منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی مدنی

منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

. عباس، کریمی،(1386)، پیشین، ص 261 و قدرت الله، واحدی، (1386)، پیشین، ص 220 و سیدجلال الدین، مدنی، (1377)، پیشین، ص 647.  

. محمد جواد، بهشتی و نادر مردانی، (1385)، پیشین، ص 202.
. علی، مهاجری،(1389الف)، پیشین، ص 36 و نصرالله، قهرمانی، (1390)، پیشین، ص 144 و علی عباس، حیاتی،(1390)، پیشین، ص 202.
. اگرچه در کتب حقوقی اعتراض ثالث به‌عنوان یک طریقه فوق‌العاده شکایت لحاظ می‌شود ولی در واقع امر با توجه به اطلاق ماده 418 (هرگونه رأی صادره) این طریقه شکایت به طرق عادی بسیار نزدیک شده است.
. عبدالله، شمس، (1386الف)، پیشین، ص 467.
. همان.
. همان، ص 469.
. همان، صص 261 و 262.
. همان، ص 469.
. عبدالله، شمس،(1386الف)، پیشین، ص 468.
. عبدالصمد، دولاح،(1386)، پیشین، ص 92.
. «چنان‌چه جرمی در محکمه جزا به علت عدم کفایت دلیل ثابت نشده و مبنی بر آن متهم به سرقت مثلاً تبرئه شده باشد در این صورت مانعی نخواهد داشت شاکی خصوصی مالی را که مدعی است از او برده‌اند در محکمه‌‌ی حقوق بر کسی که او را برنده می‌داند دعوا نموده و مورد مطالبه قرار دهد. بر این تقدیر ممکن است دادگاه به دلایل دعوا از نظر حقوقی رسیدگی نموده و به مقتضای آن رأی دهد ولو این ‌که مستلزم توجیه اتهام به مدعی علیهی که در محکمه جزا به سبب فقد دلیل تبرئه حاصل نموده است؛ اما درصورتی‌که شخصی در یکی از محاکم جزایی به ارتکاب جرمی به طرفیت وظیفه‌داران تعقیب تنها و یا با شرکت شاکی خصوصی محکوم گردید درحالتی که به ضرر و زیان ناشی از جرم حکمی داده نشده باشد راه دعوا و مطالبه ضرر و زیان را قانون برای شاکی حقوقی در محاکم باز کرده بدون این‌که به محاکم حقوق اجازه داده باشد که مرتجلاً یا سبب اعتراض مدعی‌علیه حکم جزایی را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد و مخدوش دانستن حکم جزایی تخلف است. حکم شماره 3674ـ 30 فروردین 1324، نقل از موسی، شهیدی،(1340)، موازین قضایی( حقوقی، جزایی، ادرای)، محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف ادرای، چاپ سوم، تهران، نشرعلمی. ص 354.
. عبدالصمد، دولاح، (1386)، پیشین، ص 93.
. علی، مهاجری، (1389ج)، پیشین، ص 47.
. احمد، متین دفتری، (1388ب)، پیشین، ص 153.
. «ماده 582 قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (ماده 417 ق.ج) اعتراض ثالث را در موردصدور حکم یا قراری که خللی به حقوق ثالث وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته است جایز دانسته است و به هیچ‌وجه اشاره‌ای به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد». حکم شماره 332ـ 26/1/1326 شعبه سوم دیوان عالی کشور. احمد، متین، ( بی تا)، پیشین، ص 59. البته در این خصوص نظر مخالف نیز ابراز شده است که گفته است « با توجه به این که خواهان در طرح هر دعوی حقوقی باید ذی نفع باشد و از طرح دعوای واهی منع شده است. لذا شرط تنجیز و فعلیت ضرر به حقوق شخص ثالث ضرورت دارد». قربان، قاسمی مازوبینی، (1389)، مقایسه اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ص 60.
. علی، عباس، حیاتی،(1390)، پیشین، ص 260.
. محمد جواد، بهشتی و نادر، مردانی،(1385)، پیشین، ص 206 و قدرت الله، واحدی،(1386)،پیشین، ص 220.
. عبدالله، شمس،(1386الف)، پیشین، ص 475.
. علی، مهاجری، (1389ج)، پیشین، ص 63 و ابوالحسن،محمدی،(1384)، ص 319.
. علی، مهاجری، (1389 ج)، پیشین، ص 64.
. همان، ص 476.
. نصرالله، قهرمانی،(1390)، پیشین، ص 164.
. همان.
. نصرالله، قهرمانی،(1390)، پیشین، ص 165.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون دیوان عدالت اداری

بستن منو