منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، سیستمهای اطلاعاتی، بازارهای هدف، نام تجاری

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، سیستمهای اطلاعاتی، بازارهای هدف، نام تجاری

دانلود پایان نامه

شده به نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال۵ : استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی
فرض صفر: استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۴۵۶/۴ -= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچکتر است پس فرض صفر تایید میشود و در نتیجه استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب نمیشود. در نمودار ۴-۱۰ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۵۶ درصد بصورت خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۰- فراوانی پاسخهای داده شده به استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی بعنوان نقطه قوت

سوال۶ : دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف
فرض صفر: دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۶۱۳/۱- = t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچکتر است پس فرض صفر تایید میشود و در نتیجه دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت محسوب نمیشود. در نمودار ۴-۱۱ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۶/۴۶ درصد بصورت کم یا خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۱- فراوانی پاسخهای داده شده به دسترسی آسان و مطمئن به بازارهای هدف بعنوان نقطه قوت

۴-۳-۲. اولویتبندی نقاط قوت
بر اساس مطالب ذکر شده و نمودارهای مندرج، در این قسمت به سوالات وزن نسبی داده می شود تا نقاط قوت را اولویتبندی نمائیم. ابتدا مجموع وزنها، میانگین وزنها و وزن نسبی داده شده به هر سوال که از طریق آزمون مورد تایید قرار گرفته، محاسبه شده و در جدول ۴-۶ آمده است، سپس با استفاده از وزن نسبی، نقاط قوت اولویتبندی شدهاند.
مجموع وزن ها: جمع امتیازات گزینه های سوال مورد نظر.
میانگین وزن ها: جمع امتیازات گزینه های سوال مورد نظر تقسیم بر تعداد پاسخ دهندگان به سوال مورد نظر.
وزن نسبی: مجموع وزنها تقسیم بر (تعداد افرادی که به سوال پاسخ داده اند * ۵) ضمناً ضربدر ۵ به منظور حداکثر ممکن اوزان می باشد.
مطابق نتایج و وزن های نسبی بدست آمده از شش سوال مطرح شده در پرسشنامه فقط سوالات یک و دو بعنوان نقطه قوت تأیید شده اند.
جدول ۴-۶- ماتریس نقاط قوت ( مقادیر وزنهای داده شده به سوالات مربوط به نقاط قوت و
رتبهبندی و اولویت سنجی آنها)
شماره سوال
تحلیل نقاط قوت
مجموع وزنها
میانگین وزنها
وزن نسبی
رتبه اولویت
نماد نقطه قوت
۱
استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان
۹۸
۳۸/۳
۶۷۶/۰
۲
S2
۲
کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
۱۱۲
۸۶/۳
۷۷۲/۰
۱
S1

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع قیاس استثنایی

۴-۳-۳. توزیع فراوانی پاسخهای نقاط ضعف
ب ـ تا چه میزان با موارد زیر به عنوان نقاط ضعف تبلیغات پسته کرمان موافقید؟
همانند نقاط قوت، در این قسمت توزیع فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به هرکدام از نقاط ضعف ارائه شده است و با استفاده از آزمون آماری t صحت یا عدم صحت انتخاب هر عامل بعنوان نقطه ضعف بررسی شده است.
سوال۷ : عدم اطلاع کافی از تحولات بازار
فرض صفر: عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
میشود. H1: µ۳
۰۸۳/۲= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۱۲ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۴/۵۳ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۲- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم اطلاع کافی از تحولات بازار بعنوان نقطه ضعف

سوال ۸ : عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب
فرض صفر: عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۴۱۳/۵ = t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۱۳ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۵۳ درصد بصورت زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :  

نمودار ۴-۱۳- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب بعنوان نقطه ضعف

سوال۹ : عدم آشنائی با بازارهای جهانی
فرض صفر: عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
میشود. H1: µ۳
۹۴۹/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۱۴ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۶۳ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۴- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم آشنائی با بازارهای جهانی بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۰ : نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا
فرض صفر: نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۲۱۳/۴= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۱۵ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۵۳ درصد بصورت خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۵- فراوانی پاسخهای داده شده به نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۱ : عدم وجود نام تجاری مناسب
فرض صفر: عدم وجود نام تجاری مناسب بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم وجود نام تجاری مناسب بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
میشود. H1: µ۳
۴۷۳/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم وجود نام تجاری مناسب بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۱۶ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۵۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع تعالیم اسلام

نمودار ۴-۱۶- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم وجود نام تجاری مناسب بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۲: عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته
فرض صفر: عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۲۵۶/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۱۷ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۶۳ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۷- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۳: عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بینالمللی
فرض صفر: عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بینالمللی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بینالمللی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۹۲۹/۲= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در تجارت بینالمللی بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار
۴-۱۸ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۶/۵۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۸- فراوانی پاسخهای داده شده به

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو