منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، اولویت بندی، بازاریابی، بازارهای جدید

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، اولویت بندی، بازاریابی، بازارهای جدید

دانلود پایان نامه

سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۷۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان فرصت محسوب نموده اند.

نمودار ۴- ۴۳ – فراوانی پاسخهای داده شده به وجود نمایشگاه های داخلی و خارجی بعنوان فرصت

۴-۳-۹. اولویتبندی فرصتها
بر اساس مطالب ذکر شده و نمودارهای مندرج، در این قسمت به سوالات وزن نسبی داده می شود تا فرصتها را اولویتبندی نمائیم. ابتدا مجموع وزنها، میانگین وزنها و وزن نسبی داده شده به هر سوال که از طریق آزمون مورد تایید قرار گرفته، محاسبه شده و در جدول ۴-۱۰ آمده است، سپس با استفاده از وزن نسبی، فرصتها اولویتبندی شدهاند.
جدول ۴-۱۰- ماتریس فرصتها ( مقادیر وزنهای داده شده به سوالات مربوط به فرصتها و رتبهبندی و اولویت سنجی آنها)
شماره سوال
تحلیل فرصتها
مجموع وزنها
میانگین وزنها
وزن نسبی
رتبه اولویت
نماد فرصت
۳۲
وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان
۱۲۵
۴۶/۴
۸۹۳/۰
۱
O1
۳۳
وجود موسسات تحقیقاتی فعال
۹۸
۶۳/۳
۷۲۶/۰
۷
O7
۳۴
توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته
۱۱۲
۸۶/۳
۷۷۲/۰
۶
O6
۳۵
استفاده از رویکرد مشتریمداری در تولید و صادرات پسته
۱۱۰
۹۳/۳
۷۸۶/۰
۴
O4
۳۶
شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
۱۱۱
۱۱/۴
۸۲۲/۰
۳
O3
۳۷
ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوقهای صادراتی
۱۰۹
۸۹/۳
۷۷۹/۰
۵
O5
۳۸
وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان
۱۲۲
۲۱/۴
۸۴۱/۰
۲
O2

مطابق نتایج جدول فوق مشاهده میشود که ماتریس فرصتها وزنهای نسبی بالائی دارد و این نشان دهنده این است که بهبود وضعیت تبلیغات پسته استان کرمان فرصتهای بسیار بالقوه و قابل
ملاحظهای پیشروی دارد و با استفاده از این فرصتها به خوبی میتوان استراتژیهای مطلوبی برای تبلیغات پسته استان کرمان را ارائه نمود. طبق نتایج این جدول تمامی فرصتهای پیشنهادی دارای وزن نسبی بالای ۷۲/۰ میباشند و از اهمیت فوقالعاده بالائی در تبلیغات پسته استان کرمان برخوردارند.
۴-۳-۱۰. ماتریس عوامل موثر خارجی ( تهدیدات/فرصتها) و وزننسبی و اولویتبندی هرکدام
جدول ۴-۱۱ ذیل عوامل موثر خارجی (تهدیدات/فرصتها) و الویت بندی سوالات مطالعه شده را بر اساس وزن نسبی نشان می دهد.
جدول ۴-۱۱- ماتریس عوامل موثر خارجی (تهدیدات/فرصتها) بر تبلیغات صادرات پسته استان کرمان و اولویت بندی هر کدام
فرصتها
تهدیدات
عامل
وزن نسبی
عامل
وزن نسبی
O1: وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان
O2: وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان
O3: شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
O4: استفاده از رویکرد مشتریمداری در تولید و صادرات پسته
O5: ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوق های صادراتی
O6: توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته
O7: وجود موسسات تحقیقاتی فعال

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استقلال در کار

۸۹۳/۰

۸۴۱/۰

۸۲۲/۰
۷۸۶/۰
۷۷۹/۰

۷۷۲/۰

۰/۷۲۶
T1: فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی
T2: عدم شناخت روش های قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی
T3: نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته
T4: عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
T5: وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی
T6: تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید
T7: نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی
T8: عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات
T9: عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان
T10 : عدم استفاده صادرکنندگان از آژانس های تبلیغاتی بین المللی
T11: افزایش هزینه های تبلیغ پسته
T12: عدم وجود بخش خصوصی فعال
۸۹۳/۰
۸۳۶/۰

۸۳۶/۰
۸۲۱/۰
۸۲۱/۰
۸۰۷/۰
۸۰۷/۰

۸۰۰/۰

۷۶۶/۰

۷۶۴/۰
۰/۷۳۶
۶۷۱/۰

۴-۴. ماتریس عوامل تاثیر گذار بر تبلیغات پسته استان کرمان
در این قسمت ماتریس کلی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات همراه با وزن نسبی هر کدام که نشاندهنده اهمیت نسبی هر عامل و رتبه نسبی آن است ارائه شده است و سپس در قستمهای بعدی با استفاده از این ماتریس استراتژیهای مربوطه ارائه خواهند شد.

جدول ۴-۱۲- ماتریس نهائی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات تبلیغات پسته استان کرمان و اولویت بندی آنها
اولویت بندی نقاط قوتS
وزن نسبی
اولویت بندی نقاط ضعفW
وزن نسبی
اولویت بندی فرصتها O
وزن نسبی
اولویت بندی تهدیدات T
وزن نسبی
S1: کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
۷۷۲/۰
W1: عدم شناخت متغیرهای محیطی تأثیر گذار بر فرآیند تبلیغات
۸۱۵/۰
O1: وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان
۸۹۳/۰
T1: فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی

۸۹۳/۰

S2: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان
۶۷۶/۰
W2: نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا
۸۰۷/۰
O2: وجود نمایشگاهای داخلی و خارجی برای پسته استان
۸۴۱/۰
T2: عدم شناخت روش های قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی

۸۳۶/۰

W3: عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات
۸۰۰/۰
O3: شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
۸۲۲/۰
T3: نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته

۸۳۶/۰

W4: عدم وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب
۷۸۷/۰
O4: استفاده از رویکرد مشتری مداری در تولید وصادرات پسته
۷۸۶/۰
T4: عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع کودکان و نوجوانان

۸۲۱/۰

اولویت بندی نقاط قوتS
وزن نسبی
اولویت بندی نقاط ضعفW
وزن نسبی
اولویت بندی فرصتها O
وزن نسبی
اولویت بندی تهدیدات T
وزن نسبی

W5: عدم وجود
داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته
۷۷۹/۰
O5: ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوق های صادراتی
۷۷۹/۰
T5: وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی

۸۲۱/۰

W6: عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته
۷۶۴/۰
O6: توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته
۷۷۲/۰
T6:تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید

۸۰۷/۰

W7: عدم آشنایی با بازارهای جهانی
۷۵۹/۰
O7: وجود موسسات تحقیقاتی فعال
۷۲۶/۰
T7: نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی

۸۰۷/۰

W8: هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
۷۵۷/۰

T8: عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات

۸۰۰/۰

W9: عدم وجود نام تجاری مناسب
۷۵۰/۰

T9: عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان

۷۶۶/۰

W10: عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی
۷۳۳/۰

T10: عدم استفاده صادرکنندگان از
آژانس های تبلیغاتی بین المللی

۷۶۴/۰

اولویت بندی نقاط قوتS
وزن نسبی
اولویت بندی نقاط ضعفW
وزن نسبی
اولویت بندی فرصتها O
وزن نسبی
اولویت بندی تهدیدات T
وزن نسبی

W11: عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بین المللی
۷۲۹/۰

T11: افزایش هزینه های تبلیغ پسته
۷۳۶/۰

W12: بالا بودن هزینه تبلیغات
۷۱۱/۰

T12: عدم وجود بخش خصوصی فعال
۶۷۱/۰

W13: عدم اطلاع کافی از تحولات بازار
۶۷۳/۰

۴-۵. ارائه استراتژیهای تبلیغات پسته استان کرمان با استفاده از مدل SWOT
۴-۵-۱. الف( استراتژیهای رقابتی/تهاجمی (SO): استفاده از نقاط قوت برای بهرهبرداری از فرصتهای محیطی
تشویق صادرکنندگان به حضور موثرتر و فعال تر در نمایشگاههای بینالمللی و تبلیغات و بازاریابی بینالمللی
گسترش بازارهای جهانی با توجه به شهرت جهانی و کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبا
اعطای تسهیلات و جوایز صادراتی به صادرکنندگان پسته با هدف بهبود و تغییر روشهای تبلیغ و بازاریابی جهانی
برگزاری سمینارهای علمی، تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور
انجام تبلیغات و حضور در بازارهای صادراتی بصورت منسجم و سازمان یافته
انجام تحقیقات بازاریابی جهت شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
استفاده از رویکرد مشتری مداری در بسته بندی و قیمت گذاری

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد ظاهر و باطن

۴-۵-۲. ب( استراتژیهای تنوع (ST): استفاده از نقاط قوت داخلی جهت اجتناب یا کاهش دادن تهدیدات محیطی بیرونی
استفاده از آژانس های تبلیغاتی بین المللی با توجه به کیفیت برتر پسته استان کرمان جهت تبلیغات و مقابله با تبلیغات رقبا
پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی با استفاده از کیفیت برتر پسته استان کرمان
تربیت کارشناسان و مدیران متخصص در امر تبلیغات
مطالعه و رفتارسنجی رقبای جهانی در زمینه فعالیتهای تبلیغاتی
اعطای تسهیلات از سوی دولت به صادرکنندگان جهت انجام تبلیغات
دایر نمودن آژانسهای تبلیغاتی پسته استان کرمان در خارج و داخل کشور
تربیت نیروهای کارآمد و متخصص به عنوان واسطه بازاریابی
ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تاسیس شرکتهای بزرگ و توانمند بازاریابی و تبلیغات با توجه به نام و شهرت پسته استان کرمان

۴-۵-۳. ج( استراتژیهای بازنگری (WO): بهبود نقاط ضعف داخلی و استفاده بهینه از فرصتهای محیطی بیرونی
– حضور فعال و منظم صادرکنندگان پسته استان در نمایشگاههای بینالمللی
– استفاده از متخصصین مراکز تحقیقاتی پسته استان و کارشناسان تبلیغات جهت شناسایی متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات پسته استان کرمان
– شناسایی سلایق و نیازهای بازار (طرح، رنگ، اندازه و …) جهت بسته بندی مطابق با نیاز و سلیقه مشتری
– ایجاد مراکز منسجم و متمرکز اطلاع رسانی جهت جمع آوری داده های آماری و اطلاع رسانی به موقع و سریع به صادرکنندگان
– ایجاد تسهیلات برای تبلیغات از محل مشوق های صادراتی به خصوص در مجلات تخصصی و
شبکه های جهانی و افزایش تبلیغات پسته استان در بازارهای جهانی
– برگزاری دوره هایی جهت آشنا ساختن صادرکنندگان با فناوریهای نوین تجاری
– ایجاد برنامه های مدون با توجه به عوامل موثر محیطی جهت انجام تبلیغات هدفمند و موثر

۴-۵-۴. د( استراتژیهای تدافعی (WT): تاکتیکهای دفاعی جهت کاهش نقاط ضعف داخلی و اجتناب از تهدیدات محیطی بیرونی
– شناخت روشهای تبلیغاتی رقبا در بازارهای خارجی
– آشنا ساختن صادرکنندگان با روشهای علمی و نوین تبلیغات ، صادرات و تجارت الکترونیک و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص آشنا و مسلط به اصول و قواعد بازارهای جهانی
– حمایت از صادرکنندگان و ارائه جوایز و مشوقهای صادراتی جهت بهبود سیستم تبلیغاتی پسته استان کرمان
– ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی جهت طراحی و اجرای بسته بندی های مناسب برای پسته استان کرمان جهت مقابله با رقبا

۴-۶. ماتریس نهائی SWOT سیاستها، راهبردها و راهکارهای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو