منبع مقاله درمورد مالیات بر ارزش افزوده

منبع مقاله درمورد مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

 

سؤال شماره 3: از چه راهکارهایی جهت بهبود نظام درآمدی در شهرداریهای شهرهای کوچک که باعث دستیابی به ترکیب درآمدی پایدار گردد، میتوان بهره برد؟
سؤال شماره 3 در جهت دستیابی به این هدف یعنی ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه جهت افزایش نقش اقتصاد شهری در ترکیب منابع درآمدی شهرداریهای شهرهای کوچک مطرح گردیده است. جهت پاسخ به این سؤال سعی گردید با مطالعه تجربیات حکومتهای محلی در زمینه تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در فصل سوم تحقیق و با نگاهی به مشکلات مالی شهرهای کوچک، به ارائه راهکارهایی در این حوزه پرداخته شود. راهکارهایی که در ادامه آورده شده است در پاسخ به همین سؤال میباشد.
مشارکت با بخش خصوصی در راستای اجرای پروژههای شهری با استفاده از ابزارهای جدید مالی
ایجاد زمینه مناسب در پرداخت عوارض از سوی شهروندان با اتخاذ روشهای تشویقی و تنبیهی
تقویت سیستم مالیاتی با بازنگری در میزان و روش اخذ عوارض موجود و پیشنهاد برقراری عوارض جدید
استفاده مناسب و صحیح از املاک و مستغلات شهرداری با اجاره دادن آنها به جای فروش
بازنگری و اصلاح قوانین شهرداریها با توجه به قدمت آنها به منظور افزایش کارایی و متناسب با اختیارات شهرداریها
افزایش مشارکت و سرمایه گذاری در بازارهای اقتصاد شهری
نظاممند کردن دریافت کمکهای دولتی
تدوین قوانین و مقررات نحوه درآمدزایی شهرداریها با توجه به پخشایش موزون شهرها و جمعیت آنها
بخش دوم: یافتههای پژوهش و نتیجه گیری
5-1-1-مشکلات مالی شهرهای کوچک
کسب درآمد در شهرداریها از اموری است که تأثیر عمدهای در ارایهی بهبود امکانات شهرداری و خدمات شهری مطلوب به شهروندان دارد. اگر شهرداری نتواند درآمد کافی به دست آورد، نخواهد توانست تأسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کند. (جمشیدزاده، 29،1382)
بررسی ترکیب نظام مالی شهرداریها در شهرهای کوچک نشان میدهد که شهرداری‌های شهرهای کوچک برای اساسی‌ترین هزینه‌های خود با مشکل مالی روبه‌رو هستند. کمبود منابع درآمدی و متکی بودن این شهرداریها در شهرهای کوچک به کمکهای دولتی و فروش اموال غیرمنقول بیش از هر چیز ناشی از اقتصاد ضعیف این گونه شهرهاست. همانطور که قبلاً نیز بیان گردید در حالیکه منبع عمده کسب درآمد شهرداریها در کلانشهرها ناشی از عوارض ساخت و ساز و به ویژه فروش تراکم میباشد، شهرداریها در شهرهای کوچک به علت عدم رونق ساخت و سازها و همچنین فروش تراکم درآمد کمی از این منبع درآمدی دارند.
مطالعه اقتصاد شهری در شهرهای کوچک بیانگر این واقعیت است که فعالیتهای خدماتی بیشترین درصد فعالیتهای این گونه شهرها را تشکیل میدهند (فعالیت پایه) در حالیکه این گونه فعالیتها بیشتر به فعالیتهای اداری محدود میشود که جهت رفع نیازمندهای همان شهر و روستاهای موجود در حوزه نفوذ آن شهر میباشند و در تولید ناخالص داخلی شهر نقش چندانی ندارند، همچنین سهم بخش صنعت و کشاورزی به علت عدم سرمایه گذاری در شهرهای کوچک بسیار اندک و محدود به صنایع کوچکی میشود که تأثیر چندانی در وضعیت درآمدی شهر ندارند.
از سوی دیگر بر اساس قانون، شهرداریها باید از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد کنند و این در حالی است که شهرهای کوچکی به علت نداشتن کارگاههای بزرگ و کارخانجات صنعتی در محدوده شهر، اعتبارات مالی زیادی از این راه به دست نمیآورند یعنی سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده بسیار ناچیز است. بنابراین میتوان مشکلات نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک را در موارد زیر خلاصه کرد:
پایین بودن سهم مشارکت مردم در پرداخت عوارض به شهرداریها
فقر ثروت شهری به علت اقتصاد ضعیف و تک بعدی شهر و سهم ناچیز شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده
پایین بودن سطح ساخت و ساز و بهرهمندی اندک شهرداری از عوارض آن
برخورداری اندک شهرداریها در شهرهای کوچک از عوارض فروش تراکم
فرار سرمایه و ثروت از شهرهای کوچک به علت فراهم نبودن زمینه مناسب سرمایه گذاری در این گونه شهرها
مشکلات مالی موجود در نظام مالی شهرهای کوچک علل مختلفی دارند که اصلیترین آنها مربوط به نظام تصمیمگیری و تدوین طرحها و قوانین شهری در سطح ملی است، که برخی از این مشکلات عبارتند از:
1- نبود طرح ملی آمایش سرزمین جهت پخشایش موزون جمعیت در کشور
2- تمرکز بالا در نظام تصمیم گیری و عدم برخورداری شهرداریها از جایگاه و منزلت عمومی در کشور
3- قدیمی بودن قوانین شهرداری و عدم ضمانت اجرایی جهت اجرای کامل این قوانین
4- نبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با شهرداری

مطلب مرتبط :   دریاچه ارومیه

بستن منو