منبع مقاله درمورد مسیرهای ارتباطی

منبع مقاله درمورد مسیرهای ارتباطی

دانلود پایان نامه

 

مأخذ: برنامه آمایش استان فارس،1389
مطالعات انجام گرفته نشان میدهد بخش خدمات در شهر لامرد بیشترین تعداد شاغلین را به خود اختصاص داده است که بیانگر گرایشات ساکنان به انجام فعالیتهای خدماتی نسبت به کشاورزی و صنعت میباشد. وجود پتانسیلهای صنعتی در شهر لامرد، منبع مهمی به لحاظ ایجاد مشاغل خدماتی و توسعه بخش خدمات در شهر میباشد. عوامل مؤثر بر بخش خدمات در شهر لامرد عبارتند از:
ایجاد مسیرهای ارتباطی منتهی به منطقه که توسعه هر چه بیشتر بخش تجارت شهر را فراهم کرده و زمینه توسعه صادرات و واردات را بیشتر میسازد.
وجود پتانسیلهای معدنی در منطقه که امکان صادرات مواد معدنی مانند سنگ گچ و گسترش صنایع تبدیلی در حوزه گاز و صادر کردن محصولات به سایر مناطق کشور و همچنین صادرات به سایر کشورها وجود دارد.
وجود سرمایههای بالای بخش خصوصی و بازدهی بالای بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر با توجه به گرایشات موجود
نزدیکی به شهرها و روستاهای همجوار و امکان خدمات رسانی به آنها (برای مثال ارائه خدمات درمانی یا آموزش عالی به شهرهای همجوار و ارائه خدمات خرده فروشی و عمده فروشی به روستاها)
4-3-3-2-بررسی وضعیت و تحولات نیروی انسانی در شهر لامرد
یکی از اصلیترین مباحث در شناخت اوضاع کلی اقتصادی هر شهر، توجه به وضعیت فعالیتی ساکنان آن شهر و بررسی شاخصهای اقتصادی از قبیل نرخ فعالیت، نرخ اشتغال و بار تکفل است که هر یک تأثیر به سزایی در رشد و یا رکود اقتصادی شهر دارند.
4-3-3-2-1-وضع فعالیت در شهر
جمعیت فعال اقتصادی به گروهی از افراد گفته میشود که دارای سن بالاتر از 10 سال بوده و شاغل یا بیکار جویای کار باشند. بر اساس نتایج سرشماری عمومی سال 1375، از کل جمعیت 15390 نفری شهر لامرد، 11089 نفر (05/72 درصد) در گروه سنی بالاتر از 10 سال قرار داشته اند. در حالی که این گروه در سال 1385، 51/84 درصد از کل جمعیت شهر را شامل شده اند. یعنی از کل جمعیت 22156 نفری ساکن در شهر، 18723 نفر دارای سن بالاتر از 10 سال بوده اند.
جدول شماره ( 47-4 )- مقایسه جمعیت فعال اقتصادی در سال 1375 و 1385
جمعیت 1375 1385
تعداد درصد نسبت به کل جمعیت تعداد درصد نسبت به کل جمعیت
کل 15390 100 22156 100
بالاتر از 10 سال 11089 05/72 18723 51/84
شاغل 3277 29/21 6228 11/28
بیکار 197 28/1 375 69/1
فعال 3474 57/22 6603 8/29
غیر فعال 7615 48/49 11731 95/52
مأخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1375 و 1382
یکی از شاخصهای اقتصادی، نرخ فعالیت است که به دو صورت خام و عمومی بیان میشود. نرخ خام فعالیت حاصل تقسیم تعداد جمعیت فعال به کل جمعیت شهر و نرخ عمومی فعالیت حاصل تقسیم تعداد جمعیت فعال به جمعیت بالاتر از 10 سال شهر است. بر اساس آمار سال 1385، نرخ خام فعالیت در شهر لامرد 8/29 درصد بوده که نسبت به سال 1375 (57/22 درصد) افزایش یافته است. این شاخص در سال 85، در بین مردان 23/52 و در بین زنان 44/7 درصد بوده است. نرخ عمومی فعالیت نیز در سال 1385، در شهر لامرد 27/35، در بین مردان 13/62 و در بین زنان 76/8 درصد محاسبه شده است. میزان این شاخص در سال 1375، 33/31 درصد بوده است.
از شاخصهای مهم دیگری که در شناخت وضعیت موجود اقتصادی بایستی مورد بررسی قرار گیرد نرخ اشتغال و بیکاری است. نرخ اشتغال از تقسیم تعداد شاغلین به کل جمعیت فعال و نرخ بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران جویای کار به کل جمعیت فعال محاسبه میشود. نرخ اشتغال شهر لامرد در سال 1385، 32/94 درصد و در سال 1375، 33/94 درصد بوده است. این تشابه در اعداد نشان می دهد که نسبت تعـــــداد شاغلان به جمعیت فعال اقتصادی در این سالها تغییر چشمگیری نداشته است. این شاخص در سال 85، در بین مردان 79/95 و در بین زنان 02/84 درصد محاسبه شده است.
در مقابل، نرخ بیکاری در سال های 1375 و 1385 در این شهر به ترتیب 67/5 و 68/5 درصد بوده است. در سال 1385، این شاخص در بین مردان 21/4 و در بین زنان 98/15 درصد محاسبه شده که نشان از درصد بالای بیکاری در بین زنان نسبت به مردان دارد.
جدول شماره (48-4)- مقایسه شاخص های اقتصادی شهر لامرد در سال های 1375 و 1385
سال نرخ خام فعالیت (درصد) نرخ عمومی فعالیت (درصد) نرخ اشتغال (درصد) نرخ بیکاری (درصد) بار تکفل عمومی (نفر) بار تکفل خالص (نفر)
1375 57/22 33/31 33/94 67/5 7/4 7/3

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع سازمان های بین المللی

بستن منو