منبع مقاله درمورد نیروهای خارجی

منبع مقاله درمورد نیروهای خارجی

دانلود پایان نامه

پیش‌فرض:  

گروههای مختلف داخلی و خارجی در براندازی دولت دکتر مصدق به یک اندازه سهیم بودند.
رفتار حزب توده از روی عقلانیت و منطق نبود.
تهمتهایی که حزب توده به دکتر مصدق میزد، دروغهایی بی‌پایه و اساس بود.
دکتر مصدق از روی بزرگواری و بزرگمنشی درصدد پاسخ به اتهامات حزب توده نبود.
دکتر مصدق با نظرات و عملکرد حزب توده موافق نبود.
عملکرد حزب توده در فاصلهی 25 تا 28 مرداد به ضرر دکتر مصدق تمام شد.
گروه‌های مذهبی و روحانیون به خصوص آیت‌الله کاشانی در توطئه علیه دکتر مصدق نقش فعال و ویژه‌ای داشتند. آیت‌الله کاشانی با سی‌آی‌ای و اس‌آی‌‌اس در براندازی دکتر مصدق همراهی و همکاری داشت.
شعبان جعفری به خاطر طرفداری از آیت‌الله کاشانی مخالفت وی با دکتر مصدق در کودتا شرکت داشت.
شعبان جعفری و افرادش نه لات و اوباش، بلکه پهلوان و زورخانهدارهای تهران بودند که نگران مذهب و کشور ایران بودند.
دکتر مصدق، رهبر بلامنازع و منحصربهفرد جنبش ملیکردن نفت بود.
دکتر مصدق در راه مبارزه از خانه و موقعیت و مقام خود گذشت.
آیتالله کاشانی فردی قدرتطلب بود.
دلالت‌های ضمنی:
تداعی:
فرار شاه در زمان کودتا، تداعیکنندهی فرار شاه در آخرین روزهای حکومتش در دیماه 57 است.
ادعای شاه و اطرافیانش دربارهی اینکه کودتا یک قیام ملی بوده، در این گزارش تداعی میشود.
ادعاهایی که در این گزارش به آیتالله کاشانی در مورد پشت کردن به نهضت ملی کردن صنعت نفت نسبت داده میشود، یادآور ادعاهایی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، گروههای مخالف و معاند جمهوری اسلامی نسبت به موضعگیریهای حضرت امام داشتند؛ اینکه امام به گروههای دیگر پشت کرد و حق سایرین را در نظر نگرفت.
اجماع:
نویسندهی گزارش در تلاش است با طرح مسائلی همچون اینکه روحانیون برجسته، در کودتا نقش داشتند و یا پررنگ کردن نقش نیروهای داخلی، از اهمیت و حساسیتی که در رابطه با عوامل خارجیِ انگلیسی و آمریکایی در کودتای 28 مرداد وجود دارد، بکاهد یا لااقل سهم مساوی برای هر دو گروه در نظر بگیرد. گزارشگر به بهانهی برشمردن عوامل داخلی، نقش روحانیون به‌خصوص آیتالله کاشانی را در موفقیت کودتا بسیار برجسته نشان میدهد تا جایی که نقش این عامل را نه در تنها گذاشتن دکتر مصدق و پشت کردن به نهضت، بلکه در همکاری با سیا و عوامل بیگانه محرز می‌داند. وی برای اثبات ادعای خود به تصویری از سند اسآیاس و صحبتهای شعبان جعفری استناد میکند که وی در آن به‌صراحت از همکاری با رهبران مذهبی میگوید. جعفری خود را مطیع اوامر و طرفدار سرسخت آیتالله کاشانی نشان میدهد. بنابراین برای مخاطب هیچ شک و شبهه‌ای در مورد همکاری آیتالله کاشانی با سیا در جریان کودتای 28 مرداد باقی نمیماند.
گزاره‌های اساسی:
اگر نیروهای خارجی طراح کودتا بودند، نیروهای داخلی مجری آن بودند. بدون وجود آنها کودتا امکانپذیر نبود.
شعار جمهوری دمکراتیک از سوی حزب توده به ضرر مصدق تمام شد.
دولت آمریکا برای کودتا بودجهی هنگفتی در نظر گرفته‌شده.
مردم در فاصلهی 25 تا 28 مرداد خودشان به خیابان آمده بودند و در راهپیماییها و تظاهرات شرکت داشتند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایایفاء تعهد

بستن منو