نشده و غیر کارشناسی بوده است که موفق نبودهام. (
هیچگونه تبلیغاتی نداشته ام. (

الف – تا چه میزان با موارد زیر بعنوان نقاط قوت تبلیغات پسته استان کرمان موافقید؟
۱- استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان
خیلی کم ( کم ( متوسط ( زیاد ( خیلی زیاد(
۲- کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
خیلی کم ( کم ( متوسط ( زیاد ( خیلی زیاد(
۳-تنوع، زیبائی و ظرافت در بسته بندی پسته استان کرمان
خیلی کم ( کم ( متوسط ( زیاد ( خیلی زیاد(

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه مجمع البیان

۴- نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو