منبع مقاله درمورد کارکنان اداری

منبع مقاله درمورد کارکنان اداری

دانلود پایان نامه

1385 کل 8/29 27/35 32/94 68/5 56/3 56/2
مرد 23/52 13/62 79/95 21/4 – –  

زن 44/7 76/8 02/84 98/15 – –
مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1375 و1385
4-3-3-2-2-توزیع بخشی شاغلین
در این بخش، وضعیت اشتغال شاغلین در گروههای عمده شغلی شامل قانونگذاران و مدیران، متخصصان و تکنسینها، کارکنان اداری و دفتری، کارکنان بخش خدمات و فروشندگان، کشاورزان و دامدارن و صنعتگران و کارگران ساده مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال 1375 در سطح نقاط شهری شهرستان لامرد، مهمترین گروههای عمده شغلی را صنعتگران و کارگران ساده (1/55 درصد)، کارکنان بخش خدمات و فروشندگان (5/15 درصد) و متخصصان و تکنسینها (9/13 درصد) به خود اختصاص دادهاند. در این میان بیشترین تعداد زنان شاغل، در گروه متخصصان و تکنسینها (7/51 درصد) و صنعتگران و کارگران ساده (4/20 درصد) و بیشترین تعداد مردان شاغل، در گروه صنعتگران و کارگران (58 درصد) به فعالیت مشغول بوده اند.
جدول شماره (49-4)- گروههای عمده شغلی نقاط شهری شهرستان لامرد به تفکیک جنس و شغل 1375
جنس جمع قانون گذاران و مدیران متخصصصان و تکنسین ها کارکنان اداری و دفتری کارکنان خدمات و فروشندگان کشاورزان و دامدارن صنعتگران و کارگران ساده سایر و اظهار نشده
جمع 5499 178 766 258 851 107 3028 310
مرد 5069 147 544 222 820 104 2941 291
زن 430 31 222 36 31 3 88 19
مأخذ : طرح توسعه و عمران ناحیه جنوب فارس- 1375

نمودار شماره (13-4)- شاغلین در گروههای عمده شغلی نقاط شهری شهرستان لامرد سال 1375
براساس آمار موجود سال 1375 به طور کلی در شهر لامرد 04/2 درصد در بخش کشاورزی، 07/35 درصد در بخش صنعت و 25/62 درصد در بخش خدمات فعالیت داشتهاند. جدول شماره (50-4) مقایسه این ارقام را در سالهای 1365 و 1375 نشان داده است.
جدول شماره (50-4)- مقایسه جمعیت شاغل در گروههای عمده فعالیت در سالهای 1365 و 1375
سال کشاورزی صنعت خدمات
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
1365 75 28/3 796 82/34 1415 89/61
1375 67 04/2 1170 70/35 2040 25/62
مأخذ : طرح توسعه وعمران ناحیه جنوب فارس- 1375

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع سلامتی

نمودار شماره (14-4)- فعالیتهای عمده موجود در شهر لامرد سال 1375
این در حالی است که طی سالهای اخیر با گسترش فعالیتهای صنعتی در این شهر درصد فعالیتهای این بخش افزایش یافته به نحوی که این شهر در حال تبدیل شدن به یکی از شهرهای صنعتی کشور است.
4-3-3-3-تحلیل بخش اقتصادی شهر لامرد

بستن منو