منبع مقاله درمورد سیستان و بلوچستان

منبع مقاله درمورد سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

 

عبدالهمیلانی، مهنوش.1387. مالیات بر خودرو، اولین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها». مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
عرب مازار، علی اکبر و علی دهقانی.1388. برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی در استان های کشور، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره هفتم.
عزتی، مرتضی.1387. توسعه منابع درآمدی شهرداریها و تأمین مالی پروژههای شهری، تهران، مرکز پژوهش های اقتصاد.
علی آبادی، جواد و جلال معصوم.1380. چالشهای مدیریت شهری در ایران، مجله شهرداریها، سال سوم، شماره 3.
علی بابایی، محمدرضا.1381. بررسی نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی فضایی جمعیت استان سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
علوی، سیداسحاق.1392. کلیات علم اقتصاد، در دست چاپ.
عندلیب، علیرضا و سید محمدعلی ثابت قدم.1388. نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی- کالبدی، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره5.
عمید، حسن.1365. فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
فتح الله زاده، نگار.1388. ضرورت کمکهاى بلاعوض دولت به شهردارىها(مطالعه سیستم کنونى کشور فرانسه)، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 2.
فرجی ملائی، امین و آزاده عظیمی.1390. تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهرداریها (نمونه موردی شهر بوئین زهرا)، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 12.
فلاح پسند، علی.1385. مدیریت منابع مالی در کلانشهر، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره 8-7.
فنی، زهره.1382. شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطق های، تهران، انتشارات سازمان شهردار یها.
قادری، جعفر.1385. ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداریها در ایران، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، شماره 3.
قادری، جعفر.1390. راههای تأمین درآمد و منابع مالی شهرداریها، دومین نشست تخصصی پیش از کنفرانس، گروه تحقیقات اقتصاد شهری مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد.
قره نژاد، .1377. مطالعه تأثیرگذاری تقاضا بر اقتصاد توریسم، مجموعه مقالات منتشره در ویژه نامه سمینار اصفهان وجاذبههای ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان.
قلعه دار، حسام.1382. مقایسه منابع درآمدی شهرداریها در کلانشهرهای ایران و بررسی تأثیرات کالبدی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
قنبری، ابوالفضل و سایر همکاران.1390. راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیست و دوم، شماره 2.
کاظمیان، غلامرضا و نوید سعیدیرضوانی. 1383. امکانسنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها، جلد پنجم پیشنهاد و امکان سنجی وظایف جدید، انتشارات شهرداریهای کشور.
کبگانی، محمد. 1382. برآورد بودجه سالانه شهرداری کلان شهرها با تأکید بر هزینه‌های حمل و نقل درون شهری همایش مسائل شهرسازی در ایران، دانشگاه شیراز.
کردی، عبدالرضا. 1385. حقوق شهری و شهرسازی، تهران، انتشارات مجد.
مرکز مطالعات برنامهریزی شهری وزارت کشور با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس. 1379. بررسی موردی وظایف و اختیارات شهرداریها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2.
مرکز آمار ایران.1382. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی سال 1382، بازیابی از سایت: amar.sci.org.ir
مرکز آمار ایران. 1382. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کارگاهها سال 1382، بازیابی از سایت: amar.sci.org.ir
مرکز آمار ایران.1385. سالنامه آماری استان فارس سال 1385. بازیابی از سایت: www.amar.org.ir
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.1390. قوانین و مقررات، بازیابی از سایت: rc.majlis.ir
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.1388. سیاست‌های اقتصادی مسکن، بایدها و نبایدها.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

بستن منو