منبع مقاله درمورد موقعیت جغرافیایی

منبع مقاله درمورد موقعیت جغرافیایی

دانلود پایان نامه

بررسی عملکرد درآمد شهرداری صفاشهر در سالهای 1390-1385 نشان میدهد سایر منابع درآمدی شهرداری با نسبت میانگین برابر 16/29 درصد برای شهرداری صفاشهر در مرتبه اول ردیف درآمدی جای دارد. عمده زیربخشهای این ردیف تأمین کننده درآمد برای شهرداری صفاشهر شامل فروش اموال منقول در این شهر میباشد. درآمدهای حاصل از عوارض عمومی 57/23 درصد از کل درآمدهای دریافتی این شهرداری را به خود اختصاص داده است. زیر بخشهای این ردیف حکایت از این نقش مهم عوارض ساختمانی در این کد دارد.  

کمکهای دولتی با نسبت میانگین برابر 65/0 درصد از کل درآمدهای دورهی مورد نظر کمترین سهم را در تأمین مالی شهرداری صفاشهر دارد. بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری با 30/12 درصد بخش دیگری از منابع درآمدی طی این دوره بوده است. میانگین سهم کد درآمدی اعانات و هدایا (17/18 درصد) نشان از جایگاه مناسب خودیاری شهروندان در این شهر برای تأمین مالی شهرداری دارد.
بررسی و تحلیل ترکیب نظام درآمدی شهرداری صفاشهر نشان میدهد با وجود پتانسیلهای فراوان اقتصادی در این شهر به خصوص در زمینه صنایع سنگ این شهرداری، عمده درآمد خود را از عوارض عمومی و فروش اموال غیرمنقول کسب مینماید. از علل عدم بهره گیری مناسب شهرداری صفاشهر از بازارهای اقتصادی (کار، زمین و سرمایه) در این شهر آشنایی اندک مدیران شهری با فرصتهای موجود در این بازارها و همچنین عدم مشارکت مردم و سرمایه گذاریان در این زمینه میباشد.

بخش سوم: بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری در شهر لامرد
4-3-1-موقعیت جغرافیایی شهر لامرد
شهرستان لامرد در جنوبی‌ترین نقطه استان فارس قرار گرفته، از شمال و شمال شرقی به شهرستان لارستان ، از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان گاوبندی و شهرستان بندر لنگه ، از سمت مشرق به شهرستان بستک و از طرف مغرب به شهرستان مهر محدود می‌گردد. مساحت شهرستان لامرد ۵۶۸۳/۴ کیلومتر مربع است که 6/4 درصد از مساحت کل استان فارس را در بر میگیرد. بر اساس تقسیمات سیاسی کشور در سال 1390 شهرستان لامرد دارای 3 بخش، 6 شهر و 7 دهستان است که در جدول شماره (44-4) آورده شده است.
جدول شماره (44-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان لامرد
نام بخش نام شهر نام دهستان
جمع 6 7
بخش مرکزی چاه ورز چاه ورز
لامرد حومه
سیگار
بخش اشکنان اشکنان اشکنان
اهل کال
کال
بخش علامرودشت علامرودشت خیرگو
علامرودشت
مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 1385
شهر لامرد مرکز شهرستان لامرد است که یکی از جنوبیترین شهرهای استان فارس میباشد و در نزدیکی مرز این استان با استان هرمزگان قرار دارد. این شهر در بخش مرکزی و در 405 کیلومتری شیراز و ۱۴۰ کیلومتری خنج قرار دارد. ارتفاع متوسط شهر لامرد از سطح دریاهای آزاد 500 متر است. مساحت شهر در حدود 689 هکتار است که و نشستگاه شهر در دشتی قرار گرفته است که 100 درصد مساحت آن دارای شیب متوسط کمتر از یک درصد است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد آداب و رسوم

تصویر شماره (5-4)- موقعیت نسبی شهر لامرد
4-3-2-جمعیت و تغییرات آن
محدوده کنونی شهر لامرد دربرگیرنده 36 نقطه روستایی است که به تدریج و با گذشت زمان در اثر رشد جمعیت و گسترش کالبدی به یکدیگر پیوسته و دارای شهرداری شدهاند. تعدادی از این مراکز جمعیتی به ویژه هستههای مرکزی پیرامون محله لامرد، بسیار به هم نزدیک شده و نمایی واحد از یک مرکز جمعیتی را به وجود آورده اند. در عوض برخی از این روستاها نیز در انزوای کامل قرار گرفتهاند و به دلیل عدم رشد جمعیتی، توسعه کالبدی آنها نیز چشمگیر نبوده است.
رشد جمعیت در فاصله سال های 1345 تا 1355 روندی آرام را طی کرده است. در این فاصله جمعیت شهر با نرخ رشد 18/1 درصد، از 5961 نفر به 6701 نفر رسیده است. در ده ساله بعد، این روند شتاب بیشتری گرفته و جمعیت با نرخ رشد 83/4 درصد تا 10741 نفر در سال 1375 افزایش یافته است. جمعیت 15390 نفری شهر لامرد در سال 1375، نتیجه کاهش نرخ رشد به 66/3 درصد در فاصله ده ساله 75-1365 بوده است. نرخ رشد در فاصله سالهای 85-1375 با افزایش اندک به 71/3 درصد رسیده و جمعیت شهر در سال 1385، 22156 نفر بوده است و در سال 1390 به 25131 نفر رسیده است. تغییرات جمعیتی شهر طی دوره 45 ساله 90-1345 در جدول شماره (41) نشان داده شده است.
جدول شماره (45-4): تغییرات جمعیت شهر لامرد طی دوره 45 ساله 1390-1345

بستن منو