منبع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت استراتژیک

منبع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

 

با ایجاد برنامههای دانشگاهگستر روحیه کارآفرینی در بین تمام دانشجویان و استادان دانشگاه کرنل ترویج و توسعه پیدا میکند. بدینمنظور در هر دانشکده و رشته تحصیلی و حتی در هر مرحله از زندگی افراد باید فرهنگ کارآفرینانه نهادینه شود. کرنل برای آموزش کارآفرینی مطابق با مدل اشعهای عمل میکند. به طور کلی دورههای کارآفرینی برای تمام دانشجویان در دسترس هستند. رویکرد دانشگاه کرنل در آموزش کارآفرینی مطابق و هماهنگ با نیازهای خاص، موانع، فرصتهای مؤسسات آموزش و دانشکدههای دانشگاه کرنل سازماندهی میشود. در نتیجه این رویکرد دانشکده و کالج کرنل دورههای کارآفرینی را طوری طراحی میکنند که برای تمام دانشجویان در رشتههای مختلف علوم زندگی ، مدیریت هتل و مهندسی در دسترس بوده تا فعالانه در آن شرکت کنند.
برنامه‌ها و فعالیتهای کارآفرینی با مشارکت کارآفرینان، شرکت خصوصی (EPE) و هیئت مدیره (که و رهبران در آن عضو هستند چارچوب کلی برنامۀ EPE را طراحی و حمایتهای مالی مناسب و هماهنگ میکنند (وب سایت دانشگاه کرنل، 2013).
کالج بابسون بالاترین رتبه را در بین دانشگاههای منتخب از آن خود کرده و در زمینۀ آموزش کارآفرینی دانشگاه برتر محسوب میشود. اخبار آمریکا، مجله کارآفرین و هفته نامه کسب‌و‌کار به کالج بابسون رتبه یک در زمینۀ کارآفرینی اختصاص دادهاند. رتبه‌بندی سایر دانشگاه‌ها نیز بر اساس مراجع مهم معتبر شناسایی شدهاند.
مثال 3- رویکرد کلی کالج بابسون به آموزش کارآفرینی
کالج بابسون در ماساچوست به آموزش کارآفرینی و تحقیقات در این زمینه اختصاص داده شده است. مأموریت مرکز کارآفرینی کالج بابسون عبارتست از تقویت آموزش و کارآفرینی در عرصه جهانی از طریق ایجاد و توسعۀ تدریس، گسترش فعالیتها، خدمات و تحقیقات نوجویانه که کارآفرینان و روح کارآفرینی را تشویق و حمایت میکند. کالج بابسون که به عنوان یک مؤسسه کارآفرینی برجسته و مهم در ایالات متحده مطرح است، در سال 1967 اولین دانشگاه در آمریکا بود که برنامۀ جامع آموزش کارآفرینی راه‌اندازی و اجرا کرد. بعد از آن زمان، جوایز مهم و برجستهای به خاطر برتری در اجرای آموزش، قلمرو آموزش و فعالیتهای کارآفرینانه دریافت کرده است. فلسفه کالج بابسون بر این عقیده اصلی استوار است که مهارتهای کارآفرینانه برای دانش آموختگان به منظور شایستگی در مدیریت لازم و ضروری هستند. کارآفرینی با تمام جنبههای شناسایی و تجاری سازی فرصت‌ها سروکار دارد، پس برای هر دانشجویی که مسیر شغلی را در کسب‌و‌کار دنبال کند مناسب است (وب سایت دانشگاه بابسون، 2013) .
2-12-15. وضعیت دانشگاههای برتر آمریکا در ابعاد مختلف آموزش کارآفرینی
1- حوزه و قلمرو آموزش
این بعد از آموزش کارآفرینی به میزان عرضه رشتههای دانشگاهی با تمرکز بر کارآفرینی، ایجاد رشته کارآفرینی در مقاطع کارشناسی/ کارشناسی ارشد و ام بی ای، دسترسی به یادگیری مادامالعمر، آموزش اجرائی و طرح کسب‌و‌کار و انجام تحقیقات کارآفرینی در دانشگاه در ارتباط است. موضوعات طرح‌شدنی در حوزۀ آموزش دانشگاهی شامل؛ برنامهریزی و طرح کسب‌و‌کار پایه و اساس فعالیتهای شروع و راه‌اندازی کسب‌و‌کار است. طرح کسب‌و‌کار شامل موضوعاتی چون ایدۀ کسب‌و‌کار، توصیف محصول، تحقیقات بازار، برنامۀ توسعه، بودجهبندی و کمکهای مالی است. علاوه بر آن، طرح کسب‌و‌کار در جذب سرمایه‌گذاران نیز بسیار مهم است. در هر صورت کارآفرینی فراتر از پیش نویس ساده کسب‌و‌کار که معمولا دانشجویان برای انجام تکالیف مینویسند، است. دورههای کارآفرینی موضوعات ابزاری و تحلیلی همانند دورههای خلاقیت و تخصصی را پوشش میدهند. دورههایی که برای دانشجویان رشته کارآفرینی و دورههای بین رشتهای که برای دانشجویان غیر‌کارآفرین برگزار میشود، تفاوتهای بیشتری با همدیگر دارند. دورههای تحلیلی میتوانند موضوعاتی چون توسعۀ کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک، تعامل بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر، سرمایهگذاری داراییهای شخصی و پایداری طرحهای کسب‌و‌کار را پوشش دهند. چنین دورههای تحلیلی میتوانند دانشآموختگانی با مدل ذهنی راهبردی که جهت اتخاذ تصمیمات مهم و حساب شده برای راهاندازی کسب‌و‌کار لازم هستند، پرورش دهند.
به‌طور کلی دانشگاههای برتر مورد مطالعه از نظر دورههای طرح کسب‌و‌کار اقدامات و برنامههای مهمتری را انجام میدهند. MIT دورههای طرح کسب‌و‌کار متعددی را برگزار میکند. یکی از این دوره‌ها کسب‌و‌کارهای جدید است که سالانه تقریباً 170 نفر در آن شرکت میکنند (مثال 4).
مثال 4: دورههای طرح کسب‌و‌کار جدید درMIT
در دوره کسب‌و‌کارهای جدید دانشجویان تنها در باره کارآفرینان مطالعه نمیکنند، بلکه آنها کارآفرین میشوند. از دانشجویان خواسته میشود که کسب‌و‌کار تکنولوژی محور راه‌اندازی کرده و تمام بخشهای ضروری طرح کسب‌و‌کار را تأمین و تکمیل کنند. دانشجویان در این دوره‌ها با تیمهایی کار میکنند تا با هم شرکتهایی را راهاندازی کرده، در موضوعات تجزیه و تحلیل بازار، ارزیابی پایداری فناوری، موقعیتهای رقابتی، ایجاد تیم، برنامهریزی چرخه عمر محصول، راهبرد بازاریابی، و تجزیه و تحلیل کانالهای فروش با همدیگر به فعالیت مشترک بپردازند. دوره کسب‌و‌کارهای جدید ضمن طراحی مراحل عملیاتی و کاربردی سازماندهی و موضوعات قانونی مرتبط با شکلگیری یک شرکت جدید، و ملاحظات راهبردی برای ایجاد شرکتهای جدید که به سرعت راهاندازی شده و بصورت خلاقانه شاخهای جدید در فناوری ایجاد کرده یا به تخریب بازار فعلی بپردازند. از مشخصات دوره‌ها دعوت از سخنرانان مهمان و مشاوران برجسته و با پرستیژی است که تجربیات غنی و جدیدی در شروع و راهاندازی شرکت‌ها داشتهاند .
دانشگاه ویکتوریا که به عنوان یکی از برترین دانشگاه در آموزش کارآفرینی معروف است از سال 1997 برنامههای کارآفرینی را در سطح کارشناسی نیز ارائه میدهد (مثال 5).
مثال 5: آموزش کارآفرینی برنامۀ کارشناسی در دانشگاه ویکتوریا، کانادا
دانشگاه ویکتوریا برای دانشجویان بازرگانی و کسب‌و‌کار بر چهار حوزه تمرکز دارد. یکی از این حوزهها، کارآفرینی است که صرفاً آموزش کارآفرینی نیست بلکه دانشجویان میآموزند که در عمل کارآفرینان موفقی باشند. با طراحی منسجم آموزش کارآفرینی در دانشگاه ویکتوریا 5 دوره با تمرکز کارآفرینی ارائه میشود که مطابق مراحل مختلف پنجگانه چرخه زندگی کارآفرینانه است . هدف این برنامه‌ها تنها برای افرادی نیست که به دنبال راه‌اندازی یک شرکت باشند. دانشجویان چه به عنوان کارآفرین و چه به عنوان ارائه دهنده مشاوره و راهنمایی برای کارآفرینان، اصول توسعۀ پایدار را یاد میگیرند. این برنامه به عنوان یکی از بهترین برنامه‌ها انتخاب شده و جایزههای متفاوتی به خاطر برتری دریافت کرده است. مجله کسب‌و‌کار برنامۀ MBA در کارآفرینی این دانشگاه‌ها را به عنوان بهترین برنامه انتخاب کرده است.
تعداد دورههای کارآفرینی بیشتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای آمریکا برگزار میشود. به‌طور کلی تمام دانشگاههای مورد بررسی شده آمریکا در این تحقیق حداقل 5 دوره کارآفرینی ارائه میدهند. روی هم رفته توانایی ارائه دامنه مختلفی از دورههای کارآفرینی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی آمریکا در سطح بسیار بالایی قرار دارد. دانشگاه استنفورد در «حومه سیلیکان والی» عامل و نیروی اصلی پیشبرنده سایتهای اینترنتی همچون یاهو و گوگل است. دانشگاه استنفورد به عنوان یکی از مهمترین مؤسسات آموزش کارآفرینی در دنیا معروف گشته است و فعالیت‌ها و برنامههای کارآفرینانه متفاوتی را در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا ارائه میدهد (مثال 6).
مثال 6: دورههای سطح کارشناسی ارشد و دکتری در استنفورد
دانشگاه استنفورد آمریکا؛ شبکه کارآفرینی دانشگاه استنفورد میزبان برنامه‌های زیر است:
شبکه آموزشی برای جامعه کارآفرینی
جشن سالانه کارآفرینی در دانشگاه استنفورد
در ساعات اداری به دانشجویان اجازه داده می‌شود با متخصصان در صنعت و صاحبان کسب‌و‌کار ملاقات رور در رو برگزار کنند.
در دانشگاه استنفورد دورههای کارآفرینی توسط شبکه میان رشتهای کارآفرینی استنفورد همانند دانشکده تحصیلات تکمیلی کسب‌و‌کار ارائه میشود. شبکه کارآفرینی دانشگاه استنفورد به عنوان یک نقطه تماس برای کارآفرینی، تحقیقات، آموزش دوره‌ها و ارائه خدمات توسعه با سازمان‌های مربوط به دانشگاه، به شمار می‌آید. همچنین به عنوان یک انجمن برای برقراری ارتباط و همکاری میان سازمان‌های عضو آن خدمت می‌کند. در این دانشگاه بسیاری از باشگاه‌های دانشجویی منحصر به فرد با تمرکز بر کارآفرینی و برنامه‌های مرتبط با کارآفرینی از جمله: مهندسی، کسب‌و‌کار، پزشکی، حقوق و دفتر صدور مجوز فناوری و دفتر روابط با شرکت‌ها وجود دارد.
ارزیابی فرصتهای کارآفرینانه : این دوره بر وظایف و فرآیندهایی که برای تبدیل یک ایده به فرصت کسب‌و‌کار لازم و ضروری است تمرکز دارد. هنگامیکه 4 یا 5 دانشجو متقاضی باشند، دوره مربوطه سازماندهی میشود. حداقل یکی از اعضای گروه باید از بیرون و از دانشجویان و یا دانشآموختگان دانشکده مدیریت بازرگانی و کسب‌و‌کار باشند. مبنای انتخاب اعضای بیرونی بر اساس تأثیر مهارتهای دانشگاهی آنها بر موفقیت دوره است.
راهبرد در کسب‌و‌کارهای کارآفرینانه : منظور این است که شرکتهای کارآفرینانه با چه چالشهای راهبردی مواجه میشوند؟ بنابراین در این دوره، درخصوص موضوعات مرتبط با شرکتهای کارآفرینانه پژوهش می‌شود که میخواهند ایده را به فرصت کسب‌و‌کار پایدار تبدیل کنند. در اینجا تأکید بر تصمیمات راهبردی مرتبط با کارآفرینان و شرکت‌ها و همچنین کسانی است که تأمین مالی شرکت‌ها را بر عهده میگیرند (سرمایهگذاران مخاطره‌پذیر) است. آنها در این دوره از مطالعات موردی شرکتهای ملی و بینالمللی استفاده کرده از تمرینات عملی و بازیهای کارآفرینانه به منظور شبیه‌سازی مراحل مختلف راهاندازی شرکت بهره میگیرند.
کارآفرینی اجتماعی : با تلاشهایی که شهروندان و سازمانهای خصوصی جهت ارائه پاسخ مؤثر به نیازهای اجتماعی و همچنین راه حلهای نوآورانه به مسائل و مشکلات سروکار دارد. به طور سنتی فرض بر این بود که کارآفرینی ابزاری برای ایجاد ثروت برای کارآفرینان و همکارانشان است.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله دیدگاهها

Close Menu