منبع مقاله درمورد فعالیتهای اقتصادی

منبع مقاله درمورد فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

100 جمع کل درآمدهای شهرداری
مأخذ: محاسبات نگارنده
4-2-3-4-2-2-نیازهای مالی شهر صفاشهر و تحول آن در آینده
مطالعات اقتصاد شهری صفاشهر نشان میدهد اگرچه بخش خدمات در این شهر بیشترین تعداد شاغلین را به خود اختصاص داده است، اما بخش صنعت به خصوص صنعت سنگ با گسترش روزافزون در این شهر و صادرات محصولات آن به سایر نقاط کشور و حتی برخی کشورهای دنیا روز به روز در حال افزایش نقش خود در اقتصاد شهری این شهر میباشد.
شهر صفاشهر با دارا بودن پتانسیل های اقتصادی مانند راههای ارتباطی مناسب و راه آهن، وجود معادن سنگ گچ و سیمان و سنگ نما و سیلیس، آهن، خاک نسوز و ….، منابع آب کافی جهت کشاورزی و صنعت، وجود اراضی مستعد کشاورزی، برخورداری از شهرکهای صنعتی مناسب جهت توسعه صنعت و… دارای قابلیتهای بسیاری جهت توسعه بخش صنعت و کشاورزی میباشد. از سوی دیگر به تبع رشد صنعت در این شهر فرصتهای فروانی برای توسعه بخش خدمات جهت پاسخگویی به نیازهای رو به توسعه شهر به وجود خواهد آمد که همگی اینها میتوانند باعث جذب جمعیت از شهرهای دیگر برای جست و جوی کار به این شهر شوند.
بنابراین این تحولات باعث سرعت بخشیدن به رشد جمعیت این شهر خواهد شد. پیش بینی جمعیت براساس طرح توسعه شهری صفاشهر حاکی از رسیدن این شهر در افق 1400 به جمعیت 33762 نفر میباشد. بنابراین از آنجایی که شهرداری متولی ارائه خدمات به این جمعیت در حال افزایش میباشد و در واقع هدف این سازمان از ارائه خدمات سودجویی نیست بلکه هدف از ارایه خدمات شهری نیز در نهایت افزایش رفاه شهروندان و بهبود کارایی فعالیتهای اقتصادی واقع در محدوده شهر است. با ادامه این روند و عدم ساماندهی منابع مالی شهرداری صفاشهر، این شهرداری در آینده با مشکلات مالی روبه رو خواهد گردید.
4-2-3-4-2-3-پایه اقتصادی شهر صفاشهر و ظرفیتهای تأمین مالی جدید
همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید شهر صفاشهر دارای اقتصاد چند نقشی است و با توجه به قابلیتهای موجود در حوزههای اقتصادی شهر که در بخش قبل به آن اشاره گردید، همگی اینها میتوانند ظرفیتهای مالی جدیدی برای شهرداری این شهر جهت گسترش سرمایهگذاری بر روی فعالیتهای اقتصاد شهری در این صفاشهر باشند.
در طی دهههای گذشته شناسایی کانسارهای بسیار قوی در اطراف این شهر خصوصاً معادن سنگ و منگنز و خاک نسوز چشم انداز بسیار روشنی را برای این شهر ترسیم نموده است. به طور کلی صفاشهر دارای یکی از غنیترین معادن کشور است. مجتمع معادن سنگ این شهر به تنهایی قطب اقتصادی برای منطقه شمال فارس محسوب میگردد. استعدادها و پتانسیلهای بالقوه و امیدبخشی که در صفاشهر وجود دارد میتواند تأثیرات بسیار مهمی بر روی ساختار اقتصاد شهری داشته باشد. بنابراین میتوان گفت صنایع سنگ اولویت اول برای شهرداری صفاشهر جهت سرمایهگذاری و تأمین مالی باشد.
وجود اراضی کشاورزی مستعد و صنایع پشتیبان بخش کشاورزی در این شهر میتواند ظرفیت دیگری جهت توسعه منابع شهرداری باشد.
4-2-3-4-2-4-آثار اقتصادی تأمین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهای تداوم وضع فعلی
همانطوری که بررسی منابع درآمدهای شهرداری صفاشهر براساس هفت کد درآمدی نشان میدهد اصلیترین منبع درآمد این شهرداری عوارض ساختمانی میباشد. نیاز مالی شهرداری صفاشهر نیز مانند بسیاری دیگر از شهرداریهای کشور این شهرداری را مجبور به تکیه به ظرفیتهای موجود خود و وابستگی به عوارض ساختمانی کرده است.
ادامه روند وابستگی مالی شهرداری به شرایط رکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینههای دائمی علاوه بر اینکه از منظر مدیریتی مطلوب نیست، با رویکرد عمومی کشور نیز که مبنی بر توسعه معطوف به اهداف چشم انداز بیست ساله و بر مبنای اسناد برنامهای است، مغایرت دارد.
4-2-3-4-2-5-ارتباط اقتصاد شهری صفاشهر با ترکیب نظام درآمدی شهرداری صفاشهر
رابطه اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها به دو صورت مشارکت مستقیم شهرداری در بازارهای اقتصاد شهری و دریافت عوارض از این گونه بازارها میباشد. شهرداری صفاشهر به طور متوسط 28/18 درصد از درآمدهای خود را در طی دوره 1390-1385 از بازار زمین و مسکن در این شهر کسب کرده است که تنها 96/1 درصد آن به عوارض نوسازی که درآمدی پایدار میباشد، اختصاص دارد و مابقی آن شامل درآمدهای ناپایداری همچون عوارض بر ساخت و ساز است که همانطور که قبلاً نیز اشاره شد دارای اثرات سویی بر این بازار اقتصاد شهری میباشد.
درآمدهای حاصل از عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی که شهرداریها از بازار فعالیتهای اقتصادی در شهرها دریافت میکنند، برای شهرداری صفاشهر در طی دوره مورد نظر به طور متوسط 12/2 درصد میباشد. درآمد حاصل از بازار هفتگی در این شهر نیز 03/0 درصد میباشد.
بررسی درآمد حاصل از کارخانجات شهرداری نیز نشان میدهد که شهرداری صفاشهر به طور متوسط 29/2 درصد از درآمد خود را در این دوره از این کارخانجات کسب کرده است. همچنین متوسط درآمد سرمایه گذاری این شهرداری در بخشهای خصوصی و عمومی 46/0 و درآمد این شهرداری از مراکز رفاهی خود نیز به طور متوسط 18/0 میباشد که در واقع این گونه درآمدها حاصل مشارکت مستقیم شهرداری در اقتصاد شهری است.
بنابراین، آنچه بیان گردید مبین آن است که شهرداری صفاشهر در طی دوره مورد نظر به طور متوسط 36/23 درصد درآمد خود را از بازارهای اقتصاد شهری خود کسب نموده که از این میان تنها 04/7 درصد آن درآمد پایدار محسوب میگردد و 93/2 درصد آن حاصل مشارکت مستقیم شهرداری در اقتصاد شهری است و مابقی آن حاصل عوارضی است که شهرداری از بازارهای اقتصاد شهری دریافت میکند.
بر این اساس و با نگاهی به پتانسیلهای اقتصادی موجود در این شهر به خصوص در زمینه صنعت، میتوان گفت که اقتصاد شهری در شهر صفاشهر رابطه بسیار ضعیفی با ترکیب نظام درآمدی این شهر دارد.
4-1-3-5-جمع بندی
جدول شماره (43-4)- میانگین سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی دوره 1391-1385
کد 1000 کد 2000 کد 3000 کد 4000 کد 5000 کد 6000 کد 7000
درصد میانگین هر کد در دوره مورد نظر 57/23 15 30/12 15/1 65/0 17/18 16/29
مأخذ: محاسبات نگارنده

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان

نمودار شماره (11-4)- میانگین سهم کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی دوره 1391-1385

بستن منو