منبع مقاله درمورد موقعیت جغرافیایی

منبع مقاله درمورد موقعیت جغرافیایی

دانلود پایان نامه

4-3-3-3-1-تعیین عملکرد و نقش غالب شهر در وضع موجود  

بررسی وضع فعالیت و اشتغال در شهر لامرد و مقایسه آن با سال 1375 نشان میدهد که نرخ فعالیت در این فاصله زمانی دارای رشد بوده است. اما نکته قابل ملاحظهای که بایستی به آن اشاره شود، ثابت ماندن نرخ اشتغال و بیکاری با وجود رشد نرخ فعالیت است. یعنی در حالی که نسبت جمعیت فعال اقتصادی افزایش یافته است، در بین این گروه نسبت جمعیت شاغل و بیکار جویای کار یکسان بوده است.
علت این موضوع میتواند اتکای ساکنین این شهر به اشتغال در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس باشد. خروج نیروی شاغل از شهر و پرداختن به فعالیت در این کشورها، اقتصاد شهر را با رکود مواجه ساخته است. نکته قابل توجه این است که صنایع وابسته به میادین گازی، در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظهای داشته است. با این وجود آمار نشان میدهد که تمایل برای اشتغال در خارج از کشور در بین شهروندان لامردی همچنان از اولویت بیشتری برخوردار است.
مقایسه سهم شاغلان در نقاط شهری شهرستان لامرد به تفکیک گروههای عمده فعالیتی نشان میدهد که افزایش نسبت شاغلان بخش ساختمان در فاصله بیست ساله 75-1355 از سایر
بخشها چشمگیرتر بوده است. در حالی که در فاصله ده ساله 75-1365 با کاهش نسبت شاغلان بخش فروش، تعمیر و هتلداری روبرو بوده ایم. همچنین بخش خدمات عمومی وشخصی که در سال 1355 درصد بالایی (7/37 درصد) از شاغلان را شامل میشده است با کاهش شدید در سال 1365 و 1375 مواجه بوده است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

نمودار شماره (15-4) – مقایسه سهم شاغلان در نقاط شهری شهرستان لامرد به تفکیک گروههای عمده فعالیتی
شرایط بسیار نامناسب طبیعی این شهر موجب شده که فعالیتهای کشاورزی جایگاه ویژهای در ساختار توسعه اقتصادی نداشته باشد. نتایج حاصل از روش بوژه گارنیه نیز نشان میدهد که شهر لامرد دارای اقتصاد غالب خدماتی میباشد.
4-3-3-3-2-پیشبینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر لامرد
همانگونه که پیشتر اشاره شد، شهر لامرد به دلیل واقع نشدن در مسیر راههای اصلی ملی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته است. همچنین رشته کوههای بلند و ممتدی آن را از ساحل خلیج فارس، که فاصله چندانی با آن ندارد، جدا کرده و سبب تخلیه پتانسیلهای ارتباطی کشور توسط بنادر خرمشهر، امام خمینی، بوشهر، چابهار و هرمزگان گردیده است. اما ساکنان این شهر، از دیرباز به مزیت نزدیکی با خلیج فارس واقف و به ارتباط تجاری با آن سوی آبها راغب بودهاند. از این رو در سالهای اخیر به همت گروهی از مهاجران و افراد دارای درآمد برون مرزی، فرودگاهی در این شهر تأسیس شده است تا ارتباط سریعتر و آسانتری را با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برقرار سازد.
به رغم این تحولات، هنوز شبکه ارتباط زمینی این شهر با ساحل خلیج فارس به صورت گسترده و پرتحرک برقرار نشده و تنها با چند راه کوهستانی و پر پیچ و خم با استانهای بوشهر و هرمزگان در ارتباط است. اما چشمانداز تحولات آینده، نشان از تغییر شرایط ذکر شده دارد. درنتیجه احداث مجتمع پارس جنوبی تحولاتی به وقوع خواهد پیوست که بدون تردید شهر لامرد را نیز متأثر خواهد نمود. لذا مهمترین طرحی که بر این شهر از جنبههای مختلف به ویژه اقتصادی اثرگذار خواهد بود، احداث و توسعه منطقه پارس جنوبی است.
همچنین باتوجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهر عسلویه و فعالیتهای صنعتی رایج در آن که شرایط زیستی را نامناسب نموده است و با در نظرگرفتن مسافت نسبتاً کم بین این دو شهر، جمعیت شاغل در عسلویه تمایل زیادی به سکونت در این شهر دارند. این مسافت کم همچنین امکان فراهم نمودن برخی از خدمات پشتیبانی برای پروژههای بین المللی عسلویه در شهر لامرد را فراهم نموده که فرصت مناسبی برای رهایی اقتصاد شهر از بی تحرکی فعلی است. باتوجه به هرم سنی- جنسی شهر و افزایش جمعیت جویای کار در سال های آتی، لزوم تلاش برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت زیرساختهای اقتصادی مشخص میشود. در غیراینصورت افزایش جمعیت، به بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر دامن زده و افق نامناسبی را پیش روی اقتصاد شهر قرار میدهد.
عدم حضور در شهر لامرد و گرایش بیشتر برای فعالیت در کشورهای دیگر، از ضعف ساختار فعالیتی واقتصادی این شهر حکایت دارد. بدیهی است که در صورت ادامه روند موجود، اقتصاد شهر همچنان با رکود مواجه خواهد بود. لازم به ذکر است که وجود میادین گازی در حوالی این شهر، فرصتهای جدیدی را برای ایجاد اشتغال وبهبود ساختار اقتصاد شهر پیش روی مسئولین قرار داده است. استفاده صحیح از این موقعیت و فراهم نمودن زمینه حضور افراد بیکار جویای کار دراین ساختار جدید، وضعیت اقتصادی شهر را بهبود خواهد بخشید.
4-3-3-4-بررسی وضعیت درآمد شهرداری لامرد
جدول شماره (32-4) بیانگر روند تغییرات درآمدی شهرداری لامرد طی سالهای 1385 تا 1390 میباشد. جمع درآمدهای عمومی شهرداری لامرد در سال 1385، برابر 27704 میلیون ریال بوده است که با نرخ رشد معادل 44/5 درصد به مبلغ 29212 میلیون ریال در سال 1386رسیده است. این مبلغ در سال 1387 معادل 32825 میلیون ریال بوده است که نرخ رشد 37/12 درصد داشته است.
در سال 1388 جمع درآمدهای عمومی شهرداری با نرخ رشدی برابر 98/21 درصد به 40041 میلیون ریال رسیده است. این مبلغ در سال 1389 برابر 59390 میلیون ریال بوده که با نرخ رشد منفی معادل 55/32 درصد به 40056 میلیون ریال در سال 1390 رسیده است.
جدول شماره (51-4)- ترکیب درآمد شهرداری لامرد طی سالهای 1390- 1385
کد اصلی عنوان اصلی سال (قیمتها به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
1000 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 8739 8623 14211 8304 38876 13049
2000 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 3623 4709 2681 13620 460 1746
3000 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 3678 1663 2583 2798 12686 5110
4000 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 413 256 366 330 505 394
5000 کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 718 610 580 3682 2563 10938
6000 اعانات، هدایا و دارائی ها 2033 2427 1763 6107 674 4335
7000 سایر منابع تامین اعتبار 8500 10924 10641 5200 3626 4484

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اجرای مجازات

بستن منو