منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، بازاریابی، بخش خصوصی، بازارهای جدید

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، بازاریابی، بخش خصوصی، بازارهای جدید

دانلود پایان نامه

تبلیغات پسته استان کرمان
در این قسمت با استفاده از نتایج قسمتهای قبلی و راهبردها و راهکارهای استخراج شده در مراحل پیشین، ماتریس نهائی خلاصه سیاستها، راهبردها و راهکارهای تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان در جدول ۴-۱۳ ارائه شده است. با استفاده از این جدول میتوان الگوی کلی و کاملی از وضعیت تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان بدست آورد.

جدول ۴-۱۳- ماتریس نهائی SWOT سیاستها، راهبردها و راهکارها در امر تبلیغات پسته استان کرمان

تحلیل SWOT
فرصتها O:
O1: وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان
O2: وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان
O3: شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
O4: استفاده از رویکرد مشتری مداری در تولید و صادرات پسته
O5: ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوقهای صادراتی
O6: توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته
O7: وجود موسسات تحقیقاتی فعال
تهدیداتT:
T1: فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی
T2: عدم شناخت روش های قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی
T3: نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته
T4: عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
T5: وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی
T6: تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید
T7: نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی
T8: عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات
T9: عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان
T10: عدم استفاده صادرکنندگان از آژانس های تبلیغاتی بین المللی
T11: افزایش هزینه های تبلیغ پسته
:T12 عدم وجود بخش خصوصی فعال
نقاط قوتS :
S1: کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
S2: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان

استراتژیهای رقابتی/تهاجمی(SO):
تشویق صادرکنندگان به حضور موثرتر و فعال تر در نمایشگاههای بینالمللی و تبلیغات و بازاریابی بینالمللی
گسترش بازارهای جهانی با توجه به شهرت جهانی و کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبا
اعطای تسهیلات و جوایز صادراتی به صادرکنندگان پسته با هدف بهبود و تغییر روشهای تبلیغ و بازاریابی جهانی
برگزاری سمینارهای علمی، تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور
۵. انجام تبلیغات و حضور در بازارهای صادراتی بصورت منسجم و سازمان یافته
۶. انجام تحقیقات بازاریابی جهت شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
۷. استفاده از رویکرد مشتری مداری در بسته بندی و قیمت گذاری
استراتژیهای تنوع ST:
استفاده از آژانس های تبلیغاتی بین المللی با توجه به کیفیت برتر پسته استان کرمان جهت تبلیغات و مقابله با تبلیغات رقبا
پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی با استفاده از کیفیت برتر پسته استان کرمان
تربیت کارشناسان و مدیران متخصص در امر تبلیغات
مطالعه و رفتارسنجی رقبای جهانی در زمینه فعالیتهای تبلیغاتی
اعطای تسهیلات از سوی دولت به صادرکنندگان جهت انجام تبلیغات
دایر نمودن آژانسهای تبلیغاتی پسته استان کرمان در خارج و داخل کشور
تربیت نیروهای کارآمد و متخصص به عنوان واسطه بازاریابی
۸. ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تاسیس شرکتهای بزرگ و توانمند بازاریابی و تبلیغات با توجه به نام و شهرت پسته استان کرمان
نقاط ضعفW :
W1: عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات
W2: نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا
W3: عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات
W4: عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب
W5: عدم وجود داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته
W6: عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته
W7: عدم آشنائی با بازارهای جهانی
W8: هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
W9: عدم وجود نام تجاری مناسب
W10: عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی
W11: عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بین المللی
W12: بالا بودن هزینه تبلیغات
W13 : عدم اطلاع کافی از تحولات بازار
استراتژیهای بازنگری WO:
حضور فعال و منظم صادرکنندگان پسته استان در نمایشگاههای
بینالمللی
استفاده از متخصصین مراکز تحقیقاتی پسته استان و کارشناسان تبلیغات جهت شناسایی متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات پسته استان کرمان
شناسایی سلایق و نیازهای بازار (طرح، رنگ، اندازه و …) جهت بسته بندی مطابق با نیاز و سلیقه مشتری
ایجاد مراکز منسجم و متمرکز اطلاع رسانی جهت جمع آوری داده های آماری و اطلاع رسانی به موقع و سریع به صادرکنندگان
ایجاد تسهیلات برای تبلیغات از محل مشوق های صادراتی به خصوص در مجلات تخصصی و شبکه های جهانی و افزایش تبلیغات پسته استان در بازارهای جهانی
برگزاری دوره هایی جهت آشنا ساختن صادرکنندگان با فناوریهای نوین تجاری
ایجاد برنامه های مدون با توجه به عوامل موثر محیطی جهت انجام تبلیغات هدفمند و موثر

مطلب مرتبط :   دفاتر اسناد رسمی

استراتژیهای تدافعی WT:
شناخت روشهای تبلیغاتی رقبا در بازارهای خارجی
آشنا ساختن صادرکنندگان با روشهای علمی و نوین تبلیغات ، صادرات و تجارت الکترونیک و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص آشنا و مسلط به اصول و قواعد بازارهای جهانی
حمایت از صادرکنندگان و ارائه جوایز و مشوقهای صادراتی جهت بهبود سیستم تبلیغاتی پسته استان کرمان
ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی جهت طراحی و اجرای
بسته بندی های مناسب برای پسته استان کرمان جهت مقابله با رقبا

فصل پنجم

نتایج تحقیق

۵-۱. مقدمه
در این فصل خلاصه مطالب ارائه شده در تحقیق و نتایج حاصله از آن و نیز محدودیت های تحقیق و پیشنهادات اجرائی و تکمیلی بمنظور استفاده موثرتر از این مطالعه ارائه شده است و در پایان نیز فهرست مراجع مورد استفاده در این مطالعه ذکر شده است.

۵-۲. نتایج حاصل از پرسشنامه
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه در این مطالعه:
۳/۳۳ درصد صادرکنندگان پسته استان کرمان از نظر سطح تحصیلات در سطح لیسانس
می باشند که این مورد بعنوان نقطه قوت محسوب میشود.
۷/۵۶ درصد از صادرکنندگان سابقه فعالیت بیشتر از ۱۰ سال دارند که نسبتاً در ارتباط با نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات پیشروی تبلیغات پسته استان کرمان از تجارب بیشتری برخوردارند.
با توجه به تجربه کاری ۷/۱۶ درصد از صادرکنندگان که در بین سنین ۴۵-۳۶ سال قرار دارند، نتایج بدست آمده از این پرسشنامه مطلوب می باشد.
از انواع تبلیغات مطروحه در پرسشنامه نظیر پوستر، نمایشگاه، اینترنت، مسافرت به خارج و غیره، ۳/۲۸ درصد از صادرکنندگان برای تبلیغ محصولات خود به خارج از کشور مسافرت داشته اند.
۳۰ درصد از صادرکنندگان برای افزایش صادرات از تبلیغات برنامه ریزی شده و کارشناسی استفاده کرده که موفق بوده اند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع روابط خانوادگی

۵-۲-۱. بررسی و اولویتسنجی نقاط قوت
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه اهمیت و اولویت رتبهای نقاط قوت بصورت زیر است:
S1: کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
S2: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان

۵-۲-۲. بررسی و اولویتسنجی نقاط ضعف
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه اهمیت و اولویت رتبهای نقاط ضعف بصورت زیر است:
W1: عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات
W2: نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا
W3: عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات
W4: عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب
W5: عدم وجود داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته
W6: عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته
W7: عدم آشنائی با بازارهای جهانی
W8: هدفمندنبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
W9: عدم وجود نام تجاری مناسب
W10: عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی
W11: عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بینالمللی
W12: بالا بودن هزینه تبلیغات
W13: عدم اطلاع کافی از تحولات بازار

۵-۲-۳. بررسی و اولویتسنجی تهدیدات
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه اهمیت و اولویت رتبهای تهدیدات بصورت زیر است:
T1:فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی
T2: عدم شناخت روش های قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی
T3: نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته
T4: عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
T5: وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی
T6: تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید
T7: نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی
T8: عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات
T9: عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان
T10 : عدم استفاده صادرکنندگان از آژانس های تبلیغاتی بین المللی
T11: افزایش هزینه های تبلیغ پسته
T12: عدم وجود بخش خصوصی فعال

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره خواجه نظام الملک

۵-۲-۴. بررسی و اولویتسنجی فرصتها
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه اهمیت و اولویت رتبهای فرصتها بصورت زیر است:
O1:وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان
O2: وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان
O3: شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
O4: استفاده از رویکرد مشتریمداری در تولید و صادرات پسته
O5: ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوق های صادراتی
O6: توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته
O7: وجود موسسات تحقیقاتی فعال

۵-۳. محدودیت های تحقیق
بر اساس اینکه میزان تأثیر گذاری هر کدام از عوامل مطرح شده در استراتژی های تبلیغات از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و در این ارتباط از آنجایی که پاسخ دهندگان با توجه به ارزیابی های ذهنی خود میزان اثرگذاری را اعلام داشته اند، ممکن است با واقعیت امر ندرتاً تفاوت داشته باشد که این موضوع می تواند بعنوان یکی از محدودیت های ذاتی پرسشنامه قابل ذکر باشد.
عدم وجود مراکز تبلیغاتی فعال در رابطه با تبلیغات پسته.
عدم دسترسی به آمارهای داخلی در سالهای اخیر.

۵-۴. پیشنهادات
۵-۴-۱. پیشنهادات اجرایی
با قرار دادن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ماتریس SWOT استراتژی های زیر استخراج گردید:
الف( استراتژیهای رقابتی/تهاجمی (SO): استفاده از نقاط قوت برای بهرهبرداری از فرصتهای محیطی
تشویق صادرکنندگان به حضور موثرتر و فعال تر در نمایشگاههای بینالمللی و تبلیغات و بازاریابی بینالمللی
گسترش بازارهای جهانی با توجه به شهرت جهانی و کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبا
اعطای تسهیلات و جوایز صادراتی به صادرکنندگان

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو