منبع مقاله درمورد سازمانهای خصوصی

منبع مقاله درمورد سازمانهای خصوصی

دانلود پایان نامه

با توجه به این که شهرداری یک نهاد بخش عمومی است انتظار میرود با عملیات مالی خود اعم از کسب درآمد و انجام هزینهها موجبات ارتقای رفاه عمومی و کارایی اقتصادی را فراهم آورد. به همین دلیل نمیتوان نظام درآمدی شهرداری را مستقل از سایر اجزای نظام مالی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.  

از آنجایی که هر نظام مالیه شهری به شدت با اقتصاد شهری و کارایی اقتصادی شهرداری پیوند دارد، از اینرو در این قسمت، منابع درآمدی شهرداری صفاشهر با توجه به معیارهای زیر ارزیابی خواهد شد:
1- تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری صفاشهر
2- نیازهای مالی شهر صفاشهر و تحول آن در آینده
3- پایه اقتصادی شهر صفاشهر و ظرفیتهای تأمین مالی جدید
4- آثار اقتصادی تأمین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهای تداوم وضع فعلی
5- ارتباط اقتصاد شهری صفاشهر با ترکیب نظام درآمدی شهرداری صفاشهر
4-2-3-4-2-1-تفکیک درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری صفاشهر
درآمدهای شهرداری از لحاظ منابع تأمین به دو دسته درآمدهای مستمر و درآمدهای غیرمستمر تقسیم میشود و از آنجایی که حصول درآمدهای غیرمستمر وابسته به انجام فعالیتهای دیگری است، نظام مدیریت شهری امکان کنترل این درآمدها را نداشته به طوری که هرگونه اخلال در این فعالیتها، موجب اخلال و عدم امکان برنامهریزی در ساختار و نظام درآمدی شهرداری میگردد.(طاهرخانی،1382) تفکیک درآمدهای شهرداری صفاشهر به دو دسته درآمدهای مستمر و نامستمر نشان میدهد که در دوره 1390-1385 تنها 40/18 درصد درآمدهای این شهرداری مستمر بوده و از منابع پایدار کسب شده است و در مقابل 60/81 درصد از درآمدها نامستمر بوده است.
جدول شماره (42-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری صفاشهر از کل درآمدهای دوره 1390-1385
متوسط سهم (درصد) از کل درآمدهای دوره 1390- 1385
83/2 وصولی توسط سایر موسسات درآمدهای مستمر
12/2 عوارض بر پروانه های کسب و فروش
30/12 درآمد ناشی از بهاء خدمات شهری و مؤسسات انتفاعی شهرداری
43/0 درآمد حاصل از وجوه شهرداری
71/0 درآمد حاصل از اموال شهرداری
28/18 عوارض بر ساختمان ها و اراضی درآمدهای نامستمر
34/0 عوارض بر حمل و نقل و ارتباطات
15/2 وصولی توسط شهرداری و سایر مؤسسات
85/12 سهمیه از عوارض وصولی متمرکز
65/0 کمک های اعطایی دولت
89/16 کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و غیردولتی
27/1 درآمدهای اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد
12/1 وامهای دریافتی
04/28 فروش اموال شهرداری
0 سایر منابع

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره سازگاری فردی و اجتماعی

بستن منو