منبع مقاله درمورد قانون مالیات های مستقیم

منبع مقاله درمورد قانون مالیات های مستقیم

دانلود پایان نامه

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت.1387. بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی زمین و مسکن در کشورها و ملاحظات به کارگیری آنها در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.  

رزازیان، محسن.1387. کارآیی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد، اولین همایش مالیه شهرداریها؛ مشکلات و راهکارها، تهران.
رضاییان، محمد تقی. 1378. بررسی علل عدم آگاهی مؤدیان مالیاتی از قانون مالیات های مستقیم و تأثیر آن بر درآمد مؤدیان دولت، دانشکده امور اقتصادی.
رضوانی، محمدرضا و همکاران،(1386). نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه (دهستان رونیز؛ شهرستان استهبان( ، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی، شماره 61 ، صص 58.
رضویان، محمدتقی.1381. مدیریت عمران شهری، تهران، انتشارات پیوند نو.
روزبهان، محمود. 1387. تئوری اقتصاد کلان 1،گیلان، انتشارات گیلان.
زاهدی، کریم و میثم دهقان.1389. مالیات بر ارزش زمین روشی جهت تحقق درآمد پایدار شهری، سومین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها». مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
زبردست، اسفندیار.1383. اندازه شهر،تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
زنگنه، یعقوب. 1388. درآمدى بر اقتصاد شهرى، ناشر دانشگاه تربیت معلم سبزوار، نشر چاپار، چاپ اول، سبزوار.
سازمان امور مالیاتی کشور.1389. www.Khr-gto.com .
سامانه ملی شهر و روستا.1390. آیین نامه مالی شهرداریها، بازیابی از سایت: www.imo.org.ir .
سرایی، آرش.1386. نگاهی به نظام مالی شهرداریها، گفتگو با دکتر پورهنگ بهرامی، فصلنامه شهرداری ها، سال هشتم، شماره 84.
سعیدنیا، احمد.1383. کتاب سبز راهنمای شهرداریها؛ مدیریت شهری، جلد یازدهم، تهران، سازمان شهرداریهای کشور.
سلیمی‌فر، مصطفی، خزاعی، منصوره و سلیمی‌فر، محمد.1390. صکوک اجاره؛ ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه‌های شهری، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد.
شاهحسینی، سعید.1391. دولت و پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی کمک دولت در تأمین مالی اداره پایتختها به عنوان منبع درآمدی پایدار در مدیریت شهرها، مرکز مطالعات و برنامهریزیشهر تهران، دانش شهر، شماره 114.
شرزهای، غلامعلی.1387. شناخت و تحلیل پایداری اقلام درآمدی شهرداریهای کشور، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 20.
شرزهاى، غلامعلى، مجتهد، و همکاران. 1385. پروژه اصلاح و تأمین منابع درآمدى شهردارى هاى کشور، پژوهشکده پولى و بانکى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، به پیشنهاد سازمان شهردارىهاى کشور.
شرزهای، غلامعلی و وحید ماجد.1390. تأمین مالی پایدار شهر: چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار.1389. دستورالعمل انتشار اوراق اجاره،http://www.rdis.ir .
صالحی، اسماعیل.1387. ضوابط و مقررات شهرسازی و منابع مالی شهرداریها، اولین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها»، تهران.
صفری، عبدالحمید. 1382. ساختار و ترکیب درآمد شهرداری ها در کلانشهرهای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز.
طاهری، ابوالقاسم.1377. اداره امور شهرداری ها، تهران، انتشارات قومس.
طاهرخانی، حبیب الله.1382. بررسی و تحلیل اتکای شهرداریها به درآمد فروش مازاد تراکم، مجله مالیه شهرداریها، شماره 50، ویژه نامه شماره 6.
عابدین درکوش، سعید.1380. درآمدی به اقتصاد شهری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم.
عابدین درکوش، سعید.1382. مدیریت مالی شهر، فصلنامه مدیریت شهری، سال چهارم، شماره 13.
عباسی کشکولی، محمدعلی و علی باقری کشکولی.1389. راههای تأمین درآمد پایدار برای شهرداریهای کشور، ماهنامه شهرداریها، سال دهم، شماره 98.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع ساختارهای اجتماعی

بستن منو