منبع پایان نامه ارشد درمورد محتوا و سازماندهی آن

منبع پایان نامه ارشد درمورد محتوا و سازماندهی آن

دانلود پایان نامه

جدول 2-3 . تفاوت بین رهیافت متعارف تدریس و رهیافت تدریس کارآفرینانه  

رهیافت متعارف رهیافت کارآفرینانه
عمده تمرکز مدرس بر روی محتوا استست عمده تمرکز مدرس بر روی فرایند محتوا استست
معلم محور فراگیرمحور (فراگیر خود مسئول یادگیری خود استاست)
معلم دانش را انتقال می‌دهد معلم خود یادگیرنده بوده و نقش تحصیل‌گر بازی می‌کند
عمده تأکید تدریس بر روی دانش- چه استاست عمده تأکید تدریس بر روی دانش چگونگی و دانش-چه کسی استاست
فراگیر نقش انفعالی دارد فراگیر خود تولیدکننده دانش به شمار می‌رود و فعال است
برنامه درسی کاملا منظم و از پیش طراحی شده است برنامه درسی کاملاً انعطافپذیر است و طوری طراحی شده که نیاز‌های فراگیر را برآورده سازد
اهداف یادگیری حالت تحمیلی و از پیش تعیین شده دارد اهداف یادگیری به صورت مشارکتی و مذاکره تعیین می‌گردند
اگر فراکیر مرتکب اشتباه شود تنبیه و تحقیر می‌شود سعی می‌شود از اشتباهات درس گرفته شود
تأکید آموزش و تدریس بر روی نظریه‌ها استاست تأکید آموزش بر روی عمل استاست
تمرکز بر روی یک موضوع، تخصصی و کاربردی است تمرکز بر روی مسائل بوده و بین‌رشته‌ای است
منبع: گیب، 1998
در دهه‌های پیشین روش‌های یاددهی و یادگیری و آموزش نسبت به آنچه امروزه در دانشگاه‌ها استفاده‌ می‌شود، محدودتر بودند. امروزه با پیشرفت‌های فناوری جدید روش‌های تدریس نیز بسیار متنوع گشته‌اند.
هیسریچ و پیترز (2003)، به منظور طراحی محتوا و برنامه‌ آموزش کارآفرینی، رهیافت پودمانی را پیشنهاد می‌دهند: آنها معتقدند که رهیافت فوق باید به نحوی طراحی شود که بتواند به ترکیب کاملی از اهداف برنامه‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های مورد‌نیاز جهت کارآفرینی دست‌ یابد.
مدرس آموزش کارآفرینی
از جمله سؤالاتی که در هنگام تصمیمگیری در زمینۀ تلفیق آموزش کارآفرینی در درون برنامه آموزشی مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید دروس کارآفرینی را تدریس کند؟ آیا مدرسانی که فاقد تجربه کارآفرینانه یا فاقد تجربهکار با کارآفرینان هستند قادرند مدرسان اثربخشی باشند؟ شایستگی‌های مورد نیاز جهت مدرس کارآفرینی کدامند؟
هیلز (2002) از طریق نظر خواهی از آموزشگران دانشگاههای مختلف دریافت که باید کسانی در دوره‌ها و دروس کارآفرینی تدریس کنند که خود تجربه کار کارآفرینانه یا حداقل سابقه کار کردن با کارآفرینان داشته باشند.
حجازی و آراسته (1391)نیز در مطالعاتی با عنوان «شناسایی و تحلیل نقش مؤلفههای آموزشی، پژوهشی و خدمات اجتماعی بر بهرهوری اعضای هیئت علمی» دریافتند که مؤلفههای آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی اعضای هیئت علمی در بهرهوری اعضای هیئت علمی تأثیرگذارند و باید به عنوان اصول راهنما در بهبود بهرهوری اعضای هیئت علمی در نظام دانشگاهی کانون توجه قرار گیرند.
2-10-9. تدوین برنامه‌های و دورههای آموزش کارآفرینی
در یک نگرش کلی، برنامۀ آموزشی دانشگاه را یاری می‌دهد تا بتوانند بر اساس منطقی صحیح به آموزش بپردازند. در واقع، هدف از تدوین برنامۀ آموزش کارآفرینی این استاست که دانشجویان در طی دوران تحصیل به صورت افرادی خلاق تربیت شوند. یکی از رایجترین دیدگاه‌ها در خصوص برنامه‌های آموزشی مراحل تدوین برنامه‌ای است که عبارت‌اند از: 1- تعیین اهداف آموزشی بر اساس اولویت‌ها و نیاز‌ها 2-تعیین استاندارد‌ها و معیارهای آموزشی 3- انتخاب محتوا و سازماندهی آن4- تعیین روش‌های آموزشی مناسب 5- اجرای برنامه. 6- ارزشیابی برنامه و دانشجویان 7- بازنگری مداوم و اصلاح برنامه در صورت لزوم (تقی‌پور ظهیر، 1372). علاوه بر او مهرمحمدی نیز مباحث ارزشیابی، زمان، فضا و گروه‌بندی را نیز بر مؤلفه‌هایی که تقی پور آورده است، اضافه می‌کند (مهرمحمدی، 1383).
گیپ (1987) در نتایج تحقیق خود دریافتند که برنامه‌های آموزش کارآفرینی از جنبه‌های مختلفی می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. مثلاً جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی می‌توانند محدودیت هایی مهم و معناداری در فرایند آموزش کارآفرینی داشته باشند، ممکن است فرصت‌های زیادی در محیط وجود داشته باشد ولی در بهره‌برداری از این فرصت‌های کسب‌وکار موانعی چون کمبود افراد با تجربه و آموزش دیده مطرح باشد، یا اینکه بازار کسب‌وکار تحت سیطره و سلطه‌گری گروه خاصی از افراد باشد.
همچنین باید توجه شود که سیاست‌های اصلی دولت در توسعۀ صنعتی نباید علیه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بوده و رویه‌های کسب مجوز، کنترل واردات، سیاست‌های مالیاتی، راه‌‌اندازی و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک را با مشکل مواجه سازد. بنابراین، عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پیدایش و بقای کارآفرینان می‌توانند، بسیار مؤثر باشند. لذا در طراحی برنامههای آموزش کارآفرینی به این تحولات نیز باید توجه ویژه شود.
آموزش کارآفرینی برای مخاطبان آن و کسانی که تجربه و کسب‌وکار ندارند، می‌تواند بیشتر بر تکنیکهای پرورش خلاقیت استوار باشد. روش‌ها و رویکردهای مختلفی برای برانگیختن و پرورش خلاقیت وجود دارد که می‌تواند منجر به ایجاد ایده‌های کسب‌وکار گردند. این روش‌ها و رویکرد‌ها در متون مربوط به تکنیک پرورش خلاقیت اشاره شدهاند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد قانون جدید مجازات اسلامی

بستن منو