منبع مقاله درمورد سازمان های دولتی

منبع مقاله درمورد سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه

شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)  

1385 1386 1387 1388 1389 1390
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 3678 1663 2583 2798 12686 5110
درآمد ناشی از بهای خدمات شهری 3678 1576 2497 1930 11283 3913
درآمد تاسیسات شهری – 87 86 868 1403 1197
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری لامرد
4- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری (کد 4000):
این نوع درآمد حاصل سرمایهگذاری شهرداری و همچنین عوارض پارکینگها و تأسیسات شهرداری میباشد. این کد درآمدی در طول این دوره میانگین 99/0 درصدی را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده سهم بسیار اندک این کد در تأمین مالی شهرداری لامرد بوده است. درآمد حاصل از وجوه شهرداری 23/23 درصد از درآمد حاصل از این کد درآمدی و 77/76 درصد حاصل از اموال شهرداری است.
جدول شماره (57-4)- درآمدهای ناشی از وجوه و اموال شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 413 256 366 330 505 394
درآمد حاصل از وجوه شهرداری – – 11 80 357 78
درآمد حاصل از اموال شهرداری 413 256 355 250 148 316
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری لامرد
5- کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی (کد 5000):
در سال 1386 سهم شهرداری لامرد از پرداختهای وزارت کشور با نرخ رشد منفی 15 درصد به 610 میلیون ریال رسیده است. همچنین در سال 1387 سهم شهرداری لامرد از پرداختهای وزارت کشور معادل 580 میلیون ریال بوده است، که نشان از رشد منفی این درآمد برای شهرداری لامرد دارد و این رشد منفی تا سال 1389 ادامه دارد. اما همانطور که مشاهده میگردد کمکهای دولتی در سال 1390 با نرخ رشد مثبت به 10938 میلیون ریال میرسد. بنابراین روند تغییرات این کمکهای اعطایی نشان از نوسانات زیاد آن برای شهرداری لامرد دارد. به طور کلی درآمدهای حاصل از این کد برای شهرداری لامرد در طی دوره مورد نظر میانگینی برابر 33/8 درصد داشته است.
جدول شماره (58-4)- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی برای شهرداری لامرد طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
کمکهای اعطایی دولت و سازمان های دولتی 718 610 580 3682 2563 10938
کمکهای اعطایی دولت و سازمان های دولتی 718 610 – 3682 2563 –
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری لامرد
6- اعانات، هدایا و دارائی ها (کد 6000):
این کد درآمدی در شهرداری لامرد بعد از کد 6000 با میانگین 56/7 درصد کمترین سهم را در ترکیب منابع درآمدی این شهرداری به خود اختصاص میدهد که از علل آن عدم همکاری مردم و مؤسسات به طور عام با شهرداری لامرد میباشد. همانطور که اطلاعات موجود در جدول شماره (59-4) نشان میدهد، اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی برای شهرداری لامرد در برخی سالها هیچ گونه درآمدی را به همراه نداشته است.
جریمه کمیسیون ماده صد به عنوان یکی از زیربخش های این کد درآمدی در سال 1390 حدود 75 درصد از درآمد حاصله از اعانات و هدایا و داراییها را به خود اختصاص داده است و دوره مورد نظر به طور میانگین 19/27 درصد از درآمدهای حاصل از اعانات، هدایا و داراییها را شامل شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تحلیل نشانه شناختی

بستن منو