منبع پایان نامه ارشد درباره قانون آیین دادرسی مدنی

منبع پایان نامه ارشد درباره قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

– محمد سلطانی، حقوق بانکی، ص 217
– موسویان، سید عباس، ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1389، ش19، ص 51
– سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص208
– بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص 29
– موسویان، سید عباس، ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، ص 50
– ماده 653 قانون مدنی سال 1307 که با انگیزه تجویز بهره قراردادی پیش بینی شده بود، در اصلاحیه سال70 و 61 حذف گردید؛ حال آن که این ماده پیش از این به دلیل این که نرخ بهره در آن مشخص نبود به موجب ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 که حداکثر نرخ بهره قراردادی و زیان دیر کرد را 12 درصد تعیین نموده بود، نسخ ضمنی شده بود. ولی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در سال 1362 به تصویب رسید، دست بانک ها را برای دریافت بهره افراطی و ربا با توسل به روش های غیرمستقیم مانند: مضاربه و مشارکت باز گذارد؛ حال آن که ماده 719 قانون مذکور، حداکثر نرخ بهره را 12 درصد تعیین کرده و توسل به هرگونه روش غیرمستقیم برای افزایش این نرخ را ممنوع ساخته بود. در این زمینه ن . ک به کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی قراردادهای ویژه، تهران، میزان، 1388، ص 21
-rule
– انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، 1378، ج 3، ص 1471
– کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ دوازدهم، 1392، ج 1، ص 254
– مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج2، ص 167
– مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، کتابخانه مدرسه فقاهت، بی چا، بی تا، جلد4، ص 45
– کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج 1، ص 319
– انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، 1378، ج 1، ص 571
-profit
– ربح به معنای سود، سود کردن، هرآن چیزی که افزون بر سرمایه و یا به موجب زحمت وتلاش به دست آید. برای مطالعه بیشتر ن . ک به بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چ بیستم، 1386، ص 177 و انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، 1378، ج 2، ص 1013
– انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 1، ص 595
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ نوزدهم، 1378، ص633
– کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج1، ص 319
– ملاکریمی، فرشته، بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، فصلنامه تازه های اقتصاد، پاییز 1390، ش 133، ص 41
1-causes
– اوصاف جمع کلمه وصف به معنای صفت، شرح کردن و بر دو نوع است: الف) وصفی که به طور ظاهری از خود صیغه ثابت باشد…ب)وصفی که به معنای لغوی خویش بر معنایی دگر دلالت کند که در حکم مؤثر است. برای مطالعه بیشتر ن . ک به انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 2، ص 2175
– کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج1، ص 30-29
– طباطبائی یزدی، عبدالعظیم، حاشیه المکاسب، قم، افست، بی چا، بی تا، ص 117
– کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج1، ص 36-35
– توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، نجف، مؤسسه النشر الاسلامی، بی چا، 1378، ج 2، ص 23-16
– کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی عقود معین، ج 1، ص 37- 36
– کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ پنجم، 1387، ج 5 ، ص 180- 178

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره عبدالکریم سروش

Close Menu