منبع مقاله درمورد کشورهای توسعه یافته

منبع مقاله درمورد کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

5- عدم اعمال مدیریت واحد شهری  

6- ضعف و فقدان تخصص مرتبط در بین شهرداران منتخب از سوی شوراها
7- فقدان فرهنگ عمومی در شناختن شهرداری به عنوان یک سازمان محلی منتخب مردم و عدم هماهنگی با شهرداری
8- افزایش عوارض ساخت و ساز و عدم بهرهگیری شهرداریها از مالیاتهای سالیانه مناسب
9- مشکلات مالی شهرداریها ناشی از تصمیمات دولت در خصوص استقلال شهرداریها
10- کمبود کمکهای مالی دولت به شهرداریها
بر اساس آنچه بیان گردید میتوان گفت که شهرداریها در شهرهای کوچک با عدم برخورداری از منابع درآمدی پایدار با مشکلات فراوانی روبه‌رو میباشند که حل این گونه مشکلات نیاز به تغییرات اساسی در نظام تصمیمگیری و تدوین قوانین و مقررات در سطح ملی دارد.

5-1-2-نتیجه گیری
از آنچه تاکنون در مورد ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در سه شهر ارسنجان، صفاشهر و لامرد مورد بحث واقع گردید میتوان نتیجه گرفت که منابع اصلی درآمد در شهرداری این سه شهر را در مرتبه اول عوارض و در مرتبه دوم فروش اموال منقول (زمین) به خود اختصاص داده است و برخورداری این سه شهر از اقتصاد شهری به عنوان منبع پایدار بسیار اندک میباشد.
بنابراین تحقق افزایش درآمد پایدار در سالهای آتی، در سطح ملی در گرو عدم کاهش سهم کمکهای دولتی و تدوین قوانین نظام مالی با توجه به پخشایش موزون شهرها و جمعیت در سطح کشور است و در سطح محلی در گرو افزایش مشارکت شهرداریها در اقتصاد شهری و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی در این زمینه میباشد. همچنین باتوجه به روند تغییر عملکرد شهرداریها طی سالیان اخیر در سطح کشور و حرکت آنها به سمت استقلال مالی و اداری و ایجاد درآمدهای پایدار، بازنگری در سازماندهی فعالیتها و جذب منابع مالی مناسب توسط شهرداری الزامی است.
بخش سوم: ارائه پیشنهادات
5-2-1-پیشنهادات
بنابر آنچه در بخشهای قبل ارائه گردید میتوان نتیجه گرفت که عمده مشکل شهرداریها در شهرهای کوچک در تأمین مالی ناپایدار آنهاست که در نتیجه اتکا به منابع ناپایدار درآمدی مانند عوارض ساخت و ساز و عدم بهره گیری از ظرفیتهای موجود در اقتصاد شهری می باشد. البته باید گفت که دلیل اصلی این امر اعمال سیاست خودکفایی شهرداریها بدون تعریف کردن منابع جدید و همچنین محدود شدن عرصههای قانونی و معقول کسبدرآمد برای این نهاد شهری است. بنابراین نیاز به شناسایی و تأمین منابع مالی و توزیع و بهرهگیری مناسب از این منابع برای شهرداریها در شهرهای کوچک ضروری است.
پیشنهادات این پژوهش تا حدودی میتواند این وابستگی شدید به عوارض ساختمانی را کاهش داده و با معرفی منابع درآمدی پایدار جدید و افزایش سهم منابع پایدار قبلی نقش بسزایی در تامین مالی شهرداریها در شهرهای کوچک داشته باشد. با راهکارهای پیشنهاد شده برای هریک از منابع درآمدی، حتی میتوان برای بهبود آنها و افزایش میزان هر منبع در تأمین مالی شهرداری در آیندهای نزدیک برنامه ریزیهای لازم را انجام داد.
5-2-1-1-بهرهگیری هر چه بیشتر از عوارض پایدار
امروزه یکی از مهم ترین درآمدهای پایدار شهری درآمدهای ناشی از عوارض میباشد. از جمله مهمترین عوارض، عوارض نوسازی میباشد که میتواند سهم بسزایی در تأمین منابع درآمدی شهرداریها داشته باشد. عوارض نوسازی نوعی مالیات است به عبارت دیگر شارژ محسوب نمی شود، بلکه مالیاتی است بر دارایی که شهروندان بر اساس ارزش دارایی که بیشتر شامل زمین و ساختمان است آن را پرداخت میکنند. این نوع عوارض از این جهت پایدار محسوب میشود که در مقابل مصرف فضا و نه تولید فضا دریافت میگردد.
در کشور ما قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 این اجازه را به شهرداریها برای دریافت عوارض نوسازی داده است. در ماده 2 این قانون آمده است: « در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌ کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج ‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.»
بنابراین با توجه به وجود مجاری قانونی برای دریافت این عوارض در کشور ما عوارض نوسازی میتواند به عنوان یک منبع پایدار درآمدی، جایگزین مناسبی برای درآمدهای ناشی از ساخت و ساز باشد. اعمال این عوارض نیازمند ایجاد بانک اطلاعات املاک و مستغلات در تمامی شهرها، بازنگری در قوانین جهت افزایش نرخ این گونه عوارض و ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت تشویق وصول به موقع و اعمال جریمه جهت دیرکرد پرداخت آن میباشد.
از سوی دیگر با توجه به سهم قابل توجه عوارض محلی در بودجه شهرداریها که امکان تغییر آن در اختیار شورای شهر است، این شورا به عنوان مرجع تصویب بودجه شهرداری، میتواند نقش بسزایی در سیاستگذاری تأمین مالی هزینههای شهرداری از محل عوارض پایدار ایفا نماید. همچنین، از آنجایی که عدم پرداخت عوارض از سوی ساکنان شهر، از مهمترین مسائل فراروی شهرداریها درخصوص منابع درآمدیشان است. در این حیطه با آموزشهای مستمر به شهروندان، بایستی نهادینه شود که بهای خدمات شهری از جمله حمل ونقل عمومی، فضای سبز، پارک، آسفالت خیابان ها و مواردی از این دست را مردم باید پرداخت کنند و در مواقعی که لازم است نیز از ابزارهای تشویقی و تنبیهی بهره برده شود. بنابراین اصلیترین کار شورا در این زمینه تقویت ضمانت اجرایی وصول عوارض برای شهرداریها میباشد.
5-2-1-2- اصلاح قوانین و مقررات شهرداری
یکی از مهمترین مشکلات پیشروی شهرداریها در حوزه مالی بستر قانونی میباشد. در حال حاضر، قوانین مورد عمل در شهرداری عمری بیش از 40 سال دارند. این مسئله مشکلات بسیاری را برای شهرداریها ایجاد میکند؛ مانند عدم تناسب ماموریتهای محوله به شهرداریها با شرایط امروز، وجود ابهامهای فراوان در خصوص حوزه اختیارات و مسئولیتهای شهرداریها و نحوه تعامل آن با سایر دستگاهها، عدم کارایی روشهای تأمین درآمدی پیش بینی شده به علت تغییرات مکرر قوانین مرتبط و … .
از سوی دیگر، اگرچه از سال 1362 در بودجه سنواتی کشور، استقلال درآمدی شهرداریها مورد تأکید قرارگرفته است؛ اما تاکنون آیین نامهای در این خصوص به تصویب نرسیده است و عملاً تأمین درآمد شهرداریها در در یک خلأ قانونی صورت می پذیرد. این مسئله علاوه بر سایر آسیبهایی که دارد، باعث بلااستفاده ماندن بسیاری از ظرفیتهای درآمدی در شهرداریها میشود بنابراین به نظر میرسد که بازنگری اساسی در قانون شهرداری و قوانین مرتبط با آن، بسیار ضروری بوده و میتواند گام بسیار مهمی در پویاتر و پاسخگوتر کردن شهرداریها بوده و در کنار آن، با ایجاد بستر قانونی مناسب، راه را برای تحقق درآمدی پایدار برای شهرداریها هموار سازد.
از جمله مشکلات شهرداریها در بستر قانونی، نامتناسب بودن قوانین با شرایط امروز شهرداریها میباشد که از آن جمله میتوان به این مورد اشاره کرد که عوارضی که به واسطه قانون نوسازی گرفته میشود و یا برخی از عوارض دیگر، ارزش بسیار ناچیزی دارند و بایستی در این زمینه تغییرات جدی صورت گیرد و قوانینی وضع گردد که درآن به طور همزمان شرایط متفاوت تأمین مالی شهرهای کوچک و بزرگ مورد توجه قرار گیرد.
5-2-1-3-نظام مند کردن کمکهای دولتی
دولت در حل مشکلات مالی و اصلاح نظام درآمدی شهرداریها با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند نقش بسزایی ایفا نماید. تجربه کشورهای توسعه یافته در این زمینه نشان میدهد که در این گونه کشورها شهرداریها از کمکهای دولت برخوردار میگردند که سهم آن برای شهرهای گوناگون متفاوت می باشد اما مقدار این بودجه صفر نیست و در زمره یکی از منابع ثابت درآمدی آن ها به شمار می رود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره عملیات انتحاری

بستن منو