منبع مقاله درمورد مروری بر ادبیات نظری

منبع مقاله درمورد مروری بر ادبیات نظری

دانلود پایان نامه

ایراندوست، کیومرث و امین امینی، (1390). ارزیابی چالشهای مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروههای ذی نفوذ، فصلنامه مطالعات شهری، شماره اول، صص 108-91.  

ایزدی، حسن، (1389). نقش شهرهای متوسط و کوچک در ایجاد سیستم شهری پایدار با رویکرد توسعه شهری چند مرکزی، مروری بر ادبیات نظری و تجارب جهانی، نخستین همایش توسعه شهری پایدار.
آخوندی، نادر، شهیدی، آمنه و وجیهه کاجی اصفهانی.1390. عبور از مسکن شروع اقتصاد شهری، مشهد، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
آیینی، محمد.1389. از اوراق قرضه تا اوراق مشارکت در شهرداریها، سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها.
بخشیدستجردی، رسول و فاطمه ابوالحسنی طرقی.1389. بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال پانزدهم، شماره 44.
بهاروند، محمدرضا.1382. مدیریت درآمد و هزینه شهردارى نیازمند تقویت از درون، پشتیبان از برون، مجله شهرداریها شماره 56.
بهکیش، محمد مهدی.1381. اقتصاد چیست؟،تهران، نشر نی.
پژویان، جمشید و نارسیس امین رشتی.1386. مالیاتهای سبز، با تأکید بر مصرف بنزین، پژوهشنامه اقتصادی ویژه نامه مالیات، شماره 7.
پندیک، رابرت اس و دانیل ال.رابینفیلد.1388. اقتصاد خرد،مترجم: احمد ذیحجهزاده، تهران، انتشارات سمت.
پورمقیم، جواد.1378. اقتصاد بخش عمومی، تهران، انتشارات نی.
پورتال وزارت کشور. 1389. تأسیس شهرداری، بازیابی از سایت: www.moi.ir .
پهلوان، حمید و سیدروح الله رضوی .1388. اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی،سازمان بورس و اوراق بهادار.
تقوایی، مسعود، بابانسب، رسول و چمران موسوی.1388. تحلیلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تبریز)، فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ، شماره 2.
جعفریصمیمی، احمد.1375. اقتصاد بخش عمومی (1)، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم،1384.
جمشیدزاده زیازی، ابراهیم.1380. مالیات بر دارایی مهمترین منبع درآمد شهرداریهای جنوب آسیا، مجله شهرداریها، سال سوم، شماره 31.
چو، کیانگ، حمید داوودی و سانجیوگوپتا.1381. سیاست های مخارج اجتماعی دولت و مالیات ها و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه، ترجمه محسن کلانتری، مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال دهم، شماره 23.
حاجیان پیروز، داوود.1390. نظام مالیاتی در چند کشور جهان، ویژه نامه مالیات، شماره انتشار 17889.
حبیبی، سارا.1389. مروری بر تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا، مجله آمایش سرزمین، شماره3.
حسنزاده، علی و شاهین خسروشاهی. 1387. الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداریهای کلانشهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)، همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران.
حسن زاده، فرهاد.1390. فاینانس شهری: مطالعه تطبیقی شناسایی راههای کسب درآمد پایدار، گزارش خلاصه مدیریتی شهرداری تهران، گزارش سوم.
دادرس، عباس و سیدمحسن موسوی.1391. توسعه منابع درآمدی شهرداریها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون تأمین مالی شهرداری با حضور مؤثر بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2716.
داداش پور، هاشم.1380. مدیریت شهری؛ اهداف و راهبردها، ماهنامه تدبیر، شماره 120.
دادگر، یداله و علی اکبر غفاری.1387. بررسی اثر مالیات حقوق بر توزیع درآمد در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هشتم، شماره سوم.
دانشنامه مدیریت شهری و روستایی.1388. جلد سوم، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریها.
دانش جعفری، داود و سمانه کریمی.1390. مقایسه تطبیقی منابع درآمدی و تأمین مالی شهرداری تهران با تعدادی از شهرهای مهم جهان، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 11.
داودی، سیدمجید.1390. بررسی تأثیر اقتصاد بهای خدماتشهری در پایداری منابع درآمدی شهرداری تهران، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 10.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره جهان دیگر

بستن منو