منبع پایان نامه ارشد درمورد دانشجویان کارشناسی ارشد

منبع پایان نامه ارشد درمورد دانشجویان کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

2-12-9. برنامههای کارآفرینی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  

جدول 2-10، برنامههای آموزش کارآفرینی در سطح کارشناسی ارشد را نیز نشان میدهد. متداولترین شکل دوره به صورت متمرکز بوده است که در حدود 85 درصد از مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا دورههای کارآفرینی متمرکز در سطح کارشناسی ارشد داشتهاند. پیش نیازهای لازم برای هر کدام از دوره‌ها از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت بوده و در تمام دانشگاه‌ها یکسان نیست.
در دانشگاههای آمریکا، متداولترین دوره در سطح کارشناسی ارشد، تدوین طرح کسب‌و‌کار ، مقدمهای بر کارآفرینی ، امور مالی کارآفرینانه ، رشد کارآفرینانه و پروژه در زمینۀ کارآفرینی است. دورههای که برای دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاههای آمریکا از استقبال کمتری نسبت به سایر دوره‌ها برخوردارند، عبارت‌اند از: فرانشیز ، طراحی و توسعۀ محصول ، انتقال تکنولوژی و کارآفرینی سازمانی .
همانگونه که در جدول 11-2 مشاهده میشود، مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا که دوره تجزیه و تحلیل امکان سنجی و فرانشیز ارائه میدهند به طور ‌قابل‌توجهی برای دانشگاههایی که کارآفرینی به عنوان رشته فرعی و متمرکز دارند، بیشتر است. علاوه بر آن، درصد برنامههای کارآفرینی در مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا که دوره انتقال تکنولوژی برگزار میکنند به طور قابل‌ملاحظهای برای دانشگاههایی که کارآفرینی در آنها اختیاری است، بیشتر است. در دانشگاههای آمریکا علاوه بر رشته مستقل کارآفرینی، در سایر رشتههای علمی دیگر نیز گرایش کارآفرینی وجود دارد، به عنوان مثال: زیست‌شناسی گرایش کارآفرینی (وب سایت مؤسسه آسپن، 2008).
2-12-10. دانشجویان کارشناسی شرکت کننده در دورههای کارآفرینی
جدول 2-12 نشان میدهد، معروفترین دورههای کارآفرینی برای دانشجویان دوره کارشناسی در دانشگاههای آمریکا عبارت‌اند از: مقدمهای بر کارآفرینی، تدوین طرح کسب‌و‌کار و مدیریت کسب‌و‌کار کوچک. دورههایی که در دانشگاههای آمریکا کمترین متقاضی را دارند، عبارت‌اند از: کارآفرینی سازمانی، فرانشیز، حقوق و کارآفرینی، طراحی محصول و انتقال تکنولوژی.
جدول 2-12. تعداد دوره‌ها و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ثبت نام کننده در دانشگاههای آمریکا
عنوان دوره تعداد دوره دانشجویان
کارشناسی ک. ارشد کارشناسی ک. ارشد
مقدمه ای بر کارآفرینی 6/1 1/2 60 80
تدوین طرح کسب وکار 8/0 4/1 28 42
مدیریت کسب‌وکار کوچک 3/0 2 12 3
امور مالی کارآفرینی 5/0 7/1 16 63
بازاریابی کارآفرینانه – 3/0 – 13
پروژه کارآفرینانه 2/0 5/0 8 8
کارورزی 1/0 3/0 1 4
رشد و توسعۀ کارآفرینانه 5/0 9/0 18 33
خلاقیت و نوآوری 1/0 5/0 3 12
تجزیه و تحلیل امکان سنجی 2/0 4/0 6 15
کسب‌و‌کار خانوادگی 2/0 3/0 4 11
حقوق و کارآفرینی 1/0 2/0 3 11
انتقال تکنولوژی 1/0 3/0 – 8
طراحی محصول 1/0 4/0 2 10
فرانشیز – 5. /0 – 8

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورد هزینه های انتخاب نادرست

بستن منو