منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعۀ آموزش کارآفرینی

منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعۀ آموزش کارآفرینی

دانلود پایان نامه

 

توسعۀ آموزش کارآفرینی در مقاطع تحصیلات تکمیلی
(کارشناسی ارشد و دکتری)
‌ فنّاوری شناسایی فناوری روز
توسعۀ زیرساخت‌ها و دسترسی به اینترنت پرسرعت
استفاده از رسانه‌های محلی
آموزش‌های مجازی
اعتبارات تجاری‌سازی دانش
جلب حمایت از دولت محلی، منطقه‌ای و ملی
استفاده از فارغ‌التحصیلان و کارآفرینان موفق
جامعۀ دانشگاهی و نبود ارتباط
با تجارت و کسب و کار استفاده از فکر و عقیدۀ کارآفرینان با تجربه و موفق بهره‌گیری از تجارب مدیران موفق در عرصۀ صنعت و تولید
استادان ارتقای سطح دانش حرفه‌ای استادان نسبت به برنامۀ ‌درسی، اهداف، محتوا و روش‌های آموزش کارآفرینی
ارتقای سطح دستمزد
استخدام و به‌کارگیری استادان براساس شایستگی‌های حرفه‌ای
تحقیقات جست‌و‌جوی راه‌‌های کارآمدتر برای آموزش کارآفرینی در شرایط مختلف
توسعۀ تحقیقات در زمینۀ کارآفرینی با توجه به مسائل کلی و جزئی
منبع: حجازی (1392). آموزش کارآفرینی در آموزشعالی: گرایشها و چالشها
از چالش‌های آموزشکارآفرینی در نظام آموزشعالی کشورمان، چالش در محتوا و شیوه‌های آموزشی، فنّاوری، اعتبارات، استادان، ارتباط با جامعۀ کسب‌و‌کار و تحقیقات پیرامون موضوع است. منابع درسی موجود بیشتر فرهنگ استخدام شدن را که در برابر فرهنگ خویش‌فرمایی و ابتکار‌جویانۀ فردی قرار دارد، تبلیغ و تشویق می‌کند. به زعم حیدری (1383) نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی ایران به‌جای کارآفرین بودن کارجوپرور است و با هزینه‌های زیاد افرادی را تربیت می‌کند که فقط شکاف‌های شغلی تعریف‌شدۀ نظام سنتی اداری را پر کنند. دلیل آن نیز بی‌توجهی به یادگیری عملیاتی و خلاقانۀ موضوعات درسی است. بنابراین، باید برنامه‌های آموزشکارآفرینی دانشگاهی بازبینی شود و جهت‌گیری موضوعات درسی، دوره‌ها و روش‌های آموزش مبتنی بر کارآفرین‌مداری باشد. دستیابی به سطوح بالای رشد و تعالی در کشور، بدون مجهز شدن به کارآفرینی و نگرشهای کارآفرینانۀ افراد جامعه مقدور نیست. به همین دلیل، امروزه محققان، استادان، دانشجویان و صاحبان کسب و کار آموزش کارآفرینی را به‌عنوان روش ایدهآل برای تأمین چالشهای قرن نوین میدانند. امروزه تقاضای دانشجویان به آموزش کارآفرینی و نگرش‌های کارآفرینانه بسیار بالاست و دانشگاه‌ها در سراسر جهان برای پاسخگویی به این تقاضاها اقدام به راهاندازی دانشکدهها، رشتهها و دوره‌های کارآفرینی کردهاند. در ایران نیز مراکز کارآفرینی، دانشکدهها و رشتههای کارآفرینی ایجاد شدهاند. اما نکتۀ حائز اهمیت این است که آموزش کارآفرینی متفاوت از آموزشهای سنتی بوده و مستلزم به‌کارگیری راهبردهای ویژهای است که در آن دانشگاه، استادان و دانشجویان باید استقلال بیشتری در مورد چگونگی و شرایط یادگیری آن برخوردار باشند. برنامههای آموزشی را می‌توان با استفاده از تجارب برنامههای آموزشی که کشورهای توسعه‌یافته و سازمانهای بین‌المللی داشتهاند، بومیسازی و طراحی کرد. بر پایۀ برخی دیگر از منابع، تناسب نداشتن محتوای برنامه‌های درسی با شرایط و نیاز‌های بازار کار، نبود جدیت در آموزش دروس عملی از معضلات عمدۀ این نظام در آموزش کارآفرینی است (حاجی‌میررحیمی و دیگران، 1388). بنابراین، هماهنگی هرچه بیشتر نیازهای بازارکار با افرادی که متمایل به داشتن کار هستند، با آموزش و ارائۀ برنامههای آموزش کارآفرینی در حین تحصیل در رشتههای گوناگون میسر میشود. آنچه در تدریس دورههای کارآفرینی باید بیش از پیش اهمیت یابد این است که این دوره‌ها دانشجویان را متوجه کارآفرینی و استفاده از فرصت کند.
نکتۀ مهم در این‌جا، جلب توجه عموم و سیاست‌گذاران به این مقوله است که رفع این موانع به راهبردهای زیر نیاز است:
منابع درسی متفاوتی باید برای آموزش کارآفرینی در رشته‌های مدیریتی و در رشته‌های غیر‌مدیریتی طراحی شود و محتوای آنها باید بنا بر تنوع مخاطبان انتخاب شود.
برای کاهش فاصلۀ میان دوره‌های نظری از جهت توانمندی و مهارت کارآفرینانه، محتوای درسی واحد کارآفرینی دانشگاهی بیشتر بر اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی مانند: تهیۀ پروژه کسب‌وکار و همچنین آشنایی با کارآفرینان موفق و آموزش خلاقیت و نوآوری، متمرکز شود.
توسعۀ کارآفرینی و آموزش آن باید یکی از ارکان اصلی سازمان‌های محلی و سازمان‌های عمومی به حساب آید.
از مطالعات و تجربیات کشورهای پیشرفته و درحال توسعه در زمینۀ آموزش کارآفرینی دانشگاهی و توسعۀ آن در نظام آموزش عالی بهره‌گیری شود که می‌تواند راهکارهای مناسبی برای ایجاد تحول در برنامۀ آموزشی و درسی نظام آموزش عالی ارائه کند.
تحقیقات در مسیر ارتقا و کیفی‌سازی آموزش‌های کارآفرینی دانشگاهی در تمام ابعاد از برنامه‌ریزی تا اجرا ارزیابی شود.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد جامعه‌پذیری سیاسی

بستن منو