منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، الحاق ایران

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، الحاق ایران

دانلود پایان نامه

های تهدیدات
همانند نقاط ضعف، در این قسمت توزیع فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به هرکدام از تهدیدات ارائه شده است و با استفاده از آزمون آماری t صحت یا عدم صحت انتخاب هر عامل بعنوان تهدید بررسی شده است.
ج ـ تا چه میزان با موارد زیر بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان موافقید؟
سوال۲۰ : وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی
فرض صفر: وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۵۰۰/۵= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۵ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۶/۷۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۲۵ – فراوانی پاسخهای داده شده به وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی بعنوان تهدید
سوال۲۱: عدم وجود بخش خصوصی فعال
فرض صفر: عدم وجود بخش خصوصی فعال بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم وجود بخش خصوصی فعال بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۷۲۴/۱= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر پس فرض یک تائید میشود و عدم وجود بخش خصوصی فعال بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۶ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۵۰ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۲۶- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم وجود بخش خصوصی فعال بعنوان تهدید

سوال۲۲: عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
فرض صفر: عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۶۹/۵= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار
۴-۲۷ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷۰ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع حوزه و دانشگاه

نمودار ۴- ۲۷ – فراوانی پاسخهای داده شده به عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بعنوان تهدید

سوال۲۳: تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید
فرض صفر: تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۱۸/۵= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار
۴-۲۸ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷۰ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۲۸ – فراوانی پاسخهای داده شده به تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید بعنوان تهدید

سوال۲۴: نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته
فرض صفر: نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۵۴۹/۵= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود و نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۹ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۷۳ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۲۹ – فراوانی پاسخهای داده شده به نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته بعنوان تهدید

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد بررسی تطبیقی

سوال۲۵: عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات
فرض صفر: عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۹۶/۵= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود. عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۳۰ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷۰ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۳۰ – فراوانی پاسخهای داده شده به عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات بعنوان تهدید

سوال۲۶: عدم شناخت روشهای قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی
فرض صفر: عدم شناخت روشهای قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم شناخت روشهای قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۱۲/۶= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود. عدم شناخت روشهای
قیمتگذاری رقبا در بازارهای خارجی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
میشود. در نمودار ۴-۳۱ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده
میشود که ۶/۷۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۳۱- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم شناخت روش های قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی بعنوان تهدید

سوال۲۷: عدم استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی
فرض صفر: عدم استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۸۶۷/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود. عدم استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۳۲ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۶۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق حریم خصوصی

نمودار ۴- ۳۲ – فراوانی پاسخهای داده شده به عدم استفاده صادرکنندگان از آژانس های تبلیغاتی بین المللی بعنوان تهدید

سوال۲۸: فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی
فرض صفر: فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۴۰۸/۱۰= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود. فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۳۳ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۶/۸۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۳۳ – فراوانی پاسخهای داده شده به فعالیت های تبلیغاتی موثر رقبای خارجی بعنوان تهدید

سوال۲۹: نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی
فرض صفر: نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۲۹۱/۵= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود. نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۳۴ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۶/۷۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۳۴- فراوانی پاسخهای داده شده به نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی بعنوان تهدید

سوال۳۰: افزایش هزینههای تبلیغ پسته
فرض صفر: افزایش هزینههای تبلیغ پسته بعنوان واسطه تبلیغاتی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: افزایش هزینههای تبلیغ پسته بعنوان واسطه تبلیغاتی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو