منبع پایان نامه ارشد درمورد نسبی گرایی اخلاقی

منبع پایان نامه ارشد درمورد نسبی گرایی اخلاقی

دانلود پایان نامه

 

بنابراین مفاهیم اخلاقی نیز از مشاهده و نسبتی که میان فعل و صفت اخلاقی و هدف اخلاق که کمال و سعادت است (ضرورت بالقیاس) انتزاع می‌گردند و این مفاهیم نیز، از قبیل معقولات ثانی فلسفی‌اند که منشا انتزاع دارند و به وجود منشأ انتزاع خود در خارج محقق شده و وجود عینی می یابند و در واقع حاکی از ضرورت بالقیاس میان فعل و هدف اخلاق می باشند.(ر.ک فتحعلی خانی ، 1377، ص 27 و مصباح یزدی، 1381، ص 156- 158).
شهید مطهری نیز می فرماید حقایق اخلاقی اموری اند که با کمالات من علوی و ملکوتی انسان تناسب دارند. براین اساس فعل یا صفتی دارای ارزش اخلاقی است که تأثیر مستقیم بر کمالِ منِ متعالی آدمی داشته باشد و البته مفاهیم اخلاقی نیز از ملاحظه این رابطه و تأثیری که این امور بر کمالِ منِ علوی او دارند، انتزاع می شود. (مطهری، 1363، ص 207).
2-11-5- پیامدهای نسبیت گرایی
حاصل مطلب آن که نسبیت گرایی اخلاقی قابل پذیرش نمی باشدو از مبانی و اصول مستدل و کافی برخوردار نیست. و پذیرش نسبیت گرایی اخلاقی پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دینی فراوانی دارد که به طور گذرا به برخی از آن ها اشاره می شود.
عدم مقبولیت اصلاح گرایان اخلاقی
پذیرش نسبیت گرایی مستلزم این است که اصلاح گرایان همواره به لحاظ اخلاقی بر خطا هستند، زیرا آن ها بر ضد گرایش به ملاک های فرهنگی دست به قیام می زنند. در حالی که ما اصلاح گرایان را افرادی نوآور و شجاع که کار آن ها صواب است در نظر می گیریم. ( لوئیس پویمن 1376، ص330).
فروپاشی نظم و ساختار اجتماعی
با توجه به سلایق و امیال مختلف، هر عملی از هر فردی شایسته است زیرا هر فرد با نگاه فردیت و ذهنیت خود به آن اعمال می نگرد، نژادپرستی، نسل کشی، ظلم وتعدی بر بیچارگان برده داری،… همه به اندازه امور مقابل آن ها اخلاقی اند.
بی معنا بودن عدل و ظلم اجتماعی
براساس نسبی گرایی، عدل و ظلم و سایر مفاهیم اخلاقی، اموری ذهنی و احساسی و شخصی و یا قراردادی خواهند بود و هر کس کار خودرا عادلانه توصیف می کند. بنابراین هیتلر به اندازه گاندی متخلق به اخلاق است مادام که هر یک از آنان معتقد باشند که براساس اصول انتخابی خویش زندگی کرده‌اند. لذا مفاهیم خوب و بد صواب و خطای اخلاقی دیگر در میان افراد معنای ارزشی نخواهد داشت. چنانچه لوئیس پویمن یکی از فلاسفه مشهور و معاصر غرب نقل می کند: اکثر دانشجویان یکی از کلاسهای فلسفه، طرفدار نظریه ذهنیت گرایی بودند. پس از برگزاری امتحان، در حالی که اکثر دانشجویان به پرسشها خیلی خوب پاسخ داده بودند، استاد آنها همه را مردود کرد. هنگامی که دانشجویان نسبت به این بی عدالتی اعتراض کردند، استادشان پاسخ داد که وی نظریه ذهنیت گرایی را برای ارزیابی امتحان پذیرفته و به کار بسته است و در این مورد، اصل عدالت به نظر او فاقد اعتبار است.(ر.ک: لوئیس پویمن، 1376، ص 330).
عدم مستدل بودن و منطقی بودن پذیرش شیوه اخلاقی خاص 
نسبی گرایان نمی توانند دلیل منطقی و معقولی برای پذیرش شیوه اخلاقی خود بیاورند زیرا که اخلاق را به امیال و سلایق و قراردادها ارجاع داده‌اند که در این صورت نمی توانند در مورد آن حکم منطقی یا استدلالی بیاورند.
نابودی اجتماعی و فرهنگی:
نسبی گرایی منجر به پذیرش آزادی مطلق در عرصه ارزش گذاریهای اخلاقی می شود، برای مثال جامعه ای را در نظر بگیرید که خود را جامعه برتر و نژاد برتر می پندارد و از طرفی بر این باور است که باید جوامع و نژادهای دیگر را نابود کند واین کار را جزو وظایف اخلاقی خود می داند.
براساس نسبی گرایی اخلاقی نه تنها باید به این دیدگاه و پیروان آن احترام گذاشت بلکه نباید هیچ ممانعتی در راه تحقق اراده آنان پدید آورد.(خواص، و دیگران، 1385، ص102).
تعارض نسبیت گرایی و جاودانگی اسلام:
بخش اعظم تعالیم اسلام را احکام اخلاقی تشکیل می دهد، اعتقاد به تغییر پذیری و عدم ثبات آنها به معنای اعتقاد به سیال بودن متن تعلیمات دینی و انکار دائمی بودن آنهاست. اعتقاد به خاتمیت اسلام با تغییر پذیری زمانی اصولِ تعالیم اخلاقی آن، و اعتقاد به عام وجهان شمول بودن آن با تغییرپذیری افرادی اصول تعالیم اخلاقی دین منافات دارد.(جوادی، محسن، 1374،ص23).
2-11-6- مطلق گرایی اخلاقی
از مباحث گذشته معلوم شد که نسبیت گرایی اخلاقی، قابل پذیرش نمی باشد و مکاتب نسبیت گرا نیز از مبانی مستدل و محکمی برخوردار نیستند و دلائل نسبیت گرایان نیز نمی تواند مدعایشان را اثبات نماید.
در این قسمت به تحلیل و بررسی مطلق گرایی میپردازیم، مدعای مطلق گرایان این است که ارزش های اخلاقی _دست کم اصول احکام ارزشی_ زمان شمول و مکان شمول بوده دارای معیارهایی واقعی و دایمی است. (مصباح یزدی، 1381، ص 159).
قبل از تحلیل و بررسی این مدعا، بعضی مکاتب مطلق گرا را معرفی می کنیم:
2-11-7- مکاتب مطلق گرا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مکانیسم های دفاعی

بستن منو