منبع مقاله درمورد کمیسیون ماده صد

منبع مقاله درمورد کمیسیون ماده صد

دانلود پایان نامه

 

6- اعانات و هدایا و دارائی ها (کد 6000):
این کد درآمدی در شهرداری صفاشهر با متوسط سهم 17/18 درصد جایگاه سوم در ترکیب منابع درآمدی این شهرداری را به خود اختصاص میدهد. همانطور که اطلاعات موجود در جدول شماره (33-4) نشان میدهد، درآمدهای ناشی از اعانات، هدایا و داراییها از 35/12 درصد از کل درآمدهای کسب شده در سال 1385، به 46/5 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. در طی دوره مورد بررسی این کد درآمدی نوسانات زیادی داشته است و روند نزولی درآمدهای ناشی از خودیاری شهروندان از علل کاهش سهم کد 6000 در تأمین مالی شهرداری صفاشهر است.
جریمه کمیسیون ماده صد به عنوان یکی از زیربخش های این کد درآمدی درطی دوره مورد نظر حدود 5/1 درصد از درآمد حاصله از اعانات و هدایا و داراییها را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره (40-4)- درآمدهای حاصل از اعانات، هدایا و داراییها و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
اعانات و هدایا و دارایی ها 3065 3828 10507 11849 2132 1313
اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی 2267 3758 10389 11204 1963 821
خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی 2267 3758 10389 11204 1963 821
کمک ها واعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی 0 0 0 0 0 0
اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد 798 70 118 645 169 492
جریمه کمیسیون ماده صد 93/0 0 0 0 38 0
مأخذ: گزراش عملکرد مالی شهرداری صفاشهر
7- سایر منابع تامین اعتبار (کد 7000):
این منبع درآمدی در طی دوره مورد بررسی به طور میانگین 16/29 درصد از درآمد شهرداری صفاشهر را به خود اختصاص داده است و دارای جایگاه نخست در تأمین مالی این شهرداری میباشد. این زیر بخشهای این کد درآمدی شامل فروش اموال منقول مانند زمین و غیرمنقول اسقاطی میشود. این کد درآمدی توانسته در طی دوره مورد نظر نقش بسزایی در تأمین مالی شهرداری صفاشهر داشته باشد. بررسی جدول شماره (41-4) نشان می دهد که قسمت عمده درآمد حاصل از این کد درآمدی ناشی از فروش اموال غیرمنقول (زمین) میباشد (63/83 درصد).
جدول شماره (41-4)- درآمدهای حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
سایر منابع تأمین اعتبار 10291 12634 3891 11733 9542 4388
وام های دریافتی 0 0 0 1000 1015 0
فروش اموال شهرداری 10291 12634 3891 10733 8527 4388
فروش اموال غیر منقول 6592 12551 2972 9803 8216 3758
فروش اموال منقول و اسقاط 58 83 918 930 311 630
سایر منابع 0 0 0 0 0 0
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری صفاشهر
4-2-3-4-2-ارزیابی نظام درآمدی شهرداری صفاشهر

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره انرژی خورشیدی

بستن منو