منبع مقاله درمورد کمیسیون ماده صد

منبع مقاله درمورد کمیسیون ماده صد

دانلود پایان نامه

 

جدول شماره (59-4)- درآمدهای ناشی از اعانات، هدایا و داراییها و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
اعانات و هدایا و دارایی ها 2033 2427 1763 6107 674 4335
اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی 520 158 21 – – 14
خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی 520 158 – – – 14
کمک ها واعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی – 16 924 – – –
اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد 1513 2253 818 6107 674 4321
جریمه کمیسیون ماده صد – 118 162 1000 156 3279
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری لامرد
7- سایر منابع تامین اعتبار (کد 7000):
این منبع درآمدی در طی دوره مورد بررسی به طور میانگین 92/18 درصد از درآمد شهرداری لامرد را به خود اختصاص داده است که شامل وامهای دریافتی از مؤسسات مالی و فروش اموال منقول و غیرمنقول میشود. این کد درآمدی توانسته در طی دوره مورد نظر نقش بسزایی در تأمین مالی شهرداری لامرد داشته باشد و جایگاه دوم را پس از عوارض عمومی به خود اختصاص دهد. بررسی جدول شماره (60-4) نشان میدهد که قسمت عمده درآمد حاصل از این کد درآمدی ناشی از فروش اموال غیرمنقول (زمین) میباشد (07/65 درصد).
جدول شماره (60-4)- درآمدهای ناشی از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
سایر منابع تأمین اعتبار 8500 10924 10641 5200 3626 4484
وام های دریافتی 751 751 1000 – – –
فروش اموال شهرداری 7095 7257 9069 5200 3626 4484
فروش اموال غیر منقول 7093 6650 9053 3200 813 1417
فروش اموال منقول و اسقاط 2 607 16 1900 2813 3167
سایر منابع 654 2916 572 – – –
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری لامرد
4-3-3-4-2-ارزیابی نظام درآمدی شهرداری لامرد
با توجه به این که شهرداری یک نهاد بخش عمومی است انتظار میرود با عملیات مالی خود اعم از کسب درآمد و انجام هزینهها موجبات ارتقای رفاه عمومی و کارایی اقتصادی را فراهم آورد. به همین دلیل نمیتوان نظام درآمدی شهرداری را مستقل از سایر اجزای نظام مالی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
از آنجایی که هر نظام مالیه شهری به شدت با اقتصاد شهری و کارایی اقتصادی شهرداری پیوند دارد، از اینرو در این قسمت، منابع درآمدی شهرداری لامرد با توجه به معیارهای زیر ارزیابی خواهد شد:
1- تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری لامرد

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهآموزش و پرورش، ناخودآگاه، منابع قدرت، انگیزش کارکنان

بستن منو