منبع مقاله درمورد عملکرد مالی

منبع مقاله درمورد عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمانها و اراضی 7513 6994 12251 6106 5183 11244  

عوارض بر پروانه ساختمانی 3290 3992 2285 3300 2035 4174
عوارض بر مازاد تراکم 169 453 25 300 178 88
عوارض نوسازی 383 494 560 604 935 1435
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض برارتباطات و حمل ونقل 325 271 178 316 285 339
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر پروانه های کسب فروش و خدماتی 579 682 1021 778 645 559
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری لامرد
تحلیل اطلاعات موجود در جدول شماره (53-4) نشان میدهد که در طی دوره مورد بررسی عوارض بر ساختمانها و اراضی حدود 53 درصد از درآمدهای حاصل از عوارض عمومی را به خود اختصاص داده است. قسمت عمده این عوارض مربوط به عوارض بر پروانههای ساختمانی است (70/38 درصد) هچنین بررسی آمار تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در هر سال در لامرد نیز نشان از رونق ساخت و ساز در این شهر دارد. عوارض نوسازی و مازاد تراکم به ترتیب 95/8 و 46/2 درصد از درآمدهای حاصل از این عوارض را شامل میشوند.
جدول شماره (54-4)- تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در هر سال
سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390
تعداد پروانه های صادر شده – 553 530 599 623 653
مأخذ: واحد فنی شهرداری لامرد
در این میان عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل و عوارض بر پروانه های کسب و فروش به ترتیب 80/39، 87/1 و 64/4 درصد از عوارض عمومی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین می توان گفت عوارض بر ساختمانها و اراضی نقش عمدهای در تأمین مالی شهرداری لامرد به عهده دارند.
2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی (کد 2000):
این کد درآمدی 71/11 درصد از درآمدهای حاصله شهرداری لامرد را در طی سالهای 1390-1385 به خود اختصاص داده است. همانطور که اطلاعات جدول شماره (55-4) نشان میدهد بخش عمده این عوارض را سهمیه از عوارض وصولی متمرکز تشکیل میدهد (58/81 درصد).
جدول شماره (55-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 3623 4709 2681 13620 460 1746
بند 2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر مؤسسات 710 1646 665 600 460 864
عوارض حذف پارکینگ 710 – 665 – 460 864
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی- سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 2913 3063 2016 13020 – 882
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری لامرد
3- بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (کد 3000):
این کد درآمدی دارای میانگین 44/12 درصد در طول دوره 1390-1385 میباشد. درآمدهای حاصل از این کد درآمدی در تأمین مالی شهرداری لامرد در طی دوره مورد نظر از جایگاه سوم برخوردار بوده است. بخش عمده این عوارض به درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهری اختصاص دارد (23/87 درصد) و درآمد حاصل از تأسیسات شهری برای شهردای لامرد تنها 77/12 درصد بوده است.
جدول شماره (56-4)- درآمدهای ناشی از بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورد هزینه های نمایندگی

بستن منو