منبع مقاله درمورد امکانات زیربنایی

منبع مقاله درمورد امکانات زیربنایی

دانلود پایان نامه

نقشه شماره (12-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستانهای استان فارس
مأخذ: برنامه آمایش استان فارس،1389  

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی چون فقدان امکانات زیربنایی، عدم شناخت قابلیتهای منطقه، عدم تناسب سطح تقسیماتی منطقه با وسعت و جمعیت آن سبب شده بود که هیچگونه زمینه صنعتی در لامرد به وجود نیاید و تا دهه 1350 هیچ اثری از واحدهای تولیدی حتی به شکل سنتی آن نیز یافت نشود. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل بخش لامرد به شهرستان و به دنبال آن فراهم شدن زیرساختهای اولیه اقتصادی واحدهای تولیدی بسیاری تاسیس گردید. عمدهترین طرحهای صنعتی در شهرستان لامرد در حال حاضر شامل پالایشگاه گاز پارسیان و خط لوله چهارم گازی کشور، کارخانه سیمان لامرد و عملیات حفاری چاههای گاز هما، شانول و تابناک میباشد.
شهرستان لامرد بدلیل دارابودن پتانسیلهای خاص از جمله نیروی انسانی جوان، منابع معدنی فراوان و منابع گازی چشمگیر و … در طی دهههای گذشته از نظر اقتصادی و سرمایهگذاری در بخش صنعت کانون توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است که به اجمال به تشریح برخی از این فعالیتها میپردازیم.
کارخانه سیمان لامرد
کارخانه ذوب آلومینیوم جنوب
سایت استقرار صنایع انرژی بر
4-3-3-1-2-1-امکانات زیربنایی بخش صنعت
1- ناحیه صنعتی:
ناحیه صنعتی در سال 1369 توسط جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 20 هکتار در غرب شهرلامرد تاسیس گردیده است. در این ناحیه هم اکنون تعداد 11 واحد صنعتی در حال فعالیت میباشند.
2- شهرک صنعتی:
این شهرک نیز در زمینی به مساحت 20 هکتار در کمارچی زنگنه واقع در غرب شهر لامرد در نزدیکی ناحیه صنعتی با آمادهسازی صد در صد راه اندازی و هم اکنون نیز تعداد 8 واحد صنعتی در حال فعالیت میباشند و سایر قطعات آن نیز به متقاضیان واگذار گردیده است.
3- شهرک صنعتی انرژی بر:
این شهرک در زمینی به مساحت 1200 هکتار با 800 هکتار پیش بینی توسعه در مجموع با 2000 هکتار در نزدیکی سایت صنایع انرژی بر در شمال فرودگاه لامرد در حال آمادهسازی میباشد که این شهرک نیز جهت ایجاد طرحهای پایین دستی صنایع انرژی بر درنظر گرفته شده است.
4- معدن:
درسالهای اخیر با تحقیقات انجام شده منابع و ذخائر ارزشمندی در شهرستان لامرد کشف شده است و برخی از آنها نیز در حال بهره برداری است. سه منبع عظیم گاز طبیعی،‌ معادن عظیم سیمان و معادن گچ را میتوان از منابع مکشوفه شهرستان لامرد نام برد:
منابع گاز
حوزه گازی تابناک
مخزن گازی شانول
معادن سیمان
معادن سنگ گچ
معادن شن و ماسه
4-3-3-1-3-اهم منابع و امکانات بخش خدمات
بر اساس مطالعات صورت گرفته در برنامه آمایش استان فارس در سال 1389 ضریب مرکزیت در زمینه تعداد مراکز درمانی موجود در شهرستانهای استان، برای شهرستان لامرد با نسبت 2/1 میباشد که نشانگر عملکرد بالای شهر در رابطه با خدمات درمانی میباشد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق آموزش و یادگیری

نقشه شماره (13-4)- شاخص ضریب مرکزیت مکانی با توجه به تعداد مراکز درمانی به تفکیک شهرستانهای استان فارس

بستن منو