منبع مقاله درمورد شرایط آب و هوایی

منبع مقاله درمورد شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه

 

سال جمعیت
1345 5961
1355 6701
1365 10741
1375 15390
1385 22156
1390 25131
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن

نمودار شماره (12-4)- تغییرات جمعیت شهر لامرد طی سالهای 90-1345
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن
4-3-3-خصوصیات اقتصادی شهر لامرد
4-3-3-1-اوضاع کلی اقتصادی شهر
به منظور بررسی اوضاع کلی اقتصادی شهر، پرداختن به مواردی از قبیل وضعیت شغلی افراد از لحاظ اشتغال در بخش خصوصی یا دولتی، گروههای عمده فعالیت، گروههای عمده شغلی و تعداد کارگاهها ضروری است.
در شهر لامرد، آخرین آمار قابل دسترسی در این موارد مربوط به سال 1375 است. ضمن اینکه بخشی از اطلاعات به طور مشخص برای شهر لامرد وجود ندارد و تنها راه بررسی، استناد به آمار مربوط به نقاط شهری شهرستان لامرد است. لازم به ذکر است که شهر لامرد در حال حاضر دارای حدود 80 درصد جمعیت شهرستان لامرد را به خود اختصاص داده است.
اوضاع اقتصادی شهر لامرد در ادامه به تفصیل بخشهای اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:
4-3-3-1-1-چشم انداز و روند کلی بخش کشاورزی
لامرد در مجموع جزء مناطق خشک استان محسوب گردیده و بدون شک یکی از عوامل محدود و موثر کشاورزی آب میباشد. توسعه کشاورزی بستگی شدید با تأمین رطوبت و آب دارد در حال حاضر 5/2 درصد مساحت شهرستان به زراعت اختصاص داشته، و از اراضی قابل کشت شهرستان میزان 7350 هکتار به کشت آبی و میزان 5750 هکتار به کشت دیم اختصاص یافته است.
عمدهترین فرآوردههای کشاورزی لامرد عبارتند از: گندم، جو، تنباکو، تره بار، کنجد، خرما. آب کشاورزی از چاه های نیمه عمیق، چشمه، کاریز و آب باران تأمین میشود. به علت گرمی هوا و نامساعد بودن مراتع در این شهرستان دامداری به ندرت انجام میگیرد.( سازمان جهاد کشاورزی استان فارس،1389)
زراعت در لامرد بدلیل شرایط آب و هوایی و واقع شدن در اقلیم گرم و خشک استان از یک سیستم تقریباً تک کشتی پیروی میکند بطوری که 97 درصد محصولات زراعی این شهر در پاییز و زمستان کاشت و برداشت میگردد و تنها کشت کنجد در سطح محدودی در فصل تابستان بعنوان صیفی کشت میشود و مابقی محصولات شامل گندم، جو، کلزا، گوجه فرنگی و انواع محصولات جالیزی و سبزیجات از ابتدای مهرماه شروع به کاشت و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برداشت میشود.
بدلیل شرایط آب و هوایی منطقه تعداد گونههای باغی لامرد محدود به چند گونه از قبیل نخیلات، مرکبات، کنار و زیتون میشود.
جدول شماره (46-4)- مقایسه نسبت اراضی کشاورزی در شهرستان لامرد به کل مساحت شهرستان و استان فارس در سال 1384
مساحت اراضی کشاورزی
(هکتار) مجموع مساحت شهرستان
(هکتار) نسبت سطح زیر کشت مساحت شهرستان نسبت سطح زیر کشت به مساحت استان
درصد رتبه درصد رتبه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد سعادت و کمال

بستن منو