منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، توزیع فراوانی، نیروی انسانی، وضعیت تحصیلی

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، توزیع فراوانی، نیروی انسانی، وضعیت تحصیلی

دانلود پایان نامه

نقاط قوت و فرصتهای موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته استان کرمان، استراتژیهای مناسبی با استفاده از روش تحلیل SWOT تدوین گردید.

۳-۷. روائی و اعتبار پرسشنامه تحقیق
پرسشنامه ها از طریق مصاحبه حضوری، توسط مصاحبه گر آموزش دیده و مجرب تکمیل شده است تا از بروز خطای احتمالی کاسته شود. جهت حصول از پایایی و روایی پرسشنامه از یک پیش آزمون استفاده شده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه و برای دستیابی و حصول اطمینان از اینکه گویه های تحقیق، مسأله واحدی را می سنجند و پاسخگویان همگی برداشت یکسانی از سوالات تحقیق دارند از آلفای کرونباخ۳۹ استفاده شده است. محاسبه این شاخص با استفاده از رابطه زیر امکانپذیر خواهد بود. در این رابطه k تعداد پرسشها و Si انحراف معیار امتیاز پرسش i ام و سیگما انحراف معیار امتیاز کل پرسشها است. هرچه این شاخص به ? نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسشها خواهد بود. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن افزایش خواهد یافت.

در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شده است. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که بر اساس آزمون کرونباخ ، اعتبار کل پرسشنامه تحقیق ۹۱ /۰ می باشد که نشانگر اعتبار بسیار خوب ابزار تحقیق است و در نتیجه می توان با اطمینان بیشتری به یافته های آن تکیه کرد (مراجعه شود به پیوست صفحه ۱۲۶).
برای تعیین روائی پرسشنامه نیز در این تحقیق از نظرات کارشناسان و دست اندرکاران متخصص مرتبط با صادرات پسته استفاده شده است و پرسشنامه نهائی فراهم شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱. مقدمه
موضوع پژوهش حاضر تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته بر اساس مدل
SWOTمیباشد که در نهایت به مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تبلیغات پسته استان کرمان و تدوین استراتژی های مناسب با این نقاط می انجامد. به منظور جمعآوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از چهار بخش تشکیل شده است.
ویژگیهای فنی این مقیاس به تفصیل در فصل ۳ مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از اجرای اصلی پرسشنامه، دادهها وارد رایانه شد و جهت تحلیل دادهها از نرم افزارهای Excel و SPSS40 استفاده شد.
در این فصل نخست شاخصهای توصیفی فراوانی و درصد عوامل دموگرافیک مدرک تحصیلی، مدت زمان فعالیت، سن، نوع تبلیغات و این که برای افزایش صادرات خود چگونه عمل نمودهاند، گزارش
میشود. سپس فراوانی، درصد، میانگین و وزن نسبی سوالات پرسشنامه ارایه میشود و در آخر نتایج تحلیل استنباطی دادههای پژوهش که از طریق آزمون t تک متغیره انجام شده است، از طریق یافته های آماری به بررسی طرح سوالات پژوهش می پردازد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون اجرای احکام مدنی

۴-۲. بررسی ویژگیهای دموگرافیک
در این بخش مشخصات فردی پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
وضعیت تحصیلی
فراوانی
درصد
زیر دیپلم
۶
۰/۲۰
دیپلم
۱
۳/۳
فوق دیپلم
۶
۰/۲۰
لیسانس
۱۰
۳/۳۳
فوق لیسانس و بالاتر
۶
۰/۲۰
عدم پاسخ
۱
۳/۳
جمع
۳۰
۱۰۰

نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات

با توجه به نمودار و جدول فوق اکثر پاسخ دهندگان (۳/۳۳ درصد) دارای مدرک لیسانس هستند.
ب) مدت فعالیت پاسخ دهندگان
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی مدت فعالیت پاسخ دهندگان
مدت فعالیت
فراوانی
درصد
کمتر از ۵ سال
۳
۰/۱۰
۱۰-۵ سال
۷
۳/۲۳
بیشتر از ۱۰ سال
۱۷
۷/۵۶
عدم پاسخ
۳
۰/۱۰
جمع
۳۰
۱۰۰

نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به مدت فعالیت

با توجه به نمودار و جدول فوق اکثر پاسخ دهندگان (۷/۵۶ درصد) دارای بیشتر از ۱۰ سال سابقه فعالیت هستند.

ج) سن پاسخ دهندگان
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
مدت فعالیت
فراوانی
درصد
۳۵-۲۵ سال
۳
۰/۱۰
۴۵-۳۶ سال
۵
۷/۱۶
۴۶-۵۵ سال
۴
۳/۱۳
عدم پاسخ
۱۸
۰/۶۰
جمع
۳۰
۱۰۰

نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به سن

با توجه به نمودار و جدول فوق اکثر پاسخ دهندگان (۷/۱۶ درصد) در بین سنین ۴۵-۳۶ سال هستند.

د) نوع تبلیغ محصولات
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی نوع تبلیغ محصولات
نوع تبلیغ
فراوانی
درصد
مسافرت به خارج
۱۵
۳/۲۸
پوستر
۵
۴/۹
نمایشگاه
۶
۳/۱۱
اینترنت
۱۲
۶/۲۲
روزنامه ومجلات
۳
۷/۵
رادیو و تلویزیون
۱
۹/۱
کارت دعوت
۴
۵/۷
عدم پاسخ
۷
۲/۱۳
جمع
۵۳
۱۰۰

نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به نوع تبلیغ محصولات
با توجه به نمودار و جدول فوق اکثر پاسخ دهندگان (۳/۲۸ درصد) برای تبلغ محصولات خود به خارج از کشور مسافرت داشتهاند.

ه) اقدامات برای افزایش صادرات
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی اقدامات برای افزایش صادرات
اقدامات برای افزایش صادرات
فراوانی
درصد
هیچگونه تبلیغاتی نداشته ام
۷
۳/۲۳
تبلیغات برنامه ریزی شده و کارشناسی بوده است که موفق نبوده ام
۳
۰/۱۰
تبلیغات برنامه ریزی نشده و غیر کارشناسی بوده است که موفق بوده ام
۶
۰/۲۰
تبلیغات برنامه ریزی شده و کارشناسی بوده است که موفق بوده ام
۹
۰/۳۰
تبلیغات برنامه ریزی نشده و غیر کارشناسی بوده است که موفق نبوده ام
۲
۷/۶
عدم پاسخ
۳
۰/۱۰
جمع
۳۰
۱۰۰

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع تغییرات اجتماعی

نمودار ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به اقدامات برای افزایش صادرات

با توجه به نمودار و جدول فوق ۳۰ درصد پاسخ دهندگان برای افزایش صادرات از تبلیغات برنامه ریزی شدهی کارشناسی موفق استفاده کردهاند.

۴-۳. بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات
۴-۳-۱. توزیع فراوانی پاسخهای نقاط قوت
در این قسمت توزیع فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به هرکدام از نقاط قوت ارائه شده است و با استفاده از آزمون آماری t صحت یا عدم صحت انتخاب هر عامل بعنوان نقطه قوت بررسی شده است.
الف ـ تا چه میزان با موارد زیر به عنوان نقاط قوت تبلیغات پسته استان کرمان موافقید؟
سوال ۱ : استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان
فرض صفر: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب میشود. H1: µ۳
در این پژوهش محقق بر اساس طیف لیکرت ادعا می کند که میانگین هر سوال ۳ می باشد.
با توجه به اینکه ۰۵/۰?= و درجه آزادی ۲۹ می باشد لذا t جدول برابر ۶۹۹/۱ است.
۷۳۵/۱= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر است پس فرض یک تائید میشود و در نتیجه استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب میشود. نمودار ۴-۶ فراوانی و درصد
پاسخهای داده شده به استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان را نشان می دهد که مشاهده
میشود، ۴۰ درصد استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان را در حد زیاد و خیلی زیاد بعنوان نقطه قوت محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۶- فراوانی پاسخهای داده شده به استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال۲ : کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
فرض صفر: کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب میشود. H1: µ۳
۸۷۰/۴= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر است پس فرض یک تائید میشود و در نتیجه کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب میشود. نمودار ۴-۷ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به کیفیت برتر پسته استان کرمان را نشان می دهد که مشاهده میشود، ۳/۵۳ درصد کیفیت برتر پسته استان کرمان را بصورت زیاد و خیلی زیاد بعنوان نقطه قوت محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد اجرای آراء داوری

نمودار ۴-۷- فراوانی پاسخهای داده شده به کیفیت برتر پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال۳ : تنوع، زیبائی و ظرافت در بستهبندی پسته استان کرمان
فرض صفر: تنوع، زیبائی و ظرافت در بستهبندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: تنوع، زیبائی و ظرافت در بستهبندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب میشود. H1: µ۳
۹۷۵/۵ -= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچکتر است پس فرض یک رد
میشود و در نتیجه تنوع، زیبائی و ظرافت در بستهبندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب نمیشود. در نمودار ۴-۸ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۶/۷۶ درصد بصورت کم یا خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۸- فراوانی پاسخهای داده شده به تنوع، زیبائی و ظرافت در بستهبندی پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت

سوال۴ : نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان
فرض صفر: نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته در سطح استان کرمان بعنوان نقطه قوت تبلیغات پسته این استان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۸۹/۶- = t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: چون مقدار t منفی است یعنی t محاسبه شده از t جدول کوچکتر است پس فرض صفر تایید میشود و در نتیجه نیروی انسانی ماهر در زمینه تبلیغات و صادرات پسته استان کرمان بعنوان نقطه قوت محسوب نمیشود. در نمودار ۴-۹ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۸۰ درصد بصورت کم یا خیلی کم این عامل را بعنوان نقطه قوت محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۹- فراوانی پاسخهای داده شد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو