منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

ـ آموزش و ارتقای تخصصی و حرفه‌ای مستمر معلمان را در اولویت قرار دهد.  

ـ از ساز‌و‌کارهای انگیزش در مورد دانش‌آموزان و معلمان به نحو مؤثر استفاده کند.
ـ از فرآیند ارزشیابی و بازخورد به منظور بهبود مستمر عملکرد‌ها بهره‌برداری کند.
ـ فرصت‌ها و تهدید‌ها را بشناسد و به‌درستی با آنها برخورد کند.
ـ با هرگونه روش یا الگوی رقابتی، که مغایر با اصل رعایت تفاوتهای فردی است، مخالف باشد.
ـ ضمن احترام به شخصیت کارکنان، اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهد تا از انگیزه و کارآیی بهتری برخوردار شوند.
▪ همچنین ساختارها، قوانین و مقررات و روشهای اداری حاکم بر نظام آموزشی و نیز مدرسه باید:
ـ منعطف و دارای قابلیت سازگاری با اهداف و دوره‌های تحصیلی باشد.
ـ دارای حداقل سطوح سازمانی و تا حد امکان تخت باشد.
ـ قوانین و مقررات امکان اعمال انعطاف در مدرسه را تسهیل و حمایت کند.
ـ بر شبکۀ گستردهای از انواع ارتباطات سازمانی مبتنی باشد.
۶) ارزشیابی آموزشی
به گفتۀ برخی از صاحب‌نظران، ارزشیابی با دو واژۀ ارزیابی و سنجش مترادف است و نمیتوان بین این سه واژه تفاوت معنایی و مفهومی قایل شد. عده‌ای نیز این سه واژه را از یکدیگر تفکیک و حیطه کاربرد آن را درجه‌بندی کرده‌اند. لیکن آنچه در ارزشیابی نظام آموزشی شایسته توجه و تأکید استاست، عبارت است از:
ـ نظام ارزشیابی آموزشی باید متناسب با اهداف کارآفرینی،‌ اصلاح شود.
ـ اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان (امتحانات) متناسب با مفاهیم و اصول کارآفرینی باشد و خلاقیت و نوآوری را حمایت و تشویق کند.
ـ علاوه بر روش‌های مرسوم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، از طیف گستردهای از روش‌های متنوعی استفاده شود، که امکان بروز خلاقیت‌های فردی را فراهم می‌آورند.
ـ الگوی خودارزشیابی در مورد مدیران، معلمان و دانش‌آموزان مورد تأکید و استفاده قرار گیرد.
ـ به نقش خانواده در ارزشیابی برنامه‌ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان توجه لازم مبذول شود.
ـ در تمام ارزشیابیها، به تفاوت‌های فردی مدیران و معلمان و انواع الگوهای یادگیری دانشجویان توجه شود و به طور کلی، از مقایسههای افراد با یکدیگر و ایجاد رقابت‌های فردی پرهیز شود.
ـ داده‌های ارزشیابی با شیوه‌های متنوع و روشی عینی و با مشارکت کلیۀ عوامل ذی‌ربط جمعآوری شود.
ـ نتایج ارزشابی‌ها به‌سرعت در فرآیند تصمیمگیریهای آموزشی وارد شود و تغییرات و اصلاحات مقتضی معمول شود (حسنمرادی و همکاران، همان منبع).

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق نحوه اجرای حکم

2-10. مؤلفههای آموزش کارآفرینی دانشگاهی
به سبب نبود توافق و اجماع عمومی در زمینۀ مفهوم کارآفرینی در آموزش‌عالی، نوعی سردرگمی و اختلاف عقیده در زمینه ادبیات و محدوده‌های آموزش کارآفرینی نیز وجود دارد.

Close Menu