منبع مقاله درمورد کشورهای توسعه یافته

منبع مقاله درمورد کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

بررسیها نشان میدهد که کمکهای بلاعوض 24/20 درصد از تأمین مالی سه شهر نمونه را به خود اختصاص داده است که تفاوت فاحشی در درآمدهای حاصل از این کد برای شهرداریها کلانشهرها و شهرهای کوچک وجود دارد. مطالعات نشان میدهد درحالیکه در پی اجرایی کردن قانون خودکفایی شهرداریها، کمکهای بلاعوض دولت به این شهرها تقریباً به صفر رسیده است اما این گونه کمکها همچنان به شهرهای کوچک ادامه دارد، البته این کمکها به شهرهای کوچک بدون برنامه ریزی و نامستمر صورت میگیرد.
استقراض با میانگین 82/1 و سایر منابع با 61/0 سهم بسیار ناچیزی در تأمین مالی سه شهر مورد مطالعه دارند که این سهم در شهرداریهای کلانشهرها صفر میباشد.

 

فصل پنجم

پاسخ به سؤالات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه
در تمام شهرداریهای جهان، ایجاد منابع درآمدی جهت تأمین هزینه خدمات شهری، یکی از مسائل مهم شهرداریها میباشد. شهرداریها در کشور ما پس از اجرایی شدن قانون خودکفایی در زمینه تأمین مالی با مشکلات زیادی روبه رو گردیدند و همین مشکلات مالی آنها را مجبور به بهرهگیری از منابع ناپایداری همچون عوارض بر ساختمانها و اراضی کرد.
بنابراین جهت اصلاح نظام درآمدی شهرداریها بر پایه منابع پایدار در این فصل پس از پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در تحقیق به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته خواهد شد.
بخش اول: پاسخ به سؤالات تحقیق
جدول شماره (1-5) حاوی سؤالات تحقیق، اهداف متناظر با هر سؤال و نحوه پاسخگویی به آنها میباشد.
جدول شماره (1-5)- اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق و نحوه پاسخگویی به سؤالات تحقیق
ردیف اهداف سؤالات نحوه پاسخگویی
1 شناخت ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (شهرهای ارسنجان، صفاشهر ولامرد) در حال حاضر ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (سه شهر مورد مطالعه) چگونه است؟ بررسی ترکیب نظام درآمد شهرداریهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد در فصل چهارم
2 بررسی رابطه میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک مورد مطالعه آیا رابطهای میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک مورد مطالعه وجود دارد؟ ارزیابی ترکیب نظام درآمدی سه شهر ارسنجان، صفاشهر و لامرد در فصل چهارم
3 ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه جهت افزایش نقش اقتصاد شهری در ترکیب منابع درآمدی شهرداریهای شهرهای کوچک از چه راهکارهایی جهت بهبود نظام درآمدی در شهرداریهای شهرهای کوچک که باعث دستیابی به ترکیب درآمدی پایدار گردد، میتوان بهره برد؟ بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه ترکیب نظام درآمدی شهرداریها
سوال شماره 1: در حال حاضر ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد) چگونه است؟
سؤال شماره 1 در جهت دستیابی به این هدف یعنی شناخت ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس ( سه شهر مورد مطالعه) مطرح گردیده است. از این رو در این تحقیق سعی گردید با انجام مطالعاتی در مورد وضع موجود ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در سه شهر ارسنجان، صفاشهر و لامرد در طی دوره 6 ساله 1385 تا 1390 و مقایسه این سه ترکیب نظام درآمدی با یکدیگر و کلانشهرهای ایران در فصل چهارم پژوهش، به شناخت کلی از وضعیت نظام درآمدی این شهرها دست یافته شود.
بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر عوارض مهمترین منبع تأمین مالی شهرداریها در شهرهای مورد مطالعه میباشد، که بخش اعظم این عوارض به عوارض ساخت و ساز و تولید به جای عوارض بر مصرف تکیه دارد. فروش اموال غیرمنقول دومین تأمین کننده مالی این گونه شهرهاست. شهرداریها در این سه شهر بیش از نیمی از درآمد خود را از این دو منبع اصلی کسب مینمایند.
بررسی وضعیت نظام درآمدی شهرداریها سه شهر ارسنجان، صفاشهر و لامرد از نظر وابستگی به منابع درآمدی مستمر و نامستمر نیز بیانگر این واقعیت است که به طور میانگین تنها حدود 25 درصد از تأمین مالی شهرداریها را منابع مستمر درآمدی مانند درآمد حاصل از وجوه شهرداری تشکیل میدهد.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع جهانی شدن فرهنگ

سؤال شماره 2: آیا رابطهای میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک مورد مطالعه وجود دارد؟
سؤال شماره 2 در جهت دستیابی به این هدف یعنی بررسی رابطه میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک مطرح گردیده است. ارزیابی ترکیب نظام درآمد شهرداریها در سه شهر ارسنجان، صفاشهر و لامرد نشان میدهد که رابطه میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریهای این سه شهر بسیار ضعیف میباشد.
مطالعات فصل چهارم این پژوهش و همچنین پرسشگری از کارشناسان بخش درآمدی شهرداریها در شهرهای مورد مطالعه (ارسنجان، صفاشهر و لامرد) بیانگر این موضوع است که بخش اعظم درآمد شهرداریها از بازارهای اقتصاد شهری از طریق عوارض تأمین میشود. عوارض بر ساختمانها و اراضی و عوارض بر پروانههای کسب و فروش عوارضی است که از بازارهای اقتصاد شهری دریافت میگردد که استفاده از عوارض بر تولید در بخش ساختمان نه تنها درآمدی پایدار برای شهرداری به همراه ندارد بلکه باعث ایجاد عدم تعادل در این بازار اقتصاد شهری و ایجاد زمینه سوداگری در آن شده است.
درآمدهای حاصل از تأسیسات شهرداری و همچنین درآمد حاصل از اموال و وجوه شهرداری نشان دهنده مشارکت و سرمایه گذاری شهرداریها در فعالیتهای اقتصاد شهری (کشاورزی، صنعت و خدمات) میباشد. بررسی درآمدهای حاصل از این کدهای درآمدی در سه شهر ارسنجان، صفاشهر و لامرد نشان میدهد که به طور متوسط به ترتیب 30/4، 93/2 و 23/0 از تأمین مالی این شهرها را در طی دوره 1390-1385 به عهده داشته است.
بنابراین، آنچه بیان گردید مبین آن است که درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها در اقتصاد شهری که باعث رونق بخشی به اقتصاد شهرها میشود و درآمدی پایدار برای این ارگان محسوب میگردد سهم بسیار اندکی در تأمین مالی شهرداریها دارد.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع سیمین بهبهانی

بستن منو