منبع مقاله درمورد رشد و توسعه اقتصادی

منبع مقاله درمورد رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

همان گونه که در بندهای پیشین ذکر شد، عدم وجود اراضی مستعد کشاورزی و مرتعداری و نبود نخلستانهای وسیع در شهر لامرد به دلیل کمبود آب و نزولات جوی و نیز نمکی بودن خاک آن، رشد اقتصادی شهر را از طریق فعالیتهای زراعی ناممکن ساخته است. هر چند در این شهر، فقر محیطی (نامساعد بودن آب و هوا، جنس خاک، منابع آب و …) سبب دسترسی به فرصتهای شغلی اندک در بخش کشاورزی شده اما فرصتهای مناسب دیگری جهت اشتغالزایی به وجود آورده است. شرایط مذکور و نیز وجود اراضی بایر وسیع، سبب گردیده که این شهر قابلیت استقرار مراکز صنعتی و فعالیتهای پسین و پیشین صنعت نفت و گاز را دارا باشد. همچنین نزدیکی این شهر به مجتمع فعال اقتصادی گاز پارس جنوبی، در آینده بسیار نزدیک امکان فعالیت بیشتر و فرصتهای شغلی افزونتری را در اختیار جمعیت آن قرار خواهد داد.
از طرفی جمعیت رشد یافته در اثر استقرار صنایع نفت و گاز و نیز فعالیتهای اقتصادی شهر عسلویه، به مکان جدیدی برای سکونت نیازمند هستند. در حالی که نوار باریکی که میان ارتفاعات و ساحل خلیج فارس قرار گرفته است و نیز شهر عسلویه، به دلیل شرایط اکوسیستم، امکان بارگذاری بیشتر جمعیت و فعالیت را ندارند.  

بر این اساس، در صورت ایجاد ارتباط مستقیم میان دشت لامرد و سواحل خلیج فارس (که در حال اجرا است)، شهر لامرد به دلایل پیش گفته، مناسبترین گزینه جهت استقرار جمعیت شاغل در فعالیتهای صنعت گاز در جنوب کشور (مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه گاز پارسیان، سایر میدانهای گازی در حال توسعه و …) و نیز شاغلان بخش صنایع شهر عسلویه به حساب میآید. نکته قابل توجه این است که طبیعتاً در اثر رشد و توسعه صنایع، مشاغل خدماتی پشتیبان نیز الزام به ظهور خواهند یافت و سبب رشد اقتصاد شهر لامرد در بخش خدمات نیز خواهند گردید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نهج البلاغه

تصویر شماره‌ (6-4)- موقعیت قرارگیری شهر لامرد نسبت به پالایشگاه پارسیان و شهر عسلویه
مأخذ: Google Earth
بدیهی است تحولاتی که بیان گردید باعث سرعت بخشیدن به رشد جمعیت این شهر خواهد شد. پیش بینی جمعیت براساس طرح توسعه شهری لامرد حاکی از رسیدن جمعیت این شهر در افق 1400 به جمعیت 27384 نفر میباشد. بنابراین از آنجایی که شهرداری متولی ارائه خدمات به این جمعیت در حال افزایش میباشد و در واقع هدف این سازمان از ارائه خدمات سودجویی نیست بلکه هدف از ارایه خدمات شهری نیز در نهایت افزایش رفاه شهروندان و بهبود کارایی فعالیتهای اقتصادی واقع در محدوده شهر است. با ادامه این روند و عدم ساماندهی منابع مالی شهرداری لامرد، این شهرداری در آینده با مشکلات مالی روبه رو خواهد گردید.
4-3-3-4-2-3-پایه اقتصادی شهر لامرد و ظرفیتهای تأمین مالی جدید
همانگونه که در بخش قبل اشاره شده بخش خدمات در شهر لامرد فعالیت پایه است و در مقابل کشاورزی و صنعت فعالیت غیرپایه میباشد. با توجه به ویژگیهای اقلیمی موجود در شهر لامرد انتظار میرود در آینده بخش خدمات و صنعت در تخصیص اشتغال به رقابت بپردازند.
آنچه از مطالعه طرحهای موجود و آینده شهرستان لامرد استنباط میگردد تحول عظیمی است که از بعد اقتصادی در آینده نزدیک درلامرد رخ خواهد داد. موقعیت استراتژیکی شهرستان لامرد در مجاورت بنادرجنوبی و ساحل، وجود منابع عظیم گاز، تأسیس و راه اندازی پالایشگاه گازی پارسیان در جوار این شهرستان، نزدیکی به پالایشگاه بزرگ عسلویه و دسترسی آسان به آبهای آزاد خلیج فارس، تأسیس کارخانه سیمان وکارخانه ذوب آلومینیوم جنوب، سایت صنایع انرژی بر و صنایع پایین دستی واحدهای فوق الذکر از عواملی هستند که منطقه را به یک قطب اقتصادی صنعتی استان فارس تبدیل خواهند نمود.
از سوی دیگر گسترش صنایع مرتبط با حوزههای گازی و نفتی میتواند باعث جذب شاغلین این صنایع در مجاورت شهر لامرد جهت استفاده از خدمات موجود دراین شهر گردد که خود موجب رونق ساخت و ساز در این شهر میشود. بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید میتوان گفت برنامه ریزی جهت بهره گیری از بازارهای پر رونق اقتصاد شهری (کار، سرمایه و زمین) در شهر لامرد و خصوصاً سرمایهگذاری در بخش صنعت و خدمات میتواند فرصتهای جدید کسب درآمد پیش روی این شهرداری قرار دهند.
4-3-3-4-2-4-آثار اقتصادی تامین منابع مالی به شیوه کنونی و پیامدهای تداوم وضع فعلی
تحلیل کدهای درآمدی شهرداری لامرد نشان میدهد که این شهر نیز با وجود فرصتهای فراوان موجود در اقتصاد شهری باز هم مانند سایر شهرهای کشور ما به عوارض ساختمانی به عنوان اصلیترین منبع درآمد متکی میباشد.
بهرهگیری شهرداریها از این نظام ناپایدار مالی میتواند پیامدهایی همچون تزریق منافع مالی کلان به سرمایه داران مستغلاتی، افزایش تصاعدی هزینههای توسعه و نگهداری شهر، تأثیرات منفی اجتماعی و زیست محیطی بر محیطهای مسکونی و… به همراه داشته باشد که تداوم چنین وضعیتی میتواند توسعه پایدار اقتصاد شهری را با بن بست مواجه سازد. بنابراین میتوان گفت که اصلاح نظام درآمدی شهرداری لامرد امری ضروری در راستای رشد و توسعه اقتصادی شهر لامرد محسوب میگردد.
4-3-3-4-2-4-ارتباط اقتصاد شهری لامرد با ترکیب نظام درآمدی شهرداری لامرد
رابطه اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها به دو صورت مشارکت مستقیم شهرداری در بازارهای اقتصاد شهری و دریافت عوارض از این گونه بازارها میباشد. شهرداری لامرد به طور متوسط 50/21 درصد از درآمدهای خود را در طی دوره 1390-1385 از بازار زمین و مسکن در این شهر کسب کرده است که تنها 92/1 درصد آن به عوارض نوسازی که درآمدی پایدار میباشد، اختصاص دارد و مابقی آن شامل درآمدهای ناپایداری همچون عوارض بر ساخت و ساز است که همانطور که قبلاً نیز اشاره شد دارای اثرات سویی بر این بازار اقتصاد شهری میباشد.
درآمدهای حاصل از عوارض بر پروانههای کسب و فروش و خدماتی که شهرداریها از بازار فعالیتهای اقتصادی در شهرها دریافت میکنند، برای شهرداری لامرد در طی دوره مورد نظر به طور متوسط 86/1 درصد میباشد. بازار هفتگی در این شهر نیز برای شهرداری درآمدی نداشته است.
بررسی درآمد حاصل از کارخانجات شهرداری نیز نشان میدهد که شهرداری لامرد هیچ گونه درآمدی از این کد درآمدی ندارد، همچنین متوسط سهم درآمد حاصل از وجوه شهرداری نیز برای آن در دوره مورد نظر 23/0 درصد بوده است که در واقع این گونه درآمدها حاصل مشارکت مستقیم شهرداری در اقتصاد شهری است.
بنابراین، آنچه بیان گردید مبین آن است که شهرداری لامرد در طی دوره مورد نظر به طور متوسط 59/23 درصد درآمد خود را از بازارهای اقتصاد شهری خود کسب نموده که از این میان تنها 01/4 درصد آن درآمد پایدار محسوب میگردد و 23/0 درصد آن حاصل مشارکت مستقیم شهرداری در اقتصاد شهری است و مابقی آن حاصل عوارضی است که شهرداری از بازارهای اقتصاد شهری دریافت میکند.
بنابر آنچه بیان گردید و با نگاهی به پتانسیلهای اقتصادی موجود در این شهر به خصوص در زمینه صنعت، میتوان گفت که اقتصاد شهری در شهر لامرد رابطه بسیار ضعیفی با ترکیب نظام درآمدی این شهر دارد.
4-3-3-5-جمع بندی
جدول شماره (62-4)- درصد میانگین هر کد درآمدی در دوره 1391-1385
کد 1000 کد 2000 کد 3000 کد 4000 کد 5000 کد 6000 کد 7000
درصد میانگین هر کد در دوره مورد نظر 05/40 71/11 44/12 99/0 33/8 56/7 92/18
مأخذ: محاسبات نگارنده

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد ترتیب نزول

بستن منو