منبع مقاله درمورد موانع و مشکلات

منبع مقاله درمورد موانع و مشکلات

دانلود پایان نامه

استفاده از فضاهای سبز شهری برای تولید گیاهان دارویی، که در این صورت شهرداری علاوه بر تأمین سرانه فضای سبز شهری میتواند با فروش محصولات این فضاها سودی را نیز برای این نهاد به همراه داشته باشد.
برگزاری دوره آماده ساختن کشاورزان برای کار و حرفه کشاورزی که شامل کمک به افزایش کارآیی و بازده تولید، آشنا ساختن کشاورزان با مسائل بازاریابی محصولات تولیدی، حفاظت از خاک و منابع طبیعی، مدیریت موثر و فعال مزرعه و… میباشد.  

بخش صنعت:
شهردارىهای کوچک بهتر است در صنایعی سرمایه گذاری کنند که اصطلاحاً کارگربر هستند یعنی بیش از سرمایه به نیروى انسانى نیاز دارند.
توجه به مزیتهای رقابتی شهر و صرفههای تجمع
انتخاب صنایعی که با اندازه شهر هماهنگی داشته باشد. یعنی در شهرهای کوچک از صنایع کوچک استفاده گردد که ریسک کمتری دارد.
بالاخره زمینه بسیار مؤثر دیگر در افزایش درآمد شهرداریها، راها ندازی صنایع مرتبط با فعالیت شهرداری ها در مواردی نظیر کمپوست است، که برخی شهرداری ها در این زمینه تجربیات موفقی داشتند. در این شهرها علاوه بر کاهش وزن و حجم پسماند قابل دفن و کمک به بهبود وضعیت محیط زیست، منبع درآمدی مؤثر و پایداری نیز برای شهرداری ایجاد شده است.
بخش خدمات:
توجه به مزیت رقابتی شهر: برای مثال شهرداریها در شهرهایی با جاذبههای گردشگری فراوان میتوانند بر روی امکانات گردشگری مانند احداث تأسیسات توقفگاهی و پذیرایی از قبیل ایستگاه های سوخت رسانی، سالنهای پذیرایی، مسافرخانه و هتل برای جذب مسافرین، رانندگان عبوری و گردشگران، سرمایه گذاری کنند.
تشویق و ترغیب سرمایه داران به سرمایهگذاری در این بخش
5-2-2-پیشنهاد برای مطالعات آتی
1- ارائه راهکارهای مناسب جهت سرمایهگذاری شهرداریها در بازارهای اقتصاد شهری
2- بررسی نقش هریک از بخشهای اقتصاد شهری (کشاورزی، صنعت و خدمات) در تأمین مالی شهرداریها
3- بررسی فرصتهای جدید سرمایه گذاری شهرداریها در بازارهای اقتصاد شهری
4- بررسی تجربیات جهانی در زمینه سرمایهگذاری شهرداریها در اقتصاد شهری
5- بررسی موانع و مشکلات پیش روی شهرداریها جهت سرمایه گذاری در بازارهای اقتصاد شهری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد بحث و بررسی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
امیری، مجتبی، محمد پورزرندی و محمدمهدی نراقیان.1389. بازنگری در تقسیمبندی سنتی منابع درآمدی شهرداریها، با تکیه بر محل هزینه، سومین همایش مالیه شهرداری «مشکلات و راهکارها». مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).1387. سند شناخت صنعت فرهنگی، قم، اداره کل تبلیغات اسلامی.
امامى، امیرعباس و امید آبگون. 1388. بررسى تطبیقى وضعیت درآمدها و مالیه شهردارىها در شهردارىهاى منتخب دنیا، دومین همایش مالیه شهردارى تهران.
اداره کل تشخیص و وصول درآمد، شهرداری تهران. 1385.طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران.
اقبالپور، جمشید و کریم نصیری.1389. شهرداریها چگونه به درآمد پایدار خواهند رسید؟!!، ماهنامه شهرداریها، شماره 98.
استیگ اینمارک.1386. سیستم‌های ثبت، زیر ساخت اجرای سیاست‌های زمین، مترجم: روح ا… رضوی، مجموعه مقالات مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران.
اولاد، محمود.1385. تأمین مالی شهرداریها از طریق سرمایهگذاری انتفاعی، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره 7-8.

بستن منو