منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، عوامل بیرونی، جامعه آماری، تحلیل SWOT

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، عوامل بیرونی، جامعه آماری، تحلیل SWOT

دانلود پایان نامه

تحلیل آنها ارائه شده است.

۳-۲. روش پژوهش
برای حصول اهداف تحقیق، در این تحقیق ابتدا از روش ترکیبی (روشهای پیمایش و روش توصیفی تحلیلی) استفاده شده است که در این مرحله با توجه به اطلاعات ثانویه موجود به بررسی مسائل، امکانات و شرایط تبلیغات پسته صادراتی ایران با تاکید بر پسته صادراتی استان کرمان پرداخته شده است.
ابتدا با توجه به بررسیهای صورت گرفته روی محیط داخلی و محیط خارجی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات مورد شناسائی قرار گرفت و سپس با نظرخواهی از دستاندرکاران امر و وزندهی به هرکدام از این مسائل و سپس محاسبه و تحلیل آنها، اولویتها مشخص شدند و در نهایت برای برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصتهای موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته استان کرمان با استفاده از روش تحلیلی SWOT استراتژیهای مناسبی ارائه شد.

۳-۳. ماتریس SWOT
تحلیل SWOT روش رایجی در برنامه‌ریزی راهبردی است که ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات ندارد و نخستین بار از کار آلبرت اس. هامفری در مؤسسه‌ی تحقیقات استنفورد در دهه‌ی ?? میلادی نتیجه شد.
فرآیند ارزیابی محیط داخل وخارج سازمان اغلب به تحلیل SWOT اشاره دارد. با این ابزار نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی سازمان و فرصت ها و تهدید ها در محیط خارجی سازمان مورد تحلیل قرار می گیرد.
این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش، قوت ها و فرصت ها را حداکثر می کند، در عین حال که ضعف ها و تهدیدات آن را به حداقل می رساند.
شناسائی نقاط قوت و ضعف سند ارتقاء بهره وری را برای پاسخگوئی به مشکلات آینده غنی تر نموده و شناسائی فرصت ها و تهدید ها در واقع شناسائی عواملی است که میتواند در ارتقاء سند
بهره وری و نهایتاً سازمان ما را یاری نموده و در دور نمودن یا تبدیل عواملی که ممکن است در
بهره وری سازمان اثر منفی داشته باشد مفید واقع شود.

لغت SWOT مخفف لغات زیر می باشد:
S : Strength به معنی قدرت
Weakness : W به معنی ضعف
O: Opportunityبه معنی فرصت
T: Threat به معنی تهدید

روش تجزیه و تحلیل SWOT مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکلی نظام یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها را شناسایی کرده و و راهبردهای متناسب با موقعیت فعلی را منعکس می سازد.
در تحلیل SWOT عوامل موثر بر شرکت یا سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی تقسیم می شود:
الف) عوامل بیرونی یا خارجی
مقصود از عوامل بیرونی یا خارجی رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بوم شناسی،
محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که می توانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند. این عوامل به میزان زیادی ” خارج از کنترل ” یک سازمان است، از
این رو از واژه خارجی استفاده می کنند. سازمانها می کوشند استراتژی هایی را به اجرا در آورند که نقاط قوت داخلی تقویت و ضعفهای داخلی بر طرف گردد یا بهبود یابد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره ارزش های اخلاقی

عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد:
فرصت ها: فرصت یک موقعیت مطلوب عمده در محیط موسسه است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را افزایش دهد. روندهای کلیدی یکی از منابع فرصت تلقی می شوند. شناخت یک بخش از بازار که پیش از این فراموش شده بود، تغییر در وضعیت رقابت یا قانونی، تغییرات فن شناختی و بهبود روابط با خریداران یا تأمین کنندگان می تواند برای موسسه فرصت تلقی شود.
تهدید ها: تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط موسسه است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد. از جمله تهدیدات می توان به ظهور رقبای جدید، معرفی محصول جدید توسط رقبا، مالیات بر روی کالاهای ارائه شده و … اشاره کرد.
ب) عوامل درونی یا داخلی
این عوامل در زمره فعالیتهای ” قابل کنترل ” سازمان قرار می گیرند که سازمان آنها را به شیوه ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می دهد .آنها در سایه فعالیتهای مدیریتی، بازاریابی، امورمالی(حسابداری)، تولید (عملیات)، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای به وجود
می آیند .
عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می باشند که عبارتند از :
قوت ها: قوت، منبع، مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیازهای بازارهایی که موسسه در
آن ها کار می کند یا خواهد کرد. قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه ای موسسه در بازار
می شود. منابع مالی، تصویر ذهنی، رهبری بازار و روابط با خریداران و تأمین کنندگان نمونه هایی از این مورد می باشد.
ضعف ها: ضعف، یک محدودیت یا کمبود در منابع، مهارت و توانایی هایی است که جداً مانع عملکرد اثربخش می شود. تجهیزات، منابع مالی، توانایی های مدیریتی، مهارت های بازاریابی و تصویر ذهنی نام تجاری می توانند منبع ضعف باشند.

برنامه ریزی راهبردی SWOT: برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می‏شود که بر مبنای آن و با استفاده از ماتریسSWOT راهبردها استخراج میگردد:

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره تعلیم و تربیت

جدول ۳-۱- جدول SWOT

نقاط قوت (S)
نقاط ضعف (W)
فرصت‌ها (O)
راهبردهای SO
راهبردهای WO
تهدیدها (T)
راهبردهای ST
راهبردهای WT

راهبردهای SO: راهبردهای حداکثر استفاده از فرصت های محیطی با به کارگیری نقاط قوت سازمان است.
راهبردهای ST: راهبردهای استفاده از نقاط قوت برای جلوگیری از مواجهه با تهدید ها است.
راهبردهای WO: راهبردهای استفاده از فرصت های بالقوه ای که در فرصت های محیطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان است.
راهبردهای WT : راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف است.

۳-۴. جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
۳-۴-۱. جامعه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه عبارت است از کل صادرکنندگان فعال پسته استان کرمان که بر اساس برآوردهای انجام شده از موسسه تحقیقات پسته کشور، ۶۰ نفر می باشند.

۳-۴-۲. حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده می باشد، بعلت اینکه به هر یک از افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب نمونه داده شود. اگر حجم افراد جامعه را N و حجم نمونه را n فرض کنیم احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است:

که در آن :
= N حجم جامعه آماری
= n حجم نمونه
= Z مقدار بحرانی متغیر نرمال استاندارد، Z در جدول با توجه به سطح اطمینان در نظر گرفته شده
= P نسبت موفقیت در جامعه آماری
= ? خطای قابل اغماض
? = میزان خطا (رد فرض صفر را وقتی درست باشد خطای نوع اول می نامند، احتمال خطای نوع اول را با ? نشان می دهند)

به دلیل نامعلوم بودن P جامعه، مقدار آن ۰.۵ فرض شده است. این شیوه باعث می شود که حجم نمونه به حد کافی بزرگ و نتایج حاصل از آن از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار باشد (آذر و مومنی، ۱۳۷۸). لذا با فرض سطح خطای قابل اغماض ۰.۱ و اطلاعات زیر حجم نمونه برابر است با:

Z (0.025) = 1.96 , ?/2 = 0.025 , N = 60 , ? = 0.05 , ?=0.1 , P= 0.5

n= (60 ?(1.96)?^(2 ) (0.5)(0.5))/((0.1)^2 (59)+ ?(1.96)?^(2 ) (0.5)(0.5))=37

بر اساس حجم نمونه، تعداد ۳۷ پرسشنامه برای صادرکنندگان در استان کرمان ارسال گردید که با پیگیری های لازم تعداد ۳۰ پرسشنامه عودت داده شد لذا بررسی های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس این حجم از نمونه می باشد.

۳-۵. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات این تحقیق از طریق پرسشنامه کتبی می باشد، همچنین برای بررسی این مطالعه از اطلاعات و گزارشهای سازمانهای مرتبط با تجارت، بازاریابی و صادرات پسته ایران و استان کرمان استفاده نموده و با استفاده از پرسشنامههای مناسب وضعیت تبلیغات صادرات پسته در استان کرمان بررسی گردید.
از آنجایی که مفاهیم بکار گرفته در فرضیه های تحقیق در سطح اسمی هستند با تبدیل هر یک از
معرف ها و متغیرها به سطوح ترکیبی و فاصله ای و با ساختن گویه های مناسب جهت اندازه گیری آنها از آزمون مختص به متغیرهای کیفی – کمی (طیف لیکرت۳۷) بر اساس جدول ذیل استفاده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور

جدول ۳-۲- امتیازبندی سوالات پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
۱
۲
۳
۴
۵

۳-۶. روش تجزیه و تحلیل دادهها
بر اساس نظرخواهی و اطلاعات دریافت شده نسبت به توزیع پرسشنامه ها اقدام و بعد از جمع آوری پرسشنامه ها برای تائید یا رد نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون آماری t یک متغیره استفاده گردید.
آزمون t ، توزیع یا در حقیقت خانواده‌ای از توزیعها است که بدلیل نامعلوم بودن انحراف معیار جامعه از انحراف معیار نمونه استفاده می کنیم. اهمیت این آزمون (توزیع) در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچکتر (حداقل ۲ نفر) اطلاعاتی درباره جامعه بدست آورد . شکل این توزیع از طریق محاسبه درجات آزادی ۳۸مشخص می‌شود. به عبارت دیگر توزیع t تابع درجات آزادی است و هر چه درجات آزادی افزایش پیدا کند به توزیع نرمال نزدیکتر می‌شود. هرچه درجات آزادی کاهش یابد، پراکندگی بیشتر می‌شود. از آزمون t می‌توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش‌های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد.
در این تحقیق از آزمون t یک متغیره استفاده شده، بعلت اینکه یک نوع داده داریم و میخواهیم این فرضیه را آزمون کنیم که آیا نمونه به جامعه با میانگین مشخص تعلق دارد یا خیر، بعبارت دیگر میخواهیم میانگین نمونه را در هر سوال با میانگین فرضی (ادعای محقق) مقایسه کنیم.
در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر نوشته می شود:
H0: µ?m H1: µm

نمودار ۳-۱- نمودار توزیع t

سطح معناداری میزان معنا داری آزمون را تعیین می کند. چنانچه t محاسبه شده در ناحیه رد H0 قرار بگیرد آزمون معنی دار است، بعبارت دیگر ادعای محقق (H1) پذیرفته می شود. چنانچه t محاسبه شده در ناحیه قبولH0 قرار بگیرد آزمون معنی دار نیست بعبارت دیگر ادعای محقق(H1) رد می شود.
سپس با محاسبه وزن نسبی، اولویتها مشخص شده و در نهایت برای برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت و بهبود

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو